Realizujesz praktykę, która powinna się tu znaleźć?

Prześlij ją nam

Dobre praktyki Karty Praw Dziecka w Biznesie

V Obszar: partnerzy biznesowi i dostawcy – firma wymaga od swoich dostawców przestrzegania praw człowieka, w tym praw dziecka

Energa z Grupy Orlen

Klauzule w umowach i Kodeks dostawców

Stosowanie standardów odpowiedzialnego postępowania jest wpisanie w kulturę Grupy Energa. Standardy te znajdują swoje odzwierciedlenie w wielu wewnętrznych procedurach i procesach. Podstawowymi politykami Grupy w tym zakresie są takie dokumenty jak Kodeks etyki Grupy Kapitałowej PKN ORLEN i Kodeks postępowania dla Dostawców. Działania Grupy Energa w obszarze należytej staranności są stale rozwijane.

W treści każdej nowej umowy w tym umowy na sponsoring społeczny, w której stroną jest Energa SA z kontrahentami znajdują się klauzule obligatoryjne dotyczące zasad etyki, przeciwdziałania korupcji, przestrzegania praw pracowniczych i praw człowieka, przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz działania zgodnego z wymaganiami ochrony środowiska. Zawarcie umowy z partnerem, który nie akceptowałby wspomnianych zasad nie jest możliwe. Partner oświadcza, że zachowuje należytą staranność przy weryfikacji swoich dostawców, również pod kątem prawidłowości ich rozliczeń podatkowych ze szczególnym uwzględnieniem rozliczeń z tytułu podatku od towarów i usług.

Grupa Kapitałowa Energa w ślad za wytycznymi Grupy ORLEN wymaga od dostawców działania w oparciu o przyjęte wartości oraz zgodnego z etycznymi standardami i przepisami prawa. Jednym z załączników do Instrukcji Zakupowej jest Kodeks postępowania dla Dostawców GK ORLEN. Stanowi on zbiór zasad, których przestrzegania oczekujemy od naszych dostawców. W przypadku, gdy przyjęty w spółce Kodeks postępowania dla dostawców stanowi wyższy standard niż przepisy lokalne, krajowe lub regionalne, oczekujemy od naszych dostawców przestrzegania zapisów Kodeksu. Jednakże, jeżeli przepisy lokalne, krajowe lub regionalne są bardziej restrykcyjne niż zapisy Kodeksu, oczekujemy, że nasi dostawcy będą przestrzegać tych lokalnych, krajowych lub regionalnych przepisów. Kodeks postępowania dla dostawców jest dostępny na stronie: http://energa-logistyka.pl/images/pliki/Kodeks_Postepowania_ dla_Dostawcow.pdf

Pepco

Valued Supply Chain – Ethical Code of Conduct Pepco Group

Za sukcesem Pepco stoją ludzie – pracownicy, ale także dostawcy i inni partnerzy biznesowi z całymi swoimi zespołami, którzy wraz z firmą wspierają ciągły rozwój naszej firmy. Dlatego firma nieustannie dąży do tworzenia możliwie najlepszego środowiska współpracy. Jako odpowiedzialny pracodawca wyznacza wysokie standardy etyczne i tego samego oczekujemy od swoich partnerów.

  • Zasady postępowania naszych dostawców określa dokument grupy Pepco pod nazwą „Ethical Code of Conduct”. 
  • Określa on kilkadziesiąt obowiązków oraz wytycznych dotyczących m. in. wysokości płacy minimalnej, czasu pracy, przestrzegania przepisów prawa czy zasad kontroli.
  • Kodeks opiera się na zasadzie zero tolerancji dla kwestii, które dla nas i naszych klientów są niezwykle ważne, takich jak niebezpieczne warunki pracy, przymus pracy, korupcja, uczciwe wynagrodzenie czy zatrudnianie małoletnich.
  • Tworząc Kodeks Postępowania firma bazowała m. in. na wytycznych Międzynarodowej Organizacji Pracy.
  • Stosujemy Politykę Zero Tolerancji dla wszelkich przejawów łamania praw człowieka – firma nie nawiązuje współpracy z firmami, u których stwierdzono tego typu praktyki.

Pepco jest aktywnym członkiem organizacji SEDEX (Supplier Ethical Data Exchange), która stworzyła jedną z największych na świecie platform pozwalających na dzielenie się określonymi danymi dotyczącymi łańcucha dostaw, w tym raportami z audytów etycznych, przeprowadzanych przez wyspecjalizowane, niezależne jednostki certyfikujące.

Ethical Code of Conduct Pepco Group

Lubelski Węgiel Bogdanka S.A.

Kodeks postępowania dla Dostawców

W firmie obowiązuje Kodeks postępowania dla dostawców. Dokument reguluje kwestie związane m.in. z zagwarantowaniem przestrzegania
praw człowieka, zapobieganiem dyskryminacji, bezpieczeństwem i higieną pracy oraz ochroną środowiska naturalnego. Realizując postępowania zakupowe oceniamy wszystkie firmy starające się o kontrakt z LW Bogdanka pod kątem środowiskowym i społecznym. Każdy dostawca, który chce z nami współpracować musi złożyć specjalny formularz i oświadczenie w tym zakresie. W kodeksie postępowania dla dostawców Zawarte są podstawowe wymagania i standardy, bowiem Spółka oczekuje, że dostawcy w swojej działalności przestrzegają międzynarodowo uznanych praw człowieka ujętych w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ, jak również odpowiednich tego typu uregulowań w prawie krajowym. LW Bogdanka oczekuje, żeby dostawcy przestrzegali wymogów dotyczących najniższego wieku dopuszczania do zatrudniania, przewidzianych w prawie krajowym i umowach międzynarodowych (uregulowania ONZ), zatrudnianie pracowników odbywało się zgodnie z wymaganiami przepisów kodeksu pracy, nie stosowali jakichkolwiek form pracy

Jeronimo Maritins

Kodeks Postępowania dla Dostawców

Wszyscy nasi dostawcy muszą traktować pracowników zgodnie z prawnie wiążącymi zasadami dotyczącymi przestrzegania praw człowieka i praw pracowniczych, a także innymi konwencjami i traktatami międzynarodowymi. Jerónimo Martins jest częścią Consumer Goods Forum i uwzględnia w szczególności Priorytetowe Zasady Branżowe wypracowane przez Koalicję na rzecz Praw Człowieka – Working to End Forced Labour: swobodę przepływu pracowników, nieakceptowanie pobierania jakichkolwiek opłat w zamian za oferowanie pracy oraz zakaz zadłużania pracowników lub zmuszania ich do pracy.

Od partnerów wymagamy także zapewnienia pracownikom wolności zrzeszania się i prawa do układów zbiorowych. Liczba godzin pracy osób zatrudnianych przez naszych dostawców nie powinna przekraczać 60 godzin tygodniowo, a nadgodziny należy rozliczać zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zawieszamy współpracę z firmami, które nie przestrzegają tych zasad i nie chcą wdrożyć działań naprawczych. Współpraca może być wznowiona dopiero po uzyskaniu potwierdzenia, że nieprawidłowości zostały wyeliminowane.

Przestrzeganie praw człowieka przez naszych dostawców weryfikujemy m.in. poprzez audyty socjalne, które prowadzimy od roku 2019 wspólnie z niezależną firmą audytorską. Zakres audytów obejmuje m.in. takie zagadnienia jak praca dzieci, praca przymusowa, dyskryminacja, wolność zrzeszania się, warunki zatrudnienia, prawa człowieka, etc. W 2022 roku audytami objętych zostało 34 dostawców.

Kaufland Polska

Kodeks postępowania Grupy Schwarz dla partnerów biznesowych

W Grupie Schwarz, do której należy również Kaufland, został stworzony Kodeks postępowania Grupy Schwarz dla partnerów biznesowych. Zwrócono w nim uwagę na przestrzeganie standardów socjalnych oraz przepisów związanych z ochroną środowiska. Kodeks postępowania opiera się na międzynarodowych standardach i wytycznych, takich jak zasady Międzynarodowej Organizacji Pracy, Powszechna Deklaracja Praw Człowieka ONZ, Konwencja Praw Dziecka ONZ, zasady UN Global Compact oraz Wytyczne OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych. Firma nie akceptuje praktyk związanych z pracą przymusową, pracą dzieci czy jakąkolwiek inną formą wyzysku.

Wspólnie z pracownikami, klientami, partnerami biznesowymi i interesariuszami sieć angażuje się w kwestie związane z przestrzeganiem praw człowieka, przy czym szczególny nacisk kładzie na uczciwe praktyki biznesowe oraz godne warunki pracy i życia. Na tej podstawie została sformułowana również Deklaracja Grupy Schwarz w zakresie przestrzegania praw człowieka.

Realizujesz praktykę, która powinna się tu znaleźć?

Prześlij ją nam