Realizujesz praktykę, która powinna się tu znaleźć?

Prześlij ją nam

Dobre praktyki Karty Praw Dziecka w Biznesie

IV Obszar: komunikacja i marketing – firma respektuje prawa dziecka jako odbiorcy przekazów marketingowych

IKEA Retail

Standard IWAY

IKEA od wielu lat pracuje ze standardem IWAY, by budować długoterminowe relacje z dostawcami, usługodawcami i innymi kontrahentami podzielającymi wizję firmy. Standard IWAY to inaczej podejście IKEA do odpowiedzialnego zamawiania produktów, usług, materiałów i komponentów. Określa jasno czego firma oczekuje w kwestiach dbania o ludzi, planetę i zwierzęta.

Zasady IWAY odzwierciedlają przywiązanie do wytycznych ONZ dotyczących Biznesu i Praw Człowieka (UNGPs) i opierają  się na dziesięciu zasadach UN Global Compact. Tworząc wymagania IKEA kierowała się również Celami Zrównoważonego Rozwoju ONZ (SDGs) oraz deklaracją dotyczącą przyszłości pracy, przyjętą na stulecie istnienia Międzynarodowej Organizacji Pracy (ILO Centenary Declaration for the Future of Work).

W przypadku dzieci zasady IWAY jasno precyzują wymagania wobec dostawców – to, że dzieci są chronione oraz tworzy się im warunki do podejmowania pracy, nauki oraz prowadzenia życia rodzinnego. Rodzaje wymagań podzielone są na 4 warianty (od obowiązkowego, który musi być spełniany przez cały czas współpracy z IKEA do doskonałego, który wykracza poza minimalną zgodność i określające dodatkowe kroki w kierunku bardziej zrównoważonych praktyk)

Ochrona dzieci:

  • Jako zasadę obowiązkową uznaje się zakaz wykorzystywania pracy dzieci. Wszelkie potencjalne lub potwierdzone przypadki pracy dzieci muszą być natychmiast zgłaszane do IKEA.
  • Dzieci poniżej minimalnego legalnego wieku zatrudnienia nie wykonują żadnej pracy. W szkoleniach zawodowych uczestniczą osoby od 14 roku życia. Szkolenie jest związane z ich edukacją.
  • Dzieci, występujące zarówno w charakterze pracowników młodocianych, jak i uczestników szkoleń zawodowych nie wykonują pracy niebezpiecznej ani nocnej. (wariant podstawowy IWAY)

Umożliwianie pracy i nauki:

  • Identyfikuje się i wspiera możliwości pracy pracowników młodocianych (wariant podstawowy IWAY)
  • Identyfikuje się i wspiera możliwości szkolenia zawodowego dzieci (wariant zaawanasowany IWAY)

Umożliwianie życia rodzinnego:

  • Pracownicy otrzymują dodatkowe wsparcie związane z opieką nad dzieckiem poza wymaganiami określonymi w obowiązujących przepisach prawnych. (wariant zaawansowany IWAY)

https://weu-sc102-prd-cdn-endpoint.azureedge.net/-/media/aboutikea/pdfs/iway/iway-standard-general-section-edition-60.pdf

https://www.ikea.com/global/en/our-business/reports/sustainability-report-fy22-230215/

Realizujesz praktykę, która powinna się tu znaleźć?

Prześlij ją nam