Siemens

Siemens Sp. z o.o. dysponuje  na polskim rynku szeroką ofertą produktów i usług macierzystego koncernu. Odpowiadając na kluczowe dla polskiej gospodarki kwestie modernizacji infrastruktury przemysłowej i komunalnej, jak również wymogi ochrony środowiska naturalnego, zmiany demograficzne i procesy urbanizacji, Siemens wprowadza na polski rynek nowoczesne rozwiązania i produkty, które są w stanie sprostać najwyższym wymaganiom wynikającym z tych uwarunkowań. Siemens jest tym samym jednym z pionierów w ustalaniu standardów technologicznych w różnych dziedzinach przemysłu i infrastruktury. Jako ekspert w wielu dziedzinach angażuje się w promowanie technologii, które zapewniają efektywne wykorzystanie zasobów naturalnych i zmniejszenie skażenia środowiska. Swoimi produktami i usługami przyczynia się do poprawiania jakości życia. Jest odpowiedzialnym i docenianym pracodawcą, aktywnym uczestnikiem życia społecznego.

Odpowiedzialność korporacyjna firmy Siemens

Siemens to nie tylko innowacyjne technologie i aktywny udział w modernizacji polskiej gospodarki. To także aktywne uczestniczenie w życiu społeczeństwa – wspieranie wybranych form działalności kulturalnej, edukacyjnej czy naukowej. Korporacyjna odpowiedzialność firmy przejawia się również w konsekwentnej realizacji polityki Compliance – tj. odpowiedzialności i zgodności z zasadami etyki biznesu. Poprzez jej realizację Siemens dąży do ugruntowania wizerunku firmy działającej w sposób przejrzysty i zgodny z przepisami prawa krajowego i międzynarodowego. I tego samego oczekuje od swoich dostawców, gdyż tylko w ten sposób może zagwarantować spójność realizowanej polityki z działalnością operacyjną, działać w sposób zrównoważony.

Więcej informacji na stronie Siemens