Misja i wizja

Forum Odpowiedzialnego Biznesu jest najstarszą i największą organizacja pozarządową w Polsce, która zajmuje się koncepcją społecznej odpowiedzialności biznesu w kompleksowy sposób.

Forum to organizacja typu think-and-do-tank, będąca rzecznikiem prowadzenia biznesu w sposób odpowiedzialny, czyli biorący pod uwagę wpływ przedsiębiorstwa na środowisko i społeczeństwo. Wyznaczamy trendy i kierunki odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju w Polsce.

Misją Forum Odpowiedzialnego Biznesu jest upowszechnianie idei odpowiedzialnego biznesu jako standardu obowiązującego w Polsce w celu zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstw, zadowolenia społecznego i poprawy stanu środowiska.

W tym celu Forum:

  • wspiera firmy w stawaniu się bardziej odpowiedzialnymi,
  • buduje koalicje firm wokół rozwiązywania problemów społecznych,
  • tworzy społeczność firm zaangażowanych społecznie,
  • tworzy przestrzeń do wymiany doświadczeń pomiędzy menedżerami, administracją państwową i organizacjami społecznymi,
  • aktywnie poszukuje rozwiązań z zakresu społecznej odpowiedzialności dla firm działających w Polsce, adekwatnych do ich potrzeb i możliwości,
  • współpracuje z organizacjami pozarządowymi i administracją publiczną na rzecz budowania klimatu społecznego i politycznego, który sprzyja rozwojowi koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu.

 

Wizja FOB

Jesteśmy platformą współpracy i dialogu wyznaczającą trendy i kierunki odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju w Polsce.

 

Odpowiedzialny biznes (ang. Corporate Social Responsibility) to odpowiedzialność przedsiębiorstw za ich wpływ na społeczeństwo. Jest to:

  1. Strategia zarządzania, która pozwala minimalizować ryzyko i maksymalizować szansę na powodzenie firmy w długim okresie,
  2. Umiejętność prowadzenia przedsiębiorstwa w taki sposób, aby zwiększyć jego pozytywny wkład w społeczeństwo w jednocześnie minimalizować negatywne skutki działalności
  3. Odpowiedzialny biznes oznacza także sposób, w jaki firma na co dzień traktuje uczestników procesu rynkowego (czyli swoich interesariuszy): klientów i partnerów biznesowych, pracowników, społeczność lokalną.

Nasze wartości

 

ETYKA

Uwzględniamy kryteria etyczne przy podejmowaniu decyzji. Przestrzegamy przejrzystych procedur współpracy Wdrażamy i promujemy etyczne działania wewnątrz i na zewnątrz organizacji

INNOWACYJNOŚĆ

Innowacyjność rozumiemy jako sposób zarządzania organizacją, tworzenie atmosfery sprzyjającej rozwojowi i kreatywności zespołu, sposób realizacji projektów. Jesteśmy otwarci  na niestandardowe formy działania, dobór narzędzi, sposób odbierania rzeczywistości. Dbamy o świeżość myślenia oraz inspirujemy i wyznaczamy trendy.

MERYTORYKA

Dążymy do jak najwyższej jakości, rzetelności i wiarygodności przekazywanych przez nas treści. Staramy się to osiągnąć poprzez ciągły rozwój eksperckości zespołu, kapitału technologicznego, kreatywności oraz wymianę wiedzy i doświadczeń.

NIEZALEŻNOŚĆ
Kierujemy się kryteriami merytorycznymi oraz standardami odpowiedzialności społecznej przy: tworzeniu własnych publikacji i badań, promowaniu dobrych praktyk oraz wyborze partnerów i ekspertów do współpracy. Dążymy do zrównoważonego modelu finansowania naszych działań.

WSPÓŁPRACA
Jesteśmy otwarci na podejmowanie działań z różnymi osobami i organizacjami. Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz organizacji.