PGE Polska Grupa Energetyczna

Grupa Kapitałowa PGE jest największym w Polsce przedsiębiorstwem sektora elektroenergetycznego pod względem przychodów i generowanego zysku. Dzięki połączeniu własnych zasobów paliwa i wytwarzania energii oraz posiadaniu sieci dystrybucyjnych, PGE gwarantuje bezpieczne i stabilne dostawy energii elektrycznej do ponad pięciu milionów klientów.

Podejście PGE do odpowiedzialnego biznesu jest definiowane przez prowadzoną przez firmę podstawową działalność biznesową. Odpowiedzialność społeczna w podejściu PGE jest spójna z przyjętą wizją prowadzenia biznesu i strategią na lata 2014-2020. Głównym celem i przejawem odpowiedzialności firmy jest zapewnienie rentowności biznesu, bezpieczeństwa energetycznego i stabilności zatrudnienia, przy jednoczesnym uwzględnieniu potrzeb i oczekiwań otoczenia społecznego. Jednocześnie firma zmniejsza wpływ na środowisko naturalne poprzez modernizację dotychczasowej infrastruktury, zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii oraz ochronę przyrody i rekultywację obszarów po zakończeniu ich eksploatacji. PGE włącza się także aktywnie w działania na rzecz bioróżnorodności. Poprzez taki sposób myślenia o prowadzaniu biznesu, zapewnia stabilny i zgodny z wartościami rozwój firmie i otoczeniu, w którym funkcjonuje.

PGE od 2011 roku znajduje się w Respect Index – gronie spółek odpowiedzialnych społecznie, notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Stanowi to potwierdzenie działań zgodnych z najwyższymi standardami zarządzania w zakresie ładu korporacyjnego, kwestii etycznych, społecznych i środowiskowych. Od 2008 roku PGE uczestniczy także w Inicjatywie Sekretarza Generalnego ONZ – Global Compact. PGE zobowiązała się jednocześnie do przygotowywania corocznych raportów dotyczących postępów w przestrzeganiu zasad Global Compact. Raporty PGE są dostępne na stronie internetowej projektu.

Grupa PGE inicjuje także liczne działania związane z badaniami i rozwojem, analizuje swój wpływ na środowisko oraz realizuje zadania służące jego ochronie. Elementem prowadzenia działalności przez PGE jest edukacja w zakresie bezpiecznego oraz oszczędnego korzystania z prądu i energii elektrycznej. Poprzez prowadzone programy edukacyjne PGE chce dotrzeć do jak największej grupy użytkowników energii elektrycznej i kształtować dobre nawyki wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.

Działania społeczne w ramach Grupy realizuje Fundacja PGE „Energia z Serca”, która powstała w 2011 roku z inicjatywy PGE Polskiej Grupy Energetycznej. Fundacja jest wspólną platformą komunikacji w zakresie działań prospołecznych dla wszystkich spółek Grupy Kapitałowej PGE.

Więcej informacji na temat podejmowanych przez PGE działań w obszarze odpowiedzialnego biznesu na stronie.

Informacje od Partnera

14 stycznia 2020

Jak biznes działa na rzecz walki z ubóstwem? Trwa kampania informacyjna Forum Odpowiedzialnego Biznesu #5latSDGs

Walka z ubóstwem to jedno z najważniejszych wyzwań w kontekście globalnym, ujęte także w Celach Zrównoważonego Rozwoju ONZ (SDGs). Mimo że od 2000 roku światowe wskaźniki spadły o ponad połowę, to co dziesiąta osoba w państwach rozwijających się żyje poniżej międzynarodowej granicy ubóstwa. Forum Odpowiedzialnego Biznesu rusza z kampanią informacyjną z okazji 5 lat SDGs.

2 stycznia 2020

Wzrost gospodarczy a zrównoważony rozwój. Trwają zgłoszenia dobrych praktyk CSR

Piąty i zarazem ostatni tekst z cyklu artykułów prezentujących SDGs w kontekście dobrych praktyk, dotyczy działań na rzecz zrównoważonego rozwoju gospodarki. Uwzględnienie jego różnych wymiarów, w tym m.in. infrastrukturalnego, informatycznego, energetycznego czy społecznego, zostało określone w założeniach Agendy 2030. Jeszcze…

16 grudnia 2019

Jak biznes działa na rzecz pokoju? Trwają zgłoszenia dobrych praktyk

Firmy, które realizują praktyki wspierające budowanie inkluzywnych i sprawiedliwych społeczeństw, mogą zgłaszać swoje działania do Raportu “Odpowiedzialny biznes w Polsce 2019. Dobre praktyki”. Artykuł powstał w ramach cyklu materiałów, przygotowanego w oparciu o popularny podział SDGs na 5 obszarów: People-Planet-Prosperity-Peace-Partnership….

Zobacz wszystkie wiadomości od PGE Polska Grupa Energetyczna »