PGNiG

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA jest liderem rynku gazu ziemnego w Polsce. PGNiG SA jest spółką giełdową zajmującą się poszukiwaniami i wydobyciem gazu ziemnego oraz ropy naftowej, a także, poprzez kluczowe spółki, importem, magazynowaniem, sprzedażą, dystrybucją paliw gazowych i płynnych oraz produkcją ciepła i energii elektrycznej.

PGNiG SA posiada akcje/udziały w ok. 30 spółkach, w tym w podmiotach świadczących specjalistyczne usługi geofizyczne i wiertniczo – serwisowe, wysoko cenione na rynkach międzynarodowych.

GK PGNiG pełni kluczową rolę na polskim rynku gazu i jako lider odpowiada za utrzymanie bezpieczeństwa energetycznego kraju. W tym celu podejmuje niezbędne działania, które mają za zadanie zaspokoić systematycznie rosnące zapotrzebowanie na paliwo gazowe. GK PGNiG zapewnia dywersyfikację dostaw poprzez wydobycie złóż krajowych oraz import ze źródeł zewnętrznych. W Polsce PGNiG jest największym importerem i dostawcą gazu ziemnego. Paliwo trafia do kraju przez rozbudowaną sieć systemu przesyłowego oraz terminal LNG w Świnoujściu. Za pomocą sieci dystrybucyjnych gaz rozprowadzany jest do odbiorców końcowych. Krajowy system gazowy uzupełniają magazyny gazu, które służą do pokrywania sezonowych i dobowych niedoborów paliwa gazowego.

PGNiG SA posiada oddziały i przedstawicielstwa w Rosji, Belgii, Pakistanie, na Białorusi i Ukrainie. PGNiG SA jest również jedynym właścicielem spółki PGNiG Upstream Norway AS, która prowadzi działalność w zakresie poszukiwania i eksploatacji złóż na Norweskim Szelfie Kontynentalnym i Morzu Norweskim, spółki POGC – Libya BV, poszukującej złóż węglowodorów w basenie Murzuq na terenie Libii, PGNiG Supply & Trading GmbH w Monachium zajmującej się handlem gazem oraz PGNiG Finance AB w Sztokholmie, którą wykorzystano do emisji euroobligacji na rynku europejskim.

Misja GK PGNiG a strategia CSR

W 2017 r. Zarząd PGNiG SA przyjął „Strategię zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej PGNiG na lata 2017-2022”, która wspiera i uzupełnia cele biznesowe zdefiniowane w „Strategii Grupy Kapitałowej na lata 2017-2022”, uwzględniając przy tym kluczowe obszary zrównoważonego rozwoju tj. społeczeństwo, środowisko i gospodarkę, a także kierunek rozwoju zarysowany w misji GK PGNiG: „Jesteśmy zaufanym dostawcą energii dla domu i biznesu” oraz w wizji dla całej Grupy Kapitałowej: „Odpowiedzialnie i efektywnie dostarczamy innowacyjne rozwiązania energetyczne.”

Misja PGNiG definiuje odpowiedzialność firmy za zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego oraz wskazuje koncentrację uwagi na kliencie i jego potrzebach. Uwzględnia także specyfikę klienta indywidualnego i biznesowego. Natomiast wizja podkreśla jeszcze innowacyjność rozwiązań oferowanych przez nas.

Ta świadomość oddziaływania na otoczenie oraz odpowiedzialność za bezpieczeństwo energetyczne są fundamentami Strategii CSR, która dobrze wykorzystuje to, że kwestie odpowiedzialności społecznej w Grupie są zakorzenione w jej systemie wartości. Uwzględniając bezpieczeństwo i innowacje, spółki GK PGNiG mają na uwadze oczekiwania swoich interesariuszy. Zobowiązują się do spełniania najwyższych standardów w zakresie przejrzystej kultury organizacyjnej, relacji z pracownikami i klientami, prospołecznej postawy, a także działań na rzecz ochrony środowiska.

Więcej o PGNiG: http://pgnig.pl/dzialania-spoleczne/odpowiedzialny-biznes/informacje

Ostatni raport: http://pgnig2017.pl/

Tradycje CSR w GK PGNiG

Jako cała Grupa Kapitałowa PGNiG jesteśmy spadkobiercami wspaniałej tradycji, zapoczątkowanej już w połowie XIX wieku przez Ignacego Łukasiewicza, pioniera światowego przemysłu naftowego. Z inicjatywy Łukasiewicza w latach 70-tych XIX wieku powstały tzw. Kasy Brackie – w istocie pierwsze w Europie instytucje ubezpieczeniowe na wypadek choroby, inwalidztwa, czy starości. Robotnicy korzystali z bezpłatnej opieki lekarskiej, otrzymując wynagrodzenie za czas choroby, a po przepracowaniu 20 lat w kopalni – również emeryturę. Rodziny ofiar wypadków śmiertelnych mogły liczyć na wypłatę zapomogi i zwrot kosztów pogrzebu.

Pracownicy mówili o Ignacym Łukasiewiczu „ojciec”, co chyba najlepiej oddaje poziom wzajemnych relacji. Poza odpowiedzialnością wobec własnych pracowników Ignacy Łukasiewicz wykazał się też dużym zrozumieniem potrzeb społeczności lokalnej. Znany był jako wspaniały filantrop i dobroczyńca. Naturalne jest, że Ignacy Łukasiewicz został patronem Fundacji PGNiG SA, działającej od 2004 roku. Więcej o Fundacji PGNiG: http://fundacja.pgnig.pl/.

Przejdź do strony PGNiG

Informacje od Partnera

30 stycznia 2020

PGNiG i NFOŚiGW razem na rzecz poprawy jakości powietrza w Polsce

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisały porozumienie o współpracy w zakresie wsparcia programu „Czyste Powietrze”. Celem przedsięwzięcia jest przede wszystkim usprawnienie procesu przyznawania dofinansowania na wymianę ogrzewania na gazowe, co przyczyni się do ograniczenia emisji pyłów i innych zanieczyszczeń z domów jednorodzinnych.

19 grudnia 2019

PGNiG wybrało najbardziej innowacyjne pomysły z polskich uczelni

PGNiG zamierza do 2022 roku przeznaczyć na innowacje około 700 mln zł. Branża gazu i paliw inwestuje w inteligentne systemy monitoringu sieci dystrybucyjnej, wykorzystanie pojazdów bezzałogowych w procesie poszukiwania węglowodorów czy technologie wytwarzania i magazynowania wodoru. Kluczowe znaczenie ma przy tym współpraca ze start-upami i naukowcami. Jednym z innowacyjnych pomysłów, który pojawił się w piątej edycji konkursu „Młodzi Innowacyjni dla PGNiG”, jest nowy sposób magazynowania wodoru w postaci ciała stałego. To efektywne kosztowo i bezpieczne rozwiązanie może zrewolucjonizować branżę, w której wodór uznawany jest za paliwo przyszłości.

15 listopada 2019

Młodzi Innowacyjni dla PGNiG

Departament Badań i Rozwoju Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo zaprasza do wzięcia udziału w V edycji konkursu Młodzi Innowacyjni dla PGNiG – MIP 2019, na projekt badawczo-rozwojowy dla GK PGNiG. Na zgłoszenia organizatorzy czekają do 30.11.2019 r. 

Zobacz wszystkie wiadomości od PGNiG »