banner odr 2017

Goście IV Ogólnopolskiego Dnia Różnorodności

Dominika Bettman

Prezeska ds. finansowych, CFO, spółki Siemens Polska. Od 20 lat zarządza finansami w Siemensie. Nadzoruje wielkie projekty infrastrukturalne w energetyce i kolejnictwie. Ekonomistka, finansistka. Absolwentka Wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Advanced Management Program IESE w Barcelonie. Działa na rzecz etyki i społecznej odpowiedzialności biznesu oraz różnorodności, w tym zwiększenia udziału młodych w działaniu przedsiębiorstw i w życiu publicznym oraz aktywności kobiet w gospodarce. Zainteresowania: zarządzanie firmą i finansami, odpowiedzialne przywództwo, globalne trendy, nowoczesne technologie. Reprezentuje Siemensa w Konfederacji Lewiatan. Członkini Konwentu Doradców Politechniki Warszawskiej. Wchodzi w skład jury Nagrody Naukowej Siemensa. Wiceprezeska Stowarzyszenia Kongres Kobiet. Występuje z wykładami poświęconymi zrównoważonemu rozwojowi i etyce w biznesie. W 2014r. wyróżniona w konkursie Sukces pisany szminką w kategorii Korporacja.

Anna Chabiera

Ukończyła socjologię w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, od 2011 r. pracuje w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich w Zespole ds. Równego Traktowania, w którym organizuje badania społeczne dotyczące dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność, wiek, płeć, orientację seksualną, pochodzenie etniczne i narodowe oraz wyznanie. Ponadto monitoruje politykę państwa w odniesieniu do starzejącego się społeczeństwa oraz prace na forum ONZ związane z przygotowaniem Konwencji o prawach osób starszych.

dr Anna Jawor-Joniewicz

Ekonomistka, socjolożka, adiunkt w Zakładzie Zarządzania Zasobami Ludzkimi Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych, ekspertka Instytutu Analiz Rynku Pracy, wykładowczyni zarządzania różnorodnością na podyplomowych studiach Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w realizacji badań społecznych, szczególnie badań przedsiębiorstw. W latach 2004-2007 piastowała stanowisko pełnomocniczki wojewody mazowieckiego ds. równego statusu kobiet i mężczyzn oraz pełnomocniczki ds. kobiet, rodziny i przeciwdziałania dyskryminacji. Przez dekadę kierowała pracami Biura Konkursu Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Specjalizuje się w zarządzaniu zasobami ludzkimi (motywowanie, kultura organizacji, zarządzanie różnorodnością) oraz problematyce równego traktowania kobiet i mężczyzn. Autorka kilkudziesięciu prac naukowych.

Karolina Malczyk

Zastępca dyrektora Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy. Absolwentka pedagogiki resocjalizacyjnej oraz pracy socjalnej w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie. Ukończyła studia podyplomowe „Zarządzanie w administracji publicznej” oraz „Public Relations w praktyce” w Akademii Leona Koźmińskiego. W latach 2001-2006 dyrektor Fundacji „Świat na Tak”. Współautorka poradników dla młodzieży oraz pedagogów. Od 2009 roku Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. równego traktowania, od 2011 roku zastępca dyrektora Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy.

Dorota Strosznajder

Dyrektor działu komunikacji korporacyjnej Henkel na Polskę i kraje bałtyckie. Jako pełnomocnik zarządu Henkel Polska ds. odpowiedzialności społecznej odpowiedzialna za kreowanie i wdrażanie polityki zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności korporacyjnej. Ambasador Różnorodności w polskim oddziale, odpowiedzialna za programy networkingu i wspierania karier kobiet menedżerek. Mentorka i liderka programów mentoringowych. Absolwentka Studium Praktyka i Mistrza NLP. Współorganizatorka Kongresów Różnorodności. Gość i panelistka wielu wydarzeń z zakresu CSR. Posiada także duże doświadczenie w zakresie sprzedaży i marketingu handlowego zdobyte w pracy w międzynarodowych korporacjach. Absolwentka studiów orientalistycznych na Uniwersytecie Warszawskim.

prof. dr hab. Piotr Sutt

Solista perkusista, kameralista, dyrygent, promotor sztuki perkusyjnej, kierownik Katedry Perkusji Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi, wieloletni pierwszy perkusista Polskiej Filharmonii Kameralnej. Twórca innowacyjnych warsztatów z zakresu kreatywności, autoprezentacji i zarządzania.

prof. Magdalena Środa

Etyk, filozof, publicystka, feministka, doktor habilitowana nauk humanistycznych, profesor nadzwyczajna Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się historią idei etycznych, etyką stosowaną, filozofią polityczną i feministyczną oraz problematyką kobiecą.
foto: Adrian Grycuk (CC BY-SA 3.0 pl)

dr hab. Izabela Warwas

Profesor Uniwersytetu Łódzkiego. Prodziekan ds. personalnych i toku studiów Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ. Autorka i redaktorka ponad 120 publikacji. Koordynatorka, ekspert, wykonawca badań oraz audytor w kilkudziesięciu projektach krajowych i Unii Europejskiej.
Audytorka ogólnopolskiego konkursu Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi, niezależny doradca, trenerka szkoleń i warsztatów biznesowych. Otrzymała Medal Komisji Edukacji Narodowej (2014). Stypendystka Adam Smith Business School University of Glasgow (2015), uczestniczka COST Action Gender and health impacts of policies extending working life in western countries, programu Horyzont 2020. Za monografię Zarządzanie pracownikami w dojrzałym wieku. Wyzwania i problemy otrzymała nagrodę PAN (2016).