Realizujesz praktykę, która powinna się tu znaleźć?

Prześlij ją nam

Dobre praktyki Karty Praw Dziecka w Biznesie

I Obszar: Zarządzanie – firma kompleksowo podchodzi do kwestii zarządzania prawami człowieka w łańcuchu wartości

Orange Polska

Polityka praw człowieka

W 2023 roku Orange Polska wprowadził Politykę Praw Człowieka Orange Polska. Polityka jest zobowiązaniem firmy do poszanowania praw człowieka w całym łańcuchu wartości, unikania naruszania i przyczyniania się do naruszeń tych praw oraz przeciwdziałania i minimalizowania negatywnych skutków, jeśli do takiego naruszenia dojdzie oraz do podjęcia działań naprawczych.
Podejście do poszanowania praw człowieka w firmie jest określone przez zobowiązania wobec:

 • Pracowników i współpracowników
 • Klientów
 • Dostawców, poddostawców i partnerów biznesowych
 • Społeczności lokalnych i otoczenia społecznego.

W oparciu o przeprowadzoną diagnozę branży i działań spółki za najbardziej istotne (salient human rights issues) uznane zostały następujące kwestie:

 • Prawo do prywatności i wolność wypowiedzi;
 • Zakaz dyskryminacji i przeciwdziałanie wykluczeniu;
 • Prawa dziecka, w tym kwestie dotyczące bezpieczeństwa w internecie;
 • Praca przymusowa, współczesne niewolnictwo i handel ludźmi;
 • Poszanowanie praw człowieka, w tym praw pracowników przy pozyskiwaniu minerałów w regionach ogarniętych konfliktami;
 • Praca dzieci;
 • Prawa pracownicze, w tym wolność zrzeszania się w związki zawodowe i prawo do rokowań zbiorowych.

Realizujesz praktykę, która powinna się tu znaleźć?

Prześlij ją nam