Realizujesz praktykę, która powinna się tu znaleźć?

Prześlij ją nam

Dobre praktyki Karty Praw Dziecka w Biznesie

II Obszar pracowniczy – firma wspiera rodziców i ich dzieci

Energa z Grupy Orlen

Dla rodziców

Energa wspiera inicjatywy pozwalające na zachowanie równowagi pomiędzy aktywnością zawodową a życiem rodzinnym. Aby pogodzić obowiązki zawodowe i rodzicielskie, możliwe jest zastosowanie indywidualnego rozkładu czasu pracy, elastycznych godzin pracy, a także pracy zdalnej. Pracownicy na zasadach określonych w przepisach prawa powszechnie obowiązującego korzystają z uprawnień związanych z rodzicielstwem, tj. urlopów macierzyńskich, rodzicielskich, ojcowskich czy dni wolnych na opiekę nad dzieckiem. Pracodawcy spółek Grupy dofinansowują też prywatną opiekę medyczną dla całej rodziny, wypoczynek, refundują zakup podręczników szkolnych, a także oferują karty przedpłacone na zakup artykułów dla dzieci. W Grupie Energa obchodzony jest także Międzynarodowy Dzień Rodziny przypadający 15 maja. W tym dniu pracodawcy skracają czas pracy o 2 godziny, w ramach akcji Dwie Godziny dla Rodziny, zachęcając pracowników do spędzenia czasu z bliskimi.

W Enerdze SA ojcowie oraz matki mają 2 dodatkowe dni wolne od pracy w roku kalendarzowym, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia dla pracownika wychowującego dziecko do 3 roku życia oraz przyznanie rzeczowego upominku dla ojca i matki, którym urodzi się dziecko. Ojcom i matkom przysługują 2 dodatkowe dni wolne od pracy w roku kalendarzowym, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia dla Pracownika wychowującego dziecko niepełnosprawne w wieku 4 – 24 lat

IKEA Retail

Urlop Ojcowski

IKEA od kilku lat wprowadza konkretne rozwiązania ułatwiające pracowniczkom i pracownikom łączenie pracy z rolą rodzica czy opiekuna. Trzy lata temu firma, jako jedna z pierwszych w Polsce, wprowadziła czterotygodniowy, pełnopłatny Urlop Ojcowski, co było kamieniem milowy w dążeniu do równości rodzicielskiej. Każdy pracownik, który zostaje tatą, może skorzystać z dodatkowych tygodni urlopu. Ten czas można wykorzystać w całości lub podzielić na dwa dwutygodniowe okresy, dzięki czemu każdy tata może spędzić ważne chwile ze swoim dzieckiem lub wesprzeć drugiego rodzica w codziennych obowiązkach.

Urlop Ojcowski jest jednym z przykładów zaangażowania firmy we wspieranie równowagi w rodzicielstwie, którą IKEA realizuje w ramach swojej strategii Równości, Różnorodności i Włączania. Firma podkreśla znaczenie równości płac, aby zapewnić bezpieczeństwo finansowe podczas urlopu rodzicielskiego dla obu płci. To właśnie równość wynagrodzenia ma często kluczowy wpływ na decyzję, który rodzic przejmie opiekę nad dzieckiem po narodzinach. Według danych ZUS dotyczących korzystania z urlopu rodzicielskiego, który teoretycznie jest przeznaczony zarówno dla matek, jak i ojców, praktycznie najczęściej z niego korzystają matki.

Dodatkowo, IKEA Retail zapewnia osobom przebywającym na długich nieobecnościach, takich jak urlopy rodzicielskie czy wychowawcze, dostęp do wszystkich benefitów oferowanych pracownikom. Firma oferuje także wsparcie finansowe na wyprawkę dla nowonarodzonych dzieci, prezenty mikołajkowe dla najmłodszych, a rodziny o najniższych dochodach mogą liczyć na dopłatę do wypoczynku.

Równość w praktyce w IKEA: Urlop Ojcowski – IKEA

Orange Polska

Polityka praw człowieka

W 2023 roku Orange Polska wprowadził Politykę Praw Człowieka Orange Polska. Polityka jest zobowiązaniem firmy do poszanowania praw człowieka w całym łańcuchu wartości, unikania naruszania i przyczyniania się do naruszeń tych praw oraz przeciwdziałania i minimalizowania negatywnych skutków, jeśli do takiego naruszenia dojdzie oraz do podjęcia działań naprawczych.

Podejście do poszanowania praw człowieka w firmie jest określone przez zobowiązania wobec:

 • Pracowników i współpracowników
 • Klientów
 • Dostawców, poddostawców i partnerów biznesowych
 • Społeczności lokalnych i otoczenia społecznego.

W oparciu o przeprowadzoną diagnozę branży i działań spółki za najbardziej istotne (salient human rights issues) uznane zostały następujące kwestie:

 • Prawo do prywatności i wolność wypowiedzi;
 • Zakaz dyskryminacji i przeciwdziałanie wykluczeniu;
 • Prawa dziecka, w tym kwestie dotyczące bezpieczeństwa w internecie;
 • Praca przymusowa, współczesne niewolnictwo i handel ludźmi;
 • Poszanowanie praw człowieka, w tym praw pracowników przy pozyskiwaniu minerałów w regionach ogarniętych konfliktami;
 • Praca dzieci;
 • Prawa pracownicze, w tym wolność zrzeszania się w związki zawodowe i prawo do rokowań zbiorowych.

W celu wywiązania się ze swojej odpowiedzialności za poszanowanie praw człowieka, Orange Polska wdraża proces należytej staranności w obszarze praw człowieka (human rights due diligence) pozwalający na identyfikację i zarządzanie ryzykiem w obszarze praw człowieka ( dedykowana lista ryzyk w systemie zarządzani ryzkiem) ,obejmujący działania nakierowane na przeciwdziałanie naruszeniom, monitorowanie oraz okresowe raportowanie, z uwzględnieniem zaangażowania interesariuszy na każdym z etapów procesu. Przygotowana jest również procedura zgłaszania naruszeń w zakresie pras człowieka, która jest częścią ogólnego systemu whiserbowing

Credit Agricole Bank Polska

Sieć pracownicza „Samodzielni rodzice”

W oparciu o zdiagnozowane potrzeby, zainteresowania i aktywności pracowników bank powołał sieć pracowniczą dla samodzielnych matek i ojców, którzy skutecznie łączą opiekę nad dzieckiem z pracą. Sieć daje im możliwość wymiany doświadczeń i informacji, znalezienia wsparcia, jak i dostarczenia wskazówek, co bank może robić lepiej jako pracodawca, aby wspierać osoby w podobnej sytuacji. Oprócz Samodzielnych rodziców powstały inne sieci – dla opiekunek i opiekunów osób zależnych, dla osób LGBT+ i sojuszniczych, dla tych, którzy chcą być bardziej eko, sieć PowerON dla pasjonatów sportu czy też wolontariat pracowniczy dla wszystkich, którzy chcą nieść pomoc innym.

Credit Agricole Bank Polska

Matka w KORPO

Kobiety często mówią o wyzwaniach, które niosą oczekiwania społeczne i zawodowe. Łączenie ról kobieta-matka i pracownik z czasem może wyczerpać wewnętrzne baterie. Projekt powstał z myślą o mamach pracujących w banku, które mają potrzebę rozmowy o własnych troskach, przekonaniach czy codziennych emocjach. Obejmuje szereg warsztatów, które odbywały się średnio raz w miesiącu. Integrował grupy kobiet z podobnymi potrzebami i doświadczeniami. Dał im możliwość nie tylko uzewnętrznienia się, ale także nabycia kompetencji umożliwiających osiągnięcie balansu pomiędzy światami, w których funkcjonują. Podczas warsztatów z cyklu „Matka w KORPO” panie rozmawiały o wyzwaniach codzienności: jak pracować z emocjami, oswajać stres i zmniejszać trudności, o sposobach zamieniania frustracji na energię w działaniu czy też jak nie tracić automotywacji, pomimo życiowych trudności.

Credit Agricole Bank Polska

Family Power

Family Power to program, który jest częścią szerszej inicjatywy People Power mającej rozwijać elastyczną i zwinną organizację, odpowiedzialną społecznie, otwartą na różnorodność. Family Power poszerza działania, które mają wspierać pracowniczki i pracowników w budowaniu i pielęgnowaniu równowagi ze szczególnym uwzględnieniem relacji z bliskimi. Badania ERI wskazały jak ważnym czynnikiem wpływającym na naszą efektywność jest równowaga między życiem zawodowym i prywatnym. To było podstawą do zapoczątkowania aktywności skierowanych dla rodziców. Ich celem było zdobycie wiedzy i wymiana doświadczeń jak godzić życie zawodowe i prywatne. Czas pandemii zwrócił uwagę nie tylko na aspekt rodzicielstwa, ale także na dbałość o relacje z osobami nam bliskimi. W ramach Family Power prowadzone są cyklicznie webinary, których celem jest edukacja w zakresie najlepszych praktyk rodzicielskich, np. ćwiczenie nawyków, które pomagają w budowaniu więzi i zaufania w rodzinie, poznanie sposobów reagowania na histerię dzieci i okazywania im uczucia tak, by czuły się bezpieczne oraz wiele innych. Odbywają się również konsultacje dla rodziców, aby pomóc im radzić sobie z wyzwaniami rodzicielskimi.

ING Bank Śląski

Rodzice w pracy

Przykładamy dużą wagę do ochrony trwałości zatrudnienia po powrocie z urlopów związanych z rodzicielstwem i włączenia pracowników powracających po długiej nieobecności. Pracownikom, którzy zostali rodzicami, przekazujemy pełną informację o ich uprawnieniach i przywilejach oraz wypłacamy świadczenie z okazji urodzenia się dziecka. Mężczyźni pracujący w naszym banku wykorzystują płatny dwutygodniowy urlop ojcowski. Mają taką możliwość do końca 2. roku życia dziecka.

W 2021 r. wdrożyliśmy nowe świadczenia, które wspierają pracowników opiekujących się dziećmi, oraz zmodyfikowaliśmy jedno już istniejące: dodatkowy urlop macierzyński – każda mama, wychowująca dziecko w wieku do 2 lat, może wykorzystać 10 dodatkowych dni urlopu macierzyńskiego, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia; dodatkowy urlop ojcowski – każdy tata, wychowujący dziecko w wieku do 2 lat, może wykorzystać 5 dodatkowych dni urlopu ojcowskiego, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Warunkiem jest wcześniejsze wykorzystanie podstawowego urlopu ojcowskiego. Rodzice wychowujący dzieci w wieku do 18 lat mogą wykorzystać 2 dni opieki nad dzieckiem, bez względu na fakt czy korzystał z takiej możliwości drugi rodzic.

W przypadku opieki nad dzieckiem z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, pracownik może skorzystać z dodatkowych 5 dni opieki.
Przygotowujemy upominki (dodatkowe punkty kafeteryjne) z myślą o dzieciach w mikołajki, organizujemy wydarzenia z okazji Dnia dziecka.

LW Bogdanka

Wyprawka dla rodziców

Od początku roku 2023 wszystkim pracownikom, którzy zostali rodzicami, Zarząd wręcza specjalny pakiet upominków. Upominki skomponowano z myślą o potrzebach noworodka i rodzica, dodając m.in. kocyk, ekologiczne pieluszki muślinowe, termofor, a także materiały edukacyjne, m.in. książkę o tworzeniu więzi z dzieckiem.

Spotkania Członków Zarządu z młodymi rodzicami organizowane są cyklicznie w Biurze Zarządu i mają charakter odświętny, a personalizacja wyprawki dodaje jej wyjątkowego charakteru oraz sprawia, że prezent staje się bardziej osobisty.

Dentsu

Wonderland – punkt opieki dla dzieci pracowników

Idea strefy dla dzieci pracowników narodziła się wraz z przeprowadzką naszej firmy do nowego biura w 2015 roku. Już na etapie projektu wydzieliliśmy przestrzeń dedykowaną Day Care. Firma zaprojektowała pomieszczenie i wyposażyła je w meble oraz zabawki (przy współudziale rodziców). To również rodzice-pracownicy wymyślili nazwę – WONDERLAND oraz logo i warstwę wizualną. Ostatecznie zaczął on funkcjonować w maju 2015, przy Czerskiej 12.

Day Care prowadzony jest przez zewnętrzną firmę Nanny Bell, która zapewnia stałą opiekę profesjonalnej niani. Wonderland zapewnia bezpłatną opiekę dla dzieci (od 3 do 11 roku życia) pracowników codziennie w godzinach 9-17. Rodzice samodzielnie organizują wyżywienie dla dzieci, natomiast na miejscu znajduje się dedykowana toaleta, dystrybutor wody i inne urządzenia. Nie jest to miejsce, które może zastąpić przedszkole lub szkołę, jak również nie jest to miejsce, w którym mogą przebywać chore dzieci.​

Zdarza się że w Day Care organizujemy różne wydarzenia tj. Dzień Dziecka czy Mikołajki. W momencie wybuchu wojny na Ukrainie z Day Care korzystały przez kilka tygodni dzieci uchodźczyń z oddziału dentsu w Kijowie, później zostały one umieszczone w szkołach i przedszkolach.

Głównym celem tego rozwiązania jest wsparcie pracowników w pełnieniu roli pracownika i rodzica. Day Care może pomóc im w codziennym funkcjonowaniu i stanowi jeden z najbardziej docenianych benefitów w dentsu Polska.

Jeronimo Martins

9 programów socjalnych dla pracowników

W naszej firmie prowadzimy 9 programów socjalnych skierowanych do naszych pracowników, którzy są rodzicami:

 • Mali bohaterowie i turnusy rekreacyjno-rehabilitacyjne – bezzwrotne zapomogi dla dzieci pracowników, które posiadają orzeczenie o niepełnosprawności oraz wyjazdy zdrowotne w celach rekreacyjno-rehabilitacyjnych dla osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu lub z niepełnosprawnością ruchową,
 • Twój 1% – możliwość opublikowania apeli naszych pracowników o przekazanie 1% podatku na rzecz ich dzieci z niepełnosprawnościami,
 • Pakiet świąteczny – świąteczne paczki dla pracowników i ich dzieci. Świadczenie finansowe w postaci zasilenia e-kodów pracowniczych,
 • Dzień Dziecka z Biedronką w wersji eko – poczęstunki dla dzieci pracowników (zdrowe przekąski w papierowym opakowaniu: batony zbożowe, chrupki kukurydziane czy bakalie, a także kolorowanki, zagadki i ciekawostki związane z segregacją śmieci),
 • Narodziny z Biedronką – wyprawka dla rodziców i noworodków,
 • Wakacje z Biedronką – dofinansowanie do kolonii letnich dla dzieci pracowników w wieku 8-13 lat,
 • Hello Biedronka – dofinansowanie do obozów językowych (język angielski) dla dzieci pracowników w wieku 14-17 lat,
 • Domowa szkoła z Biedronką – komputery dla dzieci pracowników przeznaczone do nauki online,
 • Szkolne wyprawki – przygotowanie dzieci pracowników do rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej (plecaki z pełnym wyposażeniem: piórnikiem, workiem na buty i zestawem najpotrzebniejszych artykułów szkolnych).

Kaufland Polska

Wspieramy rodziców i ich dzieci

Kaufland Polska stale wychodzi naprzeciw oczekiwaniom swoich pracowników, dlatego oprócz stabilnych warunków pracy i szerokich możliwości rozwoju oferuje liczne wsparcie dla rodziców i dzieci. W Kauflandzie większość pracowników stanowią kobiety w wieku 30-50 lat, dlatego sieć dokłada wszelkich starań, aby wspierać je w łączeniu pracy zawodowej z życiem rodzinnym. Od marca 2019 r. wszyscy pracownicy, którym urodziło się dziecko, mogą liczyć na wyprawkę dla maluszka. Paczki z upominkami zawierają produkty marki własnej bevola i Kuniboo przydatne w pierwszych miesiącach życia dziecka.

Realizujesz praktykę, która powinna się tu znaleźć?

Prześlij ją nam