Grupy robocze Programu Partnerstwa

Grupy Robocze to projekt Forum realizowany wraz z firmami partnerskimi. Ideą Grup Roboczych jest wykorzystanie potencjału, jaki tkwi w liczbie partnerów FOB oraz wiedzy i doświadczenia, które posiadają.

Efekt prac Grup Roboczych

2014

Publikacja Dialog i budowanie relacji z interesariuszami

Okładka publikacji „Dialog i budowanie relacji z interesariuszami - podręcznik dla firm”Podręcznik dla firm porusza ważny temat zarządzania firmą w sytuacji permanentnej nieufności, gdyż wciąż w Polsce zaufanie społeczne nie należy do wysokich, co potwierdzają kolejne edycje Diagnozy Społecznej. Polakom brakuje nawyku uczestniczenia w konsultacjach, a aktywność społeczna jest niska. Mimo to, dialog firmy z interesariuszami może być jedną z odpowiedzi firm na niestabilność gospodarki, gdyż pomaga w budowie kapitału relacji oraz wspiera zarządzanie ryzykami.

Od pierwszego dialogu społecznego firmy w Polsce zrealizowanego na podstawie międzynarodowego standardu AA1000 minęła dekada, mimo to systematyczne podejście do dialogu społecznego, czyli słuchania i odpowiadania na oczekiwania interesariuszy, nie jest wciąż w polskich firmach rozpowszechnione. Podręcznik jest kompilacją doświadczeń przedstawicieli i przedstawicielek firm, którym zależy na zaangażowaniu interesariuszy i które realizują dialog społeczny w różnych formach, na różnych poziomach organizacji – mówi Magdalena Andrejczuk, menadżerka Programu Partnerstwa Forum Odpowiedzialnego Biznesu, współodpowiedzialna za przygotowanie publikacji.

2013

Publikacja „Ekologia przyszłości”

Okładki_Publikacje_FOB_Ekologia PrzyszłościPublikacja powstała jako rezultat prac grupy roboczej nt. ekologii przyszłości, których spotkania odbywały się w okresie luty-czerwiec 2013 w ramach Programu Partnerstwa Forum Odpowiedzialnego Biznesu. W ramach spotkań poruszano następujące tematy: budowanie świadomości ekologicznej konsumentów, w tym kwestia eko – produktów i problem greenwashingu, gospodarka odpadami i recykling oraz zielone miasta. Odbył się również eksperyment Tydzień inny niż wszystkie współorganizowany przez Fundację Sendzimira, jako polska adaptacja „Eksperymentu No Impact”, przeprowadzanego przez No Impact Project. Dodatkowo zorganizowano debatę, w której o kwestiach ekologii przyszłości dyskutowali przedstawiciele i przedstawicielki firm partnerstkich FOB.

Publikacja “Ekologia przyszłości” Forum Odpowiedzialnego Biznesu prezentuje dobre praktyki firm w nurcie ekoinnowacji, które mogą stanowić odpowiedź biznesu na wyzwania ekologiczne. Ekologia przyszłości to innowacyjne podejście do zarządzania firmą, w której nacisk kładzie się na zrównoważony rozwój i wprowadzanie nowoczesnych rozwiązań dotyczących minimalizacji negatywnego wpływu firmy na środowisko naturalne, jednocześnie przynosząc firmie wymierne korzyści.

2012

Publikacja „Mierzenie efektywności i wpływu społecznego działań CSR

Mierzenie efektywności i wpływu społecznego działań CSRW 2012 r. Grupy Robocze FOB opracowały publikację „Mierzenie efektywności i wpływu społecznego działań CSR” opisującą sposoby mierzenia niematerialnych skutków CSR. W publikacji znajduje się analiza zgłaszanych przez firmy dobrych praktyk CSR do Raportu „Odpowiedzialny Biznes w Polsce. Dobre praktyki” FOB w ciągu ostatnich czterech lat. Jak wynika z opracowania, firmy rzadko mierzą efektywność swoich działań CSR, gdyż jest to bardzo trudne zadanie w projektach społecznych, gdzie efekty są często niematerialne, np. wzrost kapitału społecznego czy zaufania. Stosunkowo najłatwiej zmierzyć jest wpływ na środowisko, gdzie można zastosować konkretne dane.

2011

Cykl filmów „CSR w kadrze”

W 2011 roku Grupy Robocze FOB stworzyły cykl filmów  „CSR w kadrze” poświęcony wybranym zagadnieniom społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju. Efektem współpracy  są trzy obrazy: „Odpowiedzialny biznes w firmie”, „Zrównoważone miejsce pracy” i „Etyka w biznesie”.

Film jako szczególna forma komunikacji z interesariuszami ma służyć lepszemu zrozumieniu idei CSR oraz obszarów jakich ta koncepcja dotyczy.  Celem twórców było pokazanie w przyjazny sposób, jakie działania firmy i ich pracownicy powinni podejmować, aby ich zachowania były odpowiedzialne społecznie. Filmy są krótkie, dynamiczne a połączenie obrazu z hasłami pozwala na łatwe zrozumienie prezentowanych informacji. Niestandardowa forma podejścia do tematu  daje nowe możliwości zrozumienia pojęcia  CSR.

2010

Portal interesariusze.pl

W 2010 roku przedstawiciele firm partnerskich FOB pracowali nad tematyką budowania relacji i dialogu z interesariuszami. Prace przebiegały w 4 grupach, poświęconych następującym interesariuszom:

  • Organizacje Pozarządowe
  • Konsumenci
  • Dostawcy
  • Pracownicy

Efektem prac grup jest strona internetowa www.interesariusze.pl. Znaleźć na niej można m.in. praktyczne narzędzia i wskazówki ułatwiające budowanie relacji z wybranymi grupami interesariuszy, dobre praktyki firm w tym zakresie, jak również dodatkowe materiały i publikacje poświęcone tematowi i związanym z nim zagadnieniom.

2009

Broszury tematyczne

W 2009 roku w projekcie wzięły udział 54 osoby z 22 firm partnerskich FOB, które pracowały nad przygotowaniem publikacji pokazujących różne zagadnienia z zakresu CSR z punktu widzenia praktyków.

Podczas cyklicznych spotkań, odbywających się przez cały rok, nasi partnerzy dzielili się swoimi doświadczeniami oraz dobrymi praktykami, starając się, aby opracowywane przez nich publikacje były jak najbardziej kompleksowe i dostarczały pełnych, rzetelnych informacji oraz praktycznych wskazówek dla innych przedsiębiorstw.

Zapoznaj się z broszurami tematycznymi powstałymi w ramach Grup Roboczych Programu Partnerstwa.

Publikacja Firma=Różnorodność (Grupa Robocza Diversity)

Uwzględnia zagadnienia związanymi z zarządzaniem różnorodnością w firmie, takimi jak: strategia zarządzania różnorodnością, uwarunkowania społeczno-kulturalne, motywacja, bariery oraz czynniki sukcesu programów diversity.

Publikacja Firma=Zaangażowanie (Grupa Robocza Zaangażowanie Społeczne)

Porusza tematy związane z programami wolontariatu pracowniczego prowadzonymi w firmach, w tym m.in. sposoby kreowania i wdrażania programów wolontariatu, motywacja pracowników, komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna programów, zasady współpracy.

Publikacja Firma=Pracownicy (Grupa Robocza Human Resources)

Opisuje standardy zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji, od chwili pierwszego kontaktu pracownika z firmą, poprzez ścieżkę jego kariery i rozwoju osobistego, aż po moment rozstania pracownika z pracodawcą.

Publikacja Firma=Środowisko (Grupa Robocza Środowisko)

Odpowiada na pytania: co to jest firma działająca na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz jak wprowadzać programy środowiskowe, powołać Eko zespół, opracować harmonogram oraz przeprowadzić ewaluację działań proekologicznych w organizacji.

Publikacja Firma=Etyka (Grupa Robocza Etyka)

Kodeksy etyczne w miejscu pracy, standardy postępowania firmy i pracowników, a także relacje z klientami oraz narzędzia i procedury do wdrożenia standardów etycznych w organizacji to zagadnienia, które znalazły się w publikacji.

Grupa Robocza Edukacja

We współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Grupa opracowała scenariusze zajęć oraz materiały dydaktyczne dla studentów uczelni wyższych na temat społecznej odpowiedzialności biznesu.