Realizujesz praktykę, która powinna się tu znaleźć?

Prześlij ją nam

Dobre praktyki Karty Praw Dziecka w Biznesie

VI Obszar: partnerzy społeczni i beneficjenci – firma wymaga od swoich partnerów społecznych i beneficjentów przestrzegania praw człowieka, w tym praw dziecka

Orange Polska

Polityka ochrony dzieci w Fundacji Orange

Fundacji Orange prowadzi działania w zakresie edukacji i zapobiegania cyfrowemu wykluczeniu. Najważniejsze programy Fundacji Orange to: MegaMisja, #SuperKoderzy i Pracownie Orange, a ich uzupełnieniem jest program wolontariatu pracowniczego oraz działania na rzecz bezpieczeństwa i higieny cyfrowej. Adresatami większości tych działań są dzieci i młodzież oraz instytucje i organizacje, które prowadzą działania na ich rzecz. Z myślą o zapewnieniu respektowania praw dziecka i jego podmiotowości Fundacja przygotowała i wdrożyła Politykę ochrony dzieci.

Polityka ochrony dzieci to zbiór zasad i standardów, które pomagają ustrzec najmłodszych przed krzywdzeniem czy zaniedbaniem oraz tworzyć bezpieczne i przyjazne środowisko rozwoju. Polityka obejmuje pracowników, współpracowników, wolontariuszy Fundacji oraz odnosi się do organizacji współpracujących.

Polityka obejmuje wytyczne w zakresie zapewnienia bezpiecznego kontaktu z dziećmi – w tym rozpoznawania i reagowania na czynniki ryzyka krzywdzenia dzieci, procedury interwencji w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa dziecka i krzywdzenia ze strony pracownika/ współpracownika/wolontariusza, przez inne osoby trzecie, ze strony rodziców/opiekunów czy rówieśników, zasady ochrony danych osobowych dziecka, ochrony jego wizerunku dziecka oraz zasady dostępu dzieci do internetu. Określa też zasady monitoringu jej stosowania.

ING Bank Śląski

Fundacja ING Dzieciom

Fundacja ING Dzieciom jest jedną z najstarszych fundacji korporacyjnych w Polsce. Swoją misję – Pomagamy dzieciom być o krok do przodu – realizuje w trzech obszarach: wspieranie rozwoju, dbanie o zdrowie oraz wyrównywanie szans. Każdy z nich to szereg autorskich programów (np. Turnusy Uśmiechu, Biblioterapia, Pomarańczowa Siła, Dobry Pomysł czy Moje środowisko) oraz takich, które realizuje na zasadach partnerskich z organizacjami lokalnymi i ogólnopolskimi (np. Zwolnieni z Teorii). Fundacja rozwija program Wolontariatu ING, angażuje pracowników ING w różne projekty ekologiczne i edukacyjne na rzecz lokalnych społeczności. Pomaga dzieciom dotkniętym problemami społecznymi i ekonomicznymi, wspiera aktywność fizyczną dzieci z niepełnosprawnościami. Pomaga młodym ludziom w odkrywaniu świata i własnych możliwości, a od 2022 roku aktywnie włączyła się w pomoc dzieciom pokrzywdzonym wojną w Ukrainie.

LW Bogdanka

Polityka Zaangażowania Społecznego

Zaangażowanie na rzecz rozwoju społeczności lokalnej to ważny filar długoterminowej działalności Spółki, która dostrzega swoją rolę w regionie i kraju. Podejmowane działania oparte są na zasadach dialogu i otwarte na wielosektorową współpracę.

Z okazji Dnia Dziecka wspólnie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej zorganizowany został konkurs plastyczny, którego ideą było pobudzenie kreatywności dzieci i wsparcie ich umiejętności cyfrowych. Zadaniem konkursowym było ukazanie za pomocą wideo dnia spędzanego przez dziecko w myśl zasady „zostań w domu”. Uczestnikami były dzieci od wieku przedszkolnego do 18 roku życia w podziale na kategorie wiekowe.

Spółka realizowała Projekt Rozwój i Radość, polegający na wsparciu domów dziecka i rodzin zastępczych. Projekt ma za zadanie niesienie pomocy podopiecznym domów dziecka, wychowankom rodzin zastępczych, oraz usamodzielniającym się wychowankom obu instytucji. Współpraca opierała się na dwóch modułach: Rozwój – edukacja oraz Radość – pozytywne emocje, wyrównywanie szans.

Udział w projekcie wzięły trzy placówki: Dom Dziecka w Kijanach, Dom Dziecka w Siedliszczu oraz Dom Dziecka im. Janusza Korczaka w Lublinie. Dodatkowo, w ścisłej współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej, wsparciem indywidualnym Spółka objęła 20. wychowanków rodzin zastępczych oraz 50. rodzin zastępczych w ramach działań integracyjnych. W usamodzielnieniu się i wejściu na rynek pracy Spółka pomogła 7 osiągającym w 2021 roku pełnoletniość wychowankom.

Fundacja Solidarni Górnicy wspiera pracowników – rodziców dzieci potrzebujących wsparcia finansowego na leczenie, rehabilitację. Jest to organizacja powołana by pomagać, ale od tego roku koordynuje Program dla Pracowników Bogdanka Społecznie Zaangażowana, który polega na dofinansowaniu działań na rzecz lokalnych społeczności, festynów dla dzieci, wyposażenia szkół, przedszkoli, organizowania wydarzeń kulturalnych czy sportowych.

Realizujesz praktykę, która powinna się tu znaleźć?

Prześlij ją nam