Grupa LOTOS

Grupa Kapitałowa LOTOS to jeden z najbardziej dynamicznie rozwijających się koncernów naftowych w regionie środkowoeuropejskim. Potencjał wydobywczy, przetwórczy i dystrybucyjny zalicza Grupę Kapitałową LOTOS do grona największych polskich przedsiębiorstw. Odpowiedzialność za środowisko, społeczeństwo, pracowników i kontrahentów oraz bezpieczeństwo energetyczne kraju koncern postrzega jako swój naturalny obowiązek, a zasady społecznej odpowiedzialności biznesu są wpisane w jego misję i system wartości.

Ekologia

Do priorytetów Grupy LOTOS oraz jej spółek zależnych należy działalność w zgodzie ze środowiskiem naturalnym. Parametry wszystkich produktów przewyższają obowiązujące w Polsce i Unii Europejskiej normy środowiskowe. Odpowiedzialność ekologiczna koncernu ukierunkowana jest na czystszą produkcję i bezpieczne produkty. Zgodnie ze strategią biznesową systematycznie intensyfikowany jest przerób ropy, równocześnie jednak zwiększana skala realizowanych inwestycji proekologicznych, aby zapewnić czystość i bezpieczeństwo produkcji. Troska o środowisko naturalne i efektywne samoograniczanie wpływu na otoczenie stanowi integralną część strategii rozwoju koncernu.

Systemy zarządzania

Jako pierwsza firma paliwowa w Polsce Grupa LOTOS uzyskała certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania, który oddaje jakość produktów, procedur zarządzania oraz bezpieczeństwo pracy i przestrzeganie zasad ochrony środowiska. Regularnie przeprowadzane audity potwierdzają standard systemu zarządzania oraz wysoką świadomość i zaangażowanie pracowników w przestrzeganie obowiązujących norm.

Relacje z klientami

Wdrożone zasady pozwalają koncernowi w sposób rzetelny, odpowiedzialny i obopólnie satysfakcjonujący budować i doskonalić relacje z klientami, kontrahentami i partnerami biznesowymi.

Edukacja

Od lat koncern angażuje się w projekty społeczne, służące wyrównywaniu szans dzieci i młodzieży. Poprzez realizację programów edukacyjnych i społeczno-sportowych inwestuje w przyszłość następnych pokoleń.

Prawa człowieka i pracownika

Grupa Kapitałowa LOTOS jest jednym z największych pracodawców w kraju. Fundamentalną zasadą polityki społecznej koncernu jest odpowiedzialne traktowanie praw człowieka, szacunek wobec kapitału intelektualnego oraz doświadczenia ludzi, którzy stanowią o sukcesie i perspektywach rozwoju organizacji.

Społeczności lokalne

W opinii władz Spółki konsekwentne i systemowe traktowanie zasad społecznej odpowiedzialności to skuteczny sposób na zaspokojenie najistotniejszych potrzeb występujących w jej otoczeniu: polepszenie szans rozwoju społecznego, zrównoważony rozwój z poszanowaniem środowiska naturalnego, zapewnienie stabilnych miejsc pracy, pozyskanie zadowolenia klientów i kontrahentów oraz, w konsekwencji, zwiększenie wartości dla akcjonariuszy. Budowanie relacji z otoczeniem zgodnie z tymi zasadami jest podstawowym celem polityki społecznej koncernu.

Biznes powinien być prowadzony w zgodzie z normami etycznymi, środowiskiem naturalnym  i potrzebami społeczeństwa. Dlatego w swojej działalności Spółka kieruje się kluczowymi wartościami, do których należą:

  • Czystość – to dbałość o przestrzeganie najwyższych standardów środowiskowych i ekologicznych, ale także etyczna i uczciwa konkurencja, przeciwdziałanie korupcji i łamaniu praw człowieka,
  • Otwartość – to stosunek do zmian, potrzeb świata i oczekiwań ludzi,
  • Innowacyjność – wiąże się z docenieniem i ochroną kapitału intelektualnego oraz kompetencji pracowników,
  • Odpowiedzialność – wobec przyszłości, ludzi, środowiska naturalnego, kraju i bezpieczeństwa jego pozycji w świecie.

Powyższa deklaracja korporacyjnego systemu wartości to wyzwanie i długofalowe zobowiązanie podjęte przez koncern wobec wszystkich zainteresowanych pomyślnym rozwojem Grupy Kapitałowej LOTOS.