Enea

Grupa Enea to wicelider polskiego rynku elektroenergetycznego. Zarządza pełnym łańcuchem wartości: od węgla w kopalni po gniazdko w domu Klienta. Odpowiada za bezpieczne dostawy energii dla 2,5 mln Klientów. Do Enei Operator należy sieć dystrybucyjna energii elektrycznej w północno-zachodniej Polsce (ok. 1/5 powierzchni kraju).
Grupa zatrudnia w całej Polsce ponad 16,5 tys. Pracowników, którzy tworzą innowacyjny koncern surowcowo-energetyczny. Do Grupy Enea należą dwie ważne elektrownie systemowe wykorzystujące węgiel kamienny: Elektrownia Kozienice (mazowieckie) i Elektrownia Połaniec (świętokrzyskie). W ramach Grupy działa również Lubelski Węgiel Bogdanka – kopalnia jest głównym dostawcą surowca do należących do Grupy elektrowni.
W działalności biznesowej Grupa Enea od początku funkcjonowania uwzględniała oczekiwania otoczenia. Tak samo ważne były i są dla Enei dobre relacje z Pracownikami. Grupa powiązana jest historycznie z regionem Wielkopolski i zawsze aktywnie wspierała społeczności lokalne, jednakże były to większości działania z obszaru zaangażowania społecznego, w którym podejmowano wiele inicjatyw.
W 2010 r. rozpoczął się proces formalnego budowania Enei jako firmy odpowiedzialnej społecznie – powstała wówczas uszczegóławiająca strategię biznesową – strategia CSR Grupy Kapitałowej Enea. Obecnie Enea planuje jej aktualizację tak, by była spójna ze strategią rozwoju Grupy Kapitałowej Enea w perspektywie do 2030 roku.
W 2012 r. Grupa Enea opublikowała po raz pierwszy „Raport Społecznej Odpowiedzialności Biznesu” za 2011 r. Miał on formę tradycyjnej publikacji. Za kolejne lata raporty zrównoważonego rozwoju były już publikowane w formie online, zgodnie z międzynarodowym standardem raportowania Global Reporting Initiative – GRI. Ostatnie dwa raporty za lata 2017 i 2018 ukazały się w najnowszej odsłonie tego standardu – GRI Standards.
Grupa Enea opiera swoje działania odpowiedzialne społecznie przede wszystkim na współpracy z lokalnymi społecznościami. Ta współpraca jest możliwa dzięki zaangażowaniu i bezpośredniej aktywności pracowników. Inicjatywy edukacyjne, charytatywne i proekologiczne są realizowane przez Fundację Enea, która od 5 lat wciela w życie politykę zaangażowania społecznego Grupy.
Wśród najważniejszych programów są działania na rzecz dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów: Enea Akademia Sportu promuje aktywność fizyczną wśród dzieci i młodzieży. We współpracy ze szkołami, Enea pomaga szkolić i trenować ok. 3 000 dzieci z Poznania, Gorzowa Wielkopolskiego i Piły. Enea Akademia Talentów to program stypendialny dla utalentowanych uczniów i szkół działających na rzecz rozwoju talentów swoich podopiecznych. W dwóch dotychczasowych edycjach Enea przyznała łącznie 58 grantów i stypendiów dla szkół oraz utalentowanych uczniów. „Enea dla pokoleń. Wspólnie o bezpieczeństwie” to cykl warsztatów, w czasie których – we współpracy ze strażakami – Fundacja Enea edukuje starsze osoby w zakresie bezpieczeństwa konsumenckiego i przeciwpożarowego.
Dużą część działalności Fundacji Enea stanowią projekty charytatywne, w których udział biorą pracownicy. „Energię mamy we krwi” to program promujący honorowe krwiodawstwo na skalę całej Grupy Enea. Krwiobusy w 2018 r. pojawiły się w najważniejszych lokalizacjach, w których działają spółki Grupy. Od marca 2018 r. pracownikom Grupy Enea udało się wspólnie zebrać ponad 170 litrów krwi.
Silnym fundamentem inicjatyw na rzecz społeczności lokalnych jest wolontariat pracowniczy. W Grupie realizowane są dwa programy wolontariatu kompetencyjnego: „Pierwsza pomoc – ratownictwo przedmedyczne” oraz „Nie taki prąd straszny”, a także wolontariat akcyjny. Siłą Grupy Enea są ponadto projekty społeczne realizowane przez poszczególne spółki, w tym m.in. działania Enei Operator na rzecz ochrony rybołowa, czy ekologiczne warsztaty edukacyjne realizowane przez Eneę Wytwarzanie i Eneę Elektrownię Połaniec.
Główna siedziba Enei znajduje się w Poznaniu przy ul. Góreckiej 1.
Więcej informacji na temat podejmowanych przez Eneę działań w obszarze odpowiedzialnego biznesu dostępnych jest na stronie poświęconej CSR w Enei:

https://www.enea.pl/pl/grupaenea/odpowiedzialny-biznes
Link do Raportu zrównoważonego rozwoju Grupy Enea za rok 2018: https://raport2018.csr.enea.pl/

Informacje od Partnera

24 stycznia 2020

Głosuj na najlepszych w finale Enei Akademii Talentów

Do 24 stycznia (do końca dnia) trwa internetowe głosowanie w finale III edycji Enei Akademii Talentów. Wśród wyróżnionych znalazło się 35 uczniów oraz 17 szkół i organizacji. Laureatów poznamy 29 stycznia.

13 grudnia 2019

Cele Zrównoważonego Rozwoju: PLANETA. Trwają zgłoszenia dobrych praktyk

Przedstawiamy kolejny tekst z cyklu artykułów mających na celu zainspirowanie firm do zgłaszania swoich działań z zakresu CSR i zrównoważonego rozwoju do 18. edycji Raportu “Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”. Zakwalifikowanym do raportu praktykom przyporządkowane są wybrane Cele Zrównoważonego Rozwoju (SDGs). Udział w raporcie jest bezpłatny.

14 sierpnia 2019

Współpraca biznesu z III sektorem

Zapraszamy do wysłuchania wypowiedzi eksperckich na temat rozwoju współpracy między biznesem a III sektorem. Materiał jest podsumowaniem konferencji „Społecznie odpowiedzialni – regionalnie o przyszłości”, która odbyła się 6 czerwca br. Wydarzenie współorganizowali ENEA i Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Zobacz wszystkie wiadomości od Enea »