BNP Paribas Bank Polska

BNP Paribas Bank Polska S.A. jest silnym Bankiem lokalnym o globalnym zasięgu.

BNP Paribas Bank Polska S.A.  jest częścią międzynarodowej grupy bankowej BNP Paribas obecnej w 65 krajach. Jest bankiem uniwersalnym o globalnym zasięgu. W Polsce kieruje usługi do Klientów detalicznych, Wealth Management, a także firm w segmentach mikro, MŚP i bankowości korporacyjnej. Jako Bank Zielonych Zmian wspiera Klientów w przechodzeniu na gospodarkę niskoemisyjną oraz inspiruje do podejmowania odpowiedzialnych decyzji finansowych. Konsekwentnie realizuje strategię finansowania inwestycji wywierających pozytywny wpływ: społeczny, gospodarczy i środowiskowy.

Najważniejszym zobowiązaniem Banku BNP Paribas jest finansowanie rozwoju gospodarki w sposób etyczny, odpowiedzialny i zgodny z zasadami zrównoważonego rozwoju, ujętymi m.in. w Agendzie 2030 definiującej 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ (SDGs).

Społeczna odpowiedzialność biznesu i zrównoważony rozwój w Banku BNP Paribas

Zrównoważony rozwój stanowi centrum strategii biznesowej GObeyond na lata 2022-2025. Kierunki strategiczne w niej zawarte są oparte na solidnych fundamentach oraz zrównoważonym i zdywersyfikowanym modelu biznesowym banku. Wyznaczone kierunki rozwoju są aktualne pomimo niestabilności otoczenia, z jakim obecnie mamy do czynienia.

Strategia GObeyond, opiera się na czterech filarach: UP, POSITIVE, STRONGER i TOGETHER. Każdy filar to idea, w ramach której realizowane będą konkretne działania z precyzyjnie określonymi celami. Bank BNP Paribas w swojej strategii koncentruje się na rozwijaniu oferty z pozytywnym wpływem środowiskowym i społecznym oraz produktów połączonych z oceną i wynikami w zakresie ESG (E – environmental, S – social, G – governance), aktywnie wspierając Klientów w zrównoważonej transformacji.  Dodatkowo bank zwraca szczególną uwagę na finansowanie sektorów uznanych za wrażliwe pod kątem ryzyka ESG i ogranicza swój udział w branżach powszechnie uznanych za szczególnie szkodliwe i niezgodne z założeniami zrównoważonego rozwoju. Są to sektory: energetyki węglowej, nuklearny, wydobywczy, rolno-spożywczy, obronny i bezpieczeństwa, tytoniowy, leśny – miazga drzewna, leśny – olej palmowy, paliwowy w zakresie niekonwencjonalnych zasobów ropy naftowej i gazu. Wobec sektorów szczególnie szkodliwych pod kątem zrównoważonego rozwoju bank podejmuje strategiczne decyzje o wyjściu z obsługiwania Klientów do nich należących.

Jako instytucja inkluzywna, dostępna dla wszystkich i zaangażowana w kwestie społeczne, bank zobowiązuje się również konsekwentnie prowadzić aktywne działania w obszarze wspierania różnorodności, wdrażania strategii równościowych i przeciwdziałania dyskryminacji.

Od stycznia 2022 r. zadania z zakresu zrównoważonego rozwoju w banku zostały zebrane w jednym centrum kompetencyjnym – Obszarze Zrównoważonego Rozwoju, którego Dyrektorem Wykonawczym został Jarek Rot, Chief Sustainability Officer.

Skupiając się w działalności na aspektach ESG, w 2020 r. bank powołał decyzją Zarządu Radę ds. Zrównoważonego Rozwoju (Sustainability Council), która wraz z Chief Sustainability Officerem (CSO), Sustainability Officerami reprezentującymi kluczowe obszary i linie biznesowe banku oraz jednostkami Obszaru Zrównoważonego Rozwoju wspólnie tworzy Sustainability Community.

Więcej na temat zarządzania zrównoważonym rozwojem w banku znajduje się na stronie: CSR i Zrównoważony Rozwój | BNP Paribas Bank Polska S.A.

Więcej informacji na temat strategii biznesowej GObeyond na lata 2022-2025 można znaleźć tutaj: GObeyond. Bank BNP Paribas ogłasza strategię na lata 2022-2025 | Informacja prasowa