CEMEX

CEMEX jest wiodącym światowym producentem cementu, betonu towarowego oraz kruszyw. Koncern od ponad 100 lat dostarcza wysokiej jakości materiały budowlane klientom w ponad 50 krajach na pięciu kontynentach. CEMEX zatrudnia ponad 42.000 pracowników. Firma jest notowana na giełdach w Nowym Jorku (NYSE) i Meksyku (BMV).

W Polsce CEMEX obecny jest od marca 2005 roku. Przedmiotem działalności CEMEX Polska jest:

  • produkcja i sprzedaż cementu, betonu towarowego i kruszyw
  • sprzedaż domieszek chemicznych
  • sprzedaż chemii budowlanej
  • usługi transportowe
  • usługi laboratoryjne

Działania społeczne podejmowane przez CEMEX Polska wynikają z globalnej strategii firmy oraz koncepcji jej zrównoważonego rozwoju. Od momentu rozpoczęcia działalności w Polsce w 2005 roku CEMEX realizuje koncepcję zrównoważonego rozwoju poprzez wspieranie lokalnych społeczności, w tym lokalnych organizacji pozarządowych oraz wspieranie aktywnej ochrony gatunków roślin i zwierząt, których istnienie jest zagrożone.

Jednym z elementów strategii CEMEX jest regularny dialog z interesariuszami. Celem dialogu prowadzonego przez firmę jest poznanie potrzeb interesariuszy. Spotkania te służą wzmacnianiu relacji oraz sprzyjają budowaniu wzajemnego zaufania między firmą CEMEX a jej otoczeniem. Są także platformą do rozmowy o wspólnych inicjatywach i przedsięwzięciach. Rezultatem spotkań są konkretne działania zakładów na rzecz lokalnych społeczności, jak np. realizowane projekty Fundacji CEMEX Budujemy Przyszłość, która wiosną 2009 powołana została do życia. Głównym jej celem jest wspieranie ważnych przedsięwzięć obywatelskich po to, aby coraz lepiej działać dla wspólnego dobra. Inicjatywy podejmowane przez CEMEX z myślą o lokalnych społecznościach i środowiskach społecznych, realizowane są w duchu idei: wspierać, by nie uzależniać; pomagać, aby wzmacniać.

W dotychczasowych konkursach grantowych przyznane zostały 243 granty, które wsparły ponad 100 różnych organizacji i instytucji. W aktywną pracę na rzecz lokalnych społeczności Fundacja CEMEX zaangażowała także swoich pracowników, inaugurując w 2011 roku Program Wolontariatu Pracowniczego. Od tego czasu Wolontariuszom CEMEX udało się zrealizować ponad 150 projektów, a w działania zaangażowało się prawie 1600 ochotników.

Firma wydała pierwszy w branży cementowej w 2011 roku Raport Zrównoważonego Rozwoju. Kolejne raporty wydawane w cyklu dwuletnim stanowiły jedną z metod komunikacji firmy z kluczowymi interesariuszami. Raporty otrzymywały wyróżnienia w polskich oraz międzynarodowych konkursach na najlepsze raporty społeczne.

Więcej informacji na stronach cemex.pl oraz budujemyprzyszlosc.org.pl.