fob-rzepa-nowa-inicjatywa-1170

Regulamin

1. O Liście

 1. Pomysłodawcą projektu Edukacyjne działania biznesu. Lista najbardziej znaczących inicjatyw (dalej: Listy) jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu z siedzibą w Warszawie (dalej: FOB).
 2. Partnerem medialnym Listy jest “Rzeczpospolita”.
 3. Celem Listy jest stworzenie przeglądu prowadzonych lub współprowadzonych przez biznes działań w zakresie szeroko pojętej edukacji, które według zgłaszających są ważne, odegrały istotną rolę w życiu społecznym, miały znaczący wpływ na uświadomienie istnienia i/lub rozwiązanie danego problemu.
 4. Edukację w tym projekcie traktuje się szeroko. W jej zakres wchodzą m.in.: edukacja w zakresie: zdrowia, bezpieczeństwa, ekologii, współpracy z dostawcami, rynku pracy, konsumpcji, stylu życia, kultury, technologii, nauki i rozwoju. To edukacja ukierunkowana na różne grupy odbiorców: pracowników, konsumentów, społeczności lokalne i inne.
 5. Zgłoszone działanie wpisane jest w ideę społecznej odpowiedzialności biznesu realizowaną przez firmę. Nie stanowi oferty handlowej firmy.
 6. Projekt podzielony jest na 3 główne etapy: powszechnego zgłaszania poprzez formularz online, oceny dokonywanej przez kapitułę oraz głosowania internautów.
 7. Lista najczęściej wskazywanych przez internautów działań edukacyjnych zostanie ogłoszona podczas 6. Targów CSR 17 listopada 2016 roku na PGE Narodowym w Warszawie oraz opublikowana w dzienniku “Rzeczpospolita”.
 8. Udział w projekcie na każdym etapie jest bezpłatny.

2. Etap I: Zgłoszenia

 1. Zgłoszenia działania edukacyjnego może dokonać każdy, wypełniając formularz na stronie https://odpowiedzialnybiznes.pl/Lista.
 2. Formularz składa się z następujących elementów:
  • nazwa programu/działania/kampanii (obowiązkowe)
  • nazwa firmy (obowiązkowe)
  • strona www
  • fanpage na Facebooku
  • krótkie uzasadnienie (obowiązkowe)
  • e-mail osoby zgłaszającej.
 3. Jedna osoba może zgłosić dowolną liczbę działań edukacyjnych.
 4. Weryfikacji merytorycznej i formalnej zgłoszeń dokonuje FOB. Także na bieżąco porządkuje listę, usuwając podwójne zgłoszenia.
 5. Z listy zgłoszeń będą usuwane działania, które nie mają charakteru edukacyjnego lub są prowadzone przez podmiot inny niż biznes.
 6. Lista zgłoszonych poprzez formularz inicjatyw zostanie upubliczniona na portalu odpowiedzialnybiznes.pl.
 7. Na liście znajdą się działania:
  • realizowane przez biznes jako lidera/współlidera projektu
  • polegające na edukowaniu, w znaczeniu: uczeniu pewnych umiejętności, dostarczaniu wiedzy, ale też – uświadamianiu istnienia i/lub rozwiązaniu danego problemu
  • które były lub są prowadzone na terenie Polski.
 8. Na etapie zgłoszeń FOB zwraca się do firm, których działania zostały zgłoszone, z prośbą o uzupełnienie karty opisu działania (dalej: karty opisu) dotyczącej danego działania.

3. Etap II: Ocena kapituły

 1. Uzupełnienie karty opisu przez firmę jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na włączenie danego działania do procesu oceniania przez kapitułę.
 2. Kapituła składa się z przedstawicieli/przedstawicielek patronów medialnych i instytucjonalnych 6. Targów CSR oraz ekspertów/ekspertek z różnych sektorów i dziedzin. Skład kapituły zostanie podany najpóźniej 28 września 2016 roku.
 3. Kapituła dokonuje oceny działań na podstawie wypełnionych kart.
 4. Każde działanie jest oceniane przez minimum 3 osoby wchodzące w skład kapituły. Każda osoba oceniająca, na podstawie wytycznych do oceny, przyznaje punkty ocenianym działaniom.
 5. Działania, które uzyskają największą liczbę punktów przyznanych przez kapitułę, zostają umieszczone na Liście, która zostaje poddana głosowaniu internautów.

4. Etap III: Głosowanie internautów

 1. Każdy internauta może oddać trzy równoważne głosy, po jednym na jedno działanie z Listy.
 2. Z jednego adresu e-mail można zagłosować jeden raz.
 3. Ostateczna Lista najczęściej wskazywanych przez internautów działań zostanie ogłoszona 17 listopada 2016 podczas 6. Targów CSR na PGE Narodowym w Warszawie. Lista zostanie opublikowana także w dzienniku “Rzeczpospolita”.

5. Harmonogram projektu

 • 23 czerwca – 11 września: powszechne zgłaszanie działań edukacyjnych firm za pomocą formularza online
 • 12 – 26 września: przygotowanie przez organizatora listy działań wraz z kartami opisu
 • 26 września – 10 października: ocenianie działań przez kapitułę
 • 17 października: opublikowanie najlepiej ocenionych przez kapitułę edukacyjnych działań biznesu
 • 17 października – 13 listopada: głosowanie internautów
 • 17 listopada: ogłoszenie Listy podczas 6. Targów CSR na PGE Narodowym
  w Warszawie

6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie.