Lubelski Węgiel Bogdanka

Lubelski Węgiel Bogdanka SA (LW Bogdanka SA) jest jednym z najnowocześniejszych reprezentantów branży wydobywczej w Polsce oraz krajowym liderem rynku producentów węgla energetycznego.

Spółka od 2015 r. wchodzi w skład Grupy Kapitałowej Enea tworząc tzw. Obszar Wydobycie. Jako główny dostawca surowca do elektrowni Enei, Bogdanka jest kluczowym ogniwem łańcucha wartości Grupy, będącej drugim, co do wielkości wolumenu, producentem energii elektrycznej w kraju. Jako ważne ogniwo w odpowiedzialnym za cały proces produkcji i dostawy energii od surowca pod ziemią, do gniazdka w domach klientów koncernie, Bogdanka przyczynia się do budowy bezpieczeństwa energetycznego kraju. Akcje spółki notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od czerwca 2009 roku.

Bogdanka stanowi filar ekonomiczny regionu – jako jeden z największych pracodawców w woj. lubelskim funkcjonuje na tym obszarze od prawie 40 lat. Jako członek lokalnej społeczności Bogdanka współpracuje ze wszystkimi kluczowymi interesariuszami, rozwiązując wspólnie wyzwania istotne dla regionu. Firmie zależy na wzroście atrakcyjności Lubelszczyzny i budowaniu społeczeństwa obywatelskiego. Jest to istotna część Strategii Społecznej Odpowiedzialności LW Bogdanka SA.

Zaangażowanie Spółki sięga także do kwestii społeczności lokalnej, w tym rozwoju regionu w aspektach kultury, edukacji, sportu, przedsiębiorczości oraz wysokich kompetencji interpersonalnych i społecznych jego mieszkańców. U podstaw tej aktywności leży strategia społecznej odpowiedzialności, która określa nadrzędny cel, jakim jest „zapewnienie bezpieczeństwa i stymulowanie rozwoju lokalnej społeczności” oraz cele szczegółowe:

  1. Przeciwdziałanie skutkom następstw społecznych szkód górniczych
  2. Przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom społecznym w środowisku lokalnym
  3. Działania na rzecz rozwoju społeczności lokalnej
  4. Wspieranie edukacji i rozwoju w branży górniczej

Bogdanka, będąc tak mocno zakorzeniona w tkance regionu, od lat ma swój wkład w aktywizowanie społeczności lokalnych oraz ich rozwój poprzez szereg działań i inicjatyw CSR. Są one realizowane w ramach Polityki zaangażowania społecznego i obejmują wiele dziedzin życia: sprawy społeczne i działalność charytatywną, naukę i edukację, dbanie o zdrowie i aktywność fizyczną, ochronę środowiska, ekologię, kulturę i sztukę, pamięć i tożsamość narodową, ochronę dziedzictwa narodowego.

W ramach wspierania celów społecznie użytecznych przez Zarząd Bogdanki powołana została Fundacja Solidarni Górnicy, która niesie pomoc pracownikom kopalni oraz ich rodzinom, a także lokalnej społeczności. Wsparciem otaczane są osoby, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej, osoby z niepełnosprawnościami. Część funduszy przeznaczona jest także na działania zapobiegające wykluczeniu społecznemu tj. finasowanie nauki oraz wypoczynku (kolonie i obozy) ubogiej młodzieży.

Bogdanka to także jeden z największych pracodawców w woj. lubelskim (w 2019 roku 28 osób na 1000 pracujących w regionie to pracownicy Spółki). Obecnie jako Grupa Kapitałowa zatrudnia 5.654 osób, co wiąże się z ogromną odpowiedzialnością za kilka pokoleń – obecnych, byłych i przyszłych pracowników, ich rodziny, ich dzieci. Bogdanka jest szanowanym i pożądanym pracodawcą, który pamięta, że to ludzie są najważniejszym zasobem w organizacji. Dlatego zapewnia pracownikom bezpieczne warunki pracy, różnorodne akcje profilaktyczne realizowane w czasie pracy, a dodatkowo szeroki wachlarz możliwości wsparcia socjalnego. Daje także przestrzeń do rozwoju – zarówno zawodowego (realizowane projekty to Akademia Sztygara czy Akademia Liderów Górnictwa), jak i pozazawodowego, czego wyrazem jest uruchomiony w 2020 r. program Aktywni w Bogdance, promujący utalentowanych w różnych dziedzinach pracowników. Dodatkowo, na Lubelszczyźnie, gdzie bezrobocie jest jednym z najwyższych w Polsce, Spółka wyróżnia się zarówno pod względem liczby zatrudnionych pracowników, jak i wysokości wynagrodzeń. Zapewnia to pracownikom poczucie stabilności, gwarancję ciągłości zatrudnienia, dobre i godne warunki życia.

Co ważne, Spółka wdraża także ideę odpowiedzialnego łańcucha wartości, zarówno w procesach sprzedażowych, jak i zakupowych oczekując tego, iż kontrahent realizuje działalność biznesową bezpiecznie, w poszanowaniu praw pracowniczych, praw człowieka i bez szkody dla środowiska naturalnego.

Zrównoważony rozwój Bogdanki to priorytetyzacja ochrony środowiska i dbałość o aspekty ekologiczne. Rozumiejąc położenie na cennym przyrodniczo obszarze, w sąsiedztwie Poleskiego Parku Narodowego i innych terenów chronionych, Spółka realizuje liczne projekty które zmniejszają negatywny wpływ na środowisko oraz inne, pośrednie efekty działalności przemysłowej, takie jak emisyjność czy zużycie wody i materiałów. Rozmiar i skala wpływu na środowisko naturalne zależne jest w dużej mierze od technologii eksploatacji jaką stosuje kopalnia oraz sposobu zarządzania kwestiami środowiskowymi w przedsiębiorstwie.

Innowacyjność, ale też decyzje techniczne są wyrazem odpowiedzialnego podejścia do kapitału naturalnego. Spółka w każdym swoim procesie biznesowym uwzględnia czynnik środowiskowy, a cele dot. zrównoważonego rozwoju wpisane są do strategii biznesowej, a uszczegółowione w Strategii CSR. Otwartość na innowacje chroniące środowisko potwierdzają realizowane projekty zakładające budowę farmy fotowoltaicznej na terenach kopalni, a także uruchomienie nowoczesnej Stacji Uzdatniania Wody w spółce z Grupy Kapitałowej. To nowoczesne projekty z zakresu gospodarki o obiegu zamkniętym.

Rzetelność przy zarządzaniu kwestiami środowiskowymi wpływa także bezpośrednio na żywotność kopalni. Bogdanka prowadzi transparentną politykę informacyjną dotyczącą oddziaływania kopalni na środowisko. Wszystkie raporty o obecnym oddziaływaniu kopalni na środowisko, jak również prognozy są ogólnie dostępne i publikowane na stronach urzędów oraz Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Do tego powstaje szereg dokumentów, w których opisywane są zagadnienia środowiskowe, na przykład Raport zintegrowany, uwzględniający wyniki finansowe i niefinansowe (społeczne, środowiskowe, zarządcze) Grupy Kapitałowej za dany rok.