DB Cargo Polska

DB Cargo Polska S.A. należy do grupy operatorów kolejowych świadczących usługi kolejowego transportu towarów na terenie Europy pod wspólną nazwą DB Cargo. Grupa ta jest obecnie liderem na europejskim rynku kolejowych przewozów towarowych i należy do Deutsche Bahn – jednego z największych na świecie koncernów logistycznych.

W skład Grupy DB Cargo Polska wchodzą spółki o zróżnicowanym profilu działalności i wachlarzu usług: DB Cargo Polska – świadczy kompleksowe usługi logistyki kolejowej na terenie Polski, a we współpracy z partnerami z Grupy DB również na terenie Europy i Azji, DB Cargo Spedkol – specjalizująca się w spedycji, obsłudze terminali oraz pociągów liniowych, Infra SILESIA – zapewniająca realizację inwestycji, modernizację i remonty infrastruktury kolejowej, a także udostępniająca zarządzane przez siebie linie i bocznice kolejowe, oraz DB Port Szczecin – uzupełniająca ofertę transportów kolejowych jako portowy przeładowca w rejonie Bałtyku. Ponadto, Grupa współpracuje ściśle z czeską spółką DB Cargo Czechia, która
realizuje towarowe przewozy kolejowe do Niemiec, Polski i Słowacji.

Troska ponad wszystko

Od początku swojej działalności, DB Cargo Polska za jeden z nadrzędnych celów obrała tworzenie i koordynowanie projektów społecznej odpowiedzialności biznesu.  Spółka regularnie mierzy swój wpływ na otoczenie gospodarcze, społeczne i środowisko, a wynikami tych badań dzieli się w publikacji „Analiza wpływu na otoczenie ekonomiczne, społeczne i środowisko naturalne”.

DB Cargo Polska, troszcząc się o otoczenie, w którym funkcjonuje, podejmuje szereg inicjatyw kierowanych do społeczności lokalnych, organizacji pozarządowych oraz swoich pracowników. Wśród nich wymienić można działania w zakresie bezpieczeństwa ruchu kolejowego, szkolenia, regularne badania opinii pracowników, wspieranie równowagi praca-życie, przeciwdziałanie rotacji pracowników oraz wolontariat pracowniczy.

Realizowane przez firmę dobre praktyki z obszarów środowiska pracy i ekologii rokrocznie są wyróżniane w raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce”, wydawanym przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Ponadto, DB Cargo Polska została nagrodzona statuetką FRIENDLY WORKPLACE oraz godłem Solidnego Pracodawcy.

Równe szanse dla wszystkich

DB Cargo Polska jako pierwsza firma kolejowa w Polsce podpisała Kartę Różnorodności, tj. zobowiązania dotyczącego zakazu dyskryminacji pod względem płci, wieku, czy innych uwarunkowań, oraz promującego równość i różnorodność w miejscu pracy.

Wolontariat pracowniczy

Kluczowe miejsce w zrównoważonym rozwoju DB Cargo Polska zajmuje budowanie kapitału społecznego, a wraz z nim programy wolontariatu pracowniczego pn. „Kolej na pomaganie”: „Dobry pomysł”, „Wolontariat na przyczepkę” oraz „Zamień komórkę na planszówkę”. Pracownicy, którzy decydują się na pomoc potrzebującym, mogą liczyć na wsparcie ze strony firmy – zarówno finansowe, jak i organizacyjne czy promocyjne.

Praca w oparciu o najwyższe standardy bezpieczeństwa

Co roku DB Cargo Polska wprowadza nowe inicjatywy, mające na celu podnoszenie poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy. Należą do nich m.in. „Lekcje ze zdarzeń” (analiza bieżących doświadczeń z wypadków), „Minutka dla bezpieczeństwa”, poprawa systemu kontroli BHP, przeglądy warunków pracy, zakup odzieży roboczej, środków ochrony indywidualnej i środków czystości.

Pionier ekologii

DB Cargo Polska podejmuje szerokie spektrum działań w zakresie ochrony środowiska naturalnego. Do najważniejszych należą: ograniczenie emisji spalin oraz gazów cieplarnianych, redukcja zapotrzebowania na energię w budynkach, redukcja drgań i hałasu oraz recykling odpadów.

Dzięki zmianie struktury przewozowej, DB Cargo Polska corocznie ogranicza emisję do atmosfery prawie 150 tysięcy ton CO2. Około 85% pracy przewozowej jest wykonywane lokomotywami elektrycznymi, o zerowej bezpośredniej emisyjności i wysokim bezpieczeństwie. Do stycznia 2023 r. DB Cargo Polska zamierza realizować przewozy kolejowe zasilane energią trakcyjną pochodzącą wyłącznie z odnawialnych źródeł energii.

Więcej informacji na temat DB Cargo Polska oraz prowadzonych działań w zakresie społecznej
odpowiedzialności biznesu można przeczytać na stronie.