Łukasz Piekarzewski

alumni

Udział w edycji 2012 - 2013

Student elektroniki i inżynerii komputerowej na Politechnice Warszawskiej

Jestem studentem kierunku elektronika i inżynieria komputerowa na wydziale EiTI Politechniki Warszawskiej. Lubię pracę zespołową z głęboko zaangażowanymi we wspólny projekt ludźmi. Poza rozwojem swoich pasji technicznych, interesuję się m. in. metodami wdrażania w przedsiębiorstwach zarządzania poprzez jakość – TQM. Aktywnie działam w kole naukowym Zarządzania Projektami PMart, gdzie jestem odpowiedzialny za przygotowywanie szkoleń oraz certyfikacji dla młodych inżynierów z metodyk Prince2 i Scrum. Uprawiam także sporty: żeglarstwo i kolarstwo długodystansowe.

Chciałem zostać Ambasadorem CSR ponieważ jestem świadomy, że należę do pokolenia któremu przyjdzie zmierzyć się z problemami świata niemającymi wcześniej swojego precedensu w historii ludzkości. Coraz bardziej kurczące się elementarne zasoby naturalne i wizja całkowitego wyczerpania niektórych z nich w przeciągu 20-25 lat, każą zastanowić się nad nowym modelem i filozofią funkcjonowania biznesu. CSR jest dla mnie przemyślaną i racjonalną propozycją, która wychodzi naprzeciw tym problemom – dlatego chcę ją promować.

Odpowiedzialny biznes to dla mnie przede wszystkim idea, która jest bliska mojemu sercu. CSR postrzegam jako kolejny cywilizacyjny krok w transformacji filozofii biznesu i budowaniu dojrzałego, odpowiedzialnego społeczeństwa wiedzy. CSR oznacza dla mnie perspektywiczne podejście, która się opłaca i które powoli staje się koniecznością w świecie coraz bardziej ograniczonych zasobów. 

Profile są tworzone osobiście przez uczestników Ligi Odpowiedzialnego Biznesu lub z ich upoważnienia. Forum Odpowiedzialnego Biznesu zatwierdza profil, ale nie odpowiada za aktualność i poprawność wpisanych danych. Każdy absolwent może wysłać prośbę o wprowadzenie zmian w swoim profilu na adres portal@fob.org.pl.