Realizujesz praktykę, która powinna się tu znaleźć?

Prześlij ją nam

Dobre praktyki Karty Praw Dziecka w Biznesie

I Obszar: Zarządzanie – firma kompleksowo podchodzi do kwestii zarządzania prawami człowieka w łańcuchu wartości

Orange Polska

Polityka praw człowieka

W 2023 roku Orange Polska wprowadził Politykę Praw Człowieka Orange Polska. Polityka jest zobowiązaniem firmy do poszanowania praw człowieka w całym łańcuchu wartości, unikania naruszania i przyczyniania się do naruszeń tych praw oraz przeciwdziałania i minimalizowania negatywnych skutków, jeśli do takiego naruszenia dojdzie oraz do podjęcia działań naprawczych.
Podejście do poszanowania praw człowieka w firmie jest określone przez zobowiązania wobec:

 • Pracowników i współpracowników
 • Klientów
 • Dostawców, poddostawców i partnerów biznesowych
 • Społeczności lokalnych i otoczenia społecznego.

W oparciu o przeprowadzoną diagnozę branży i działań spółki za najbardziej istotne (salient human rights issues) uznane zostały następujące kwestie:

 • Prawo do prywatności i wolność wypowiedzi;
 • Zakaz dyskryminacji i przeciwdziałanie wykluczeniu;
 • Prawa dziecka, w tym kwestie dotyczące bezpieczeństwa w internecie;
 • Praca przymusowa, współczesne niewolnictwo i handel ludźmi;
 • Poszanowanie praw człowieka, w tym praw pracowników przy pozyskiwaniu minerałów w regionach ogarniętych konfliktami;
 • Praca dzieci;
 • Prawa pracownicze, w tym wolność zrzeszania się w związki zawodowe i prawo do rokowań zbiorowych.

Kaufland Polska

Kompleksowe podejście do kwestii zarządzania prawami człowieka w łańcuchu wartości

W Grupie Schwarz, do której należy również Kaufland, został stworzony Kodeks postępowania Grupy Schwarz dla partnerów biznesowych. Zwrócono w nim uwagę na przestrzeganie standardów socjalnych oraz przepisów związanych z ochroną środowiska. Kodeks postępowania opiera się na międzynarodowych standardach i wytycznych, takich jak zasady Międzynarodowej Organizacji Pracy, Powszechna Deklaracja Praw Człowieka ONZ, Konwencja Praw Dziecka ONZ, zasady UN Global Compact oraz Wytyczne OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych. Firma nie akceptuje praktyk związanych z pracą przymusową, pracą dzieci czy jakąkolwiek inną formą wyzysku.
Wspólnie z pracownikami, klientami, partnerami biznesowymi i interesariuszami sieć angażuje się w kwestie związane z przestrzeganiem praw człowieka, przy czym szczególny nacisk kładzie na uczciwe praktyki biznesowe oraz godne warunki pracy i życia. Na tej podstawie została sformułowana również Deklaracja Grupy Schwarz w zakresie przestrzegania praw człowieka.

Realizujesz praktykę, która powinna się tu znaleźć?

Prześlij ją nam