BNP Paribas Bank Polska

BNP Paribas Bank Polska S.A. jest silnym Bankiem lokalnym o globalnym zasięgu.

Należy do wiodącej międzynarodowej grupy bankowej BNP Paribas, która jest obecna w 73 krajach i zatrudnia ok. 200 tys. pracowników, z czego ok. 150 tys. w Europie. Grupa BNP Paribas prowadzi działalność w kluczowych obszarach: Rynki Macierzyste (Domestic Markets) i Międzynarodowe Usługi Finansowe (International Financial Services), które są świadczone przez Bankowość Detaliczną i Usługi (Retail Banking & Services) oraz Bankowość Korporacyjna i Instytucjonalna (Corporate & Institutional Banking).

Grupa BNP Paribas wspiera swoich klientów (indywidualnych, samorządy, przedsiębiorców, małe i średnie przedsiębiorstwa, korporacje oraz instytucje) w realizacji projektów oferując im bogaty wachlarz produktów finansowych, inwestycyjnych i oszczędnościowych oraz ochrony ubezpieczeniowej.
Grupa BNP Paribas jest świadoma swojej roli w czterech ważnych obszarach wpływu: gospodarka, pracownicy, społeczeństwo, środowisko naturalne. We wszystkich regionach prowadzonej działalności Grupa aktywnie angażuje się w życie społeczności lokalnych.

BNP Paribas Bank Polska S.A. klientom indywidualnym oferuje produkty oszczędnościowo-inwestycyjne oraz szeroką gamę kredytów m.in. mieszkaniowych czy konsumenckich. Przedsiębiorstwom mikro, MŚP i korporacjom dostarcza rozwiązania z zakresu finansowania działalności na rynku krajowym i międzynarodowym. Ma szeroką ofertę dla przedsiębiorstw z sektora rolno-spożywczego; specjalizuje się w finansowaniu rolnictwa, gospodarki żywnościowej oraz infrastruktury regionalnej. Klientom z segmentu bankowości prywatnej proponuje kompleksową ofertę w zakresie ochrony, optymalizacji i pomnażania majątku. Klienci Banku mogą również korzystać z usługi doradztwa inwestycyjnego.

Bank BNP Paribas świadczy usługi poprzez sieć oddziałów bankowych oraz stoisk bankowych w centrach handlowych na terenie całego kraju. Produkty kredytowe dostępne są również za pośrednictwem punktów w sklepach partnerskich, a także w wybranych sieciach dealerów samochodów. Siedziba główna organizacji znajduje się w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16.

BNP Paribas jest bankiem uniwersalnym, z pozycją nr 1 w segmencie rolno-spożywczym, wiodącym w segmencie konsumpcyjnym oraz jednym z najchętniej wybieranych w sektorze dużych firm i międzynarodowych korporacji. Od maja 2011 roku Bank jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Społeczna odpowiedzialność biznesu i zrównoważony rozwój w BNP Paribas

Misją BNP Paribas jest oferowanie w sposób odpowiedzialny innowacyjnych rozwiązań finansowych, które pomogą klientom zmienić ich świat i będą wspierać lokalną gospodarkę. BNP Paribas zamierza stać się jednym z pięciu największych banków w Polsce.

W opinii BNP Paribas tylko holistyczne podejście do społecznej odpowiedzialności biznesu ma szansę przełożyć się na realne, wymierne efekty. Dlatego odpowiedzialność banku rozumiem jako długoterminowe finansowanie gospodarki i budowanie trwałych relacji z klientami w zgodzie z zasadami etycznymi, odpowiedzialne podejście do rozwoju i zaangażowania pracownika, zwiększanie dostępności produktów i usług, otwartość na potrzeby klientów, inicjatywy na rzecz lokalnych społeczności, ograniczanie negatywnego wpływu działalności operacyjnej, proekologiczne produkty i usługi oraz popularyzację ekopostaw.

Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu BNP Paribas Bank Polska S.A. jest spójna ze Strategią Grupy BNP Paribas. Składa się ona z 12 zobowiązań w ramach 4 filarów odpowiedzialności: gospodarczej, w miejscu pracy, społecznej i wobec środowiska naturalnego.

Kontrybucja Banku w realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs)

Poprzez realizację Strategii CSR Bank wspiera realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs). W ramach poszczególnych filarów odpowiedzialności Bank zidentyfikował te SDGs w których jego kontrybucja na rynku Polskim jest najbardziej znacząca. Bank kieruje się przekonaniem, iż niezbędny dla sukcesu Agendy 2030 jest cel 17, dlatego aktywnie podejmuje współpracę międzysektorową na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Odpowiedzialność gospodarcza

Kluczowym wymiarem odpowiedzialności Banku BNP Paribas jest długoterminowe wspieranie rozwoju gospodarki poprzez finansowanie projektów klientów indywidualnych oraz przedsiębiorstw – tak, aby wspierać ich wzrost. Jednocześnie Bank monitoruje ryzyka CSR w sektorach wrażliwych, a decyzje o udzieleniu finansowania poprzedzają analizy społecznego, ekonomicznego i środowiskowego wpływu firmy oraz przedsięwzięcia.

Odpowiedzialność w miejscu pracy

Odpowiedzialność w miejscu pracy przejawia się przede wszystkim w tworzeniu dobrego środowiska, wspierającego rozwój zawodowy pracowników oraz ich zaangażowanie. Służy promowaniu otwartości, szacunku dla różnorodności oraz gotowości do mobilności zawodowej.

Odpowiedzialność społeczna

Odpowiedzialność w tym wymiarze oznacza aktywne działanie na rzecz otoczenia, w którym Bank prowadzi działalność. To skupienie się na obszarach, w których w najbardziej adekwatny sposób Bank może przyczyniać się do pozytywnej zmiany społecznej, tj. na przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu oraz wspieraniu edukacji i kultury, szczególnie w małych społecznościach.

Odpowiedzialność wobec środowiska naturalnego

Minimalizowanie negatywnego wpływu na środowisko Bank BNP Paribas realizuje w trzech wymiarach: ograniczania negatywnego wpływu działalności operacyjnej i promocji ekopostaw wśród pracowników, odpowiedzialnego finansowania gospodarki i klientów oraz współpracy i zaangażowania w inicjatywy międzysektorowe.

Więcej informacji na stronie: https://www.bnpparibas.pl/csr