Regulamin przyznawania Nagrody „Ludzie, którzy zmieniają biznes”

1. Organizatorzy

Nagroda „Ludzie, którzy zmieniają biznes” [„Nagroda”] przyznawana jest przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu [„Organizator”] z siedzibą w Warszawie, 00-031 Warszawa, ul. Szpitalna 5/5.

2. Cele

1. Nagroda przyznawana jest osobom, które poprzez swoją działalność zawodową oraz zaangażowanie poza miejscem pracy przyczyniają się do promocji idei społecznej odpowiedzialności biznesu w Polsce, a także do dokonania realnych zmian w instytucjach, w których pracują, prowadzących do tego, aby zarządzanie nimi było bardziej odpowiedzialne. Osoby te wyróżniają się również staraniami na rzecz propagowania koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu w środowisku biznesowym i, szerzej, w społeczeństwie.

2. Przyznanie nagrody ma na celu docenienie pracy takich osób, a także propagowanie koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu poprzez:

a) wskazywanie przykładów osób zaangażowanych we wdrażanie i promocję społecznej odpowiedzialności biznesu;

b) zachęcanie do wdrażania działań z zakresu CSR przez polskie firmy i instytucje;

c) podnoszenie świadomości społecznej odnośnie idei CSR;

3. Zgłoszenia do nagrody

1. Zgłoszenia do Nagrody przyjmowane są od dnia 29.06.2015 roku do dnia 28.08.2015 roku.

2. Zgłoszenia kandydatur należy składać wyłącznie za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego udostępnionego na portalu www.odpowiedzialnybiznes.pl.

3. Formularz zgłoszeniowy może wypełnić dowolna osoba, musi to jednak nastąpić za wiedzą i zgodą zarówno osoby zgłaszanej, jak i instytucji, w której ta osoba jest zatrudniona. Instytucja ta musi być zarejestrowana na terytorium Polski.

4. W przypadku zgłoszenia kandydatury przez osobę trzecią, Organizator skontaktuje się z kandydatem/-tką w celu uzyskania zgody na kandydowanie oraz weryfikacji i uzupełnienia informacji zawartych w formularzu.

4. Kryteria przyznawania Nagrody

1. Przy przyznawaniu nagrody brane będą pod uwagę działania podjęte w 2014 roku (za wyjątkiem Nagrody jubileuszowej z okazji 15 lat FOB). Oceniane będą realne działania podejmowane na rzecz tego, aby biznes w Polsce zarządzany był w sposób zgodny z koncepcją społecznej odpowiedzialności, zarówno te, które realizowane były w miejscu pracy kandydata/ kandydatki, jak i podejmowane poza działalnością zawodową. Mogą to być np.: projekty realizowane wewnątrz firmy, zgodne z koncepcją CSR, prowadzące do zmiany sposobu prowadzenia biznesu na bardziej zrównoważony; zaangażowanie w projekty poza miejscem pracy, popularyzujące ideę CSR; dzielenie się wiedzą z zakresu CSR w miejscu pracy i poza nim.

2. Kryteria oceny kandydatur:

  • Efekty podjętych działań, doprowadzenie do faktycznej zmiany – konkretne wyniki, osiągnięte wskaźniki
  • Oryginalność działań podejmowanych przez kandydata/ kandydatkę – czy są one innowacyjne w skali Polski/ regionu/ instytucji zatrudniającej
  • Otwartość na współpracę – podejmowanie współpracy z różnymi podmiotami/ grupami społecznymi; włączanie do realizowanych działań szerokiego grona interesariuszy
  • Zaangażowanie i adekwatność – rola w realizowanych projektach, możliwości działania na danym stanowisku, w danej instytucji

3. Zgłoszone do Nagrody nie mogą być osoby, które podczas trwania konkursu są zatrudnione lub współpracują na podstawie umów cywilno-prawnych z Organizatorem, a także członkowie Zarządu Organizatora oraz członkowie najbliższych rodzin wyżej wymienionych.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji formalnej i merytorycznej (zgodności podejmowanych przez kandydata/ kandydatkę działań z koncepcją społecznej odpowiedzialności biznesu) zgłoszonych kandydatur.

5. Kategorie przyznawanych nagród

1. Nagroda przyznawana jest w niżej wymienionych kategoriach:

I. Biznes – pracownik/pracowniczka firmy, którzy przyczynili się do realnych zmian w swojej firmie i przyczyniają się do promocji społecznej odpowiedzialności biznesu – w miejscu pracy i poza nim

II. Sektor pozabiznesowy – pracownik/pracowniczka np. organizacji pozarządowej, administracji publicznej, uczelni wyższej – którzy przyczynili się do propagowania idei CSR i zrównoważonego rozwoju w miejscu pracy i poza nim

III. Człowiek, który zmienia biznes według widzów TVP Info – wśród kandydatów z kategorii „biznes” redakcja TVP Info, we współpracy z Forum Odpowiedzialnego Biznesu, wskaże 10 osób, których kandydatury zostaną poddane pod głosowanie widzów TVP Info w ustalonym wcześniej terminie. Laureatem nagrody zostanie osoba, na którą widzowie TVP Info oddadzą najwięcej głosów.

IV. Nagroda jubileuszowa z okazji 15 lat Forum Odpowiedzialnego Biznesu – nagroda specjalna przyznawana przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

1.  W kategoriach I, II i IV zostaną przyznane maksymalnie 3 nagrody, w kategorii III zostanie przyznana 1 nagroda.

6. Jury nagrody

1. Wyboru laureatów Nagrody dokonuje jury nagrody [Jury].

2. Wyboru składu Jury dokonuje Organizator.

3. Członkowie Jury, podczas posiedzenia, wybierają spośród siebie Przewodniczącego Jury.

4. Spośród zgłoszonych kandydatur jury wyłania laureatów w kategoriach określonych w § 5, w punktach I i II.

5. Każdemu członkowi Jury przysługują trzy głosy przy każdej kategorii. Głosowanie Jury może być poprzedzone dyskusją. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Jury.

6. Jury ma prawo nie przyznać w danej kategorii żadnej nagrody lub przyznać mniej niż 3 nagrody.

7. Przewodniczący Jury wyznacza osobę, która sporządzi protokół z obrad Jury. Może to być osoba spoza grona Jury.

8. Decyzja Jury co do wyboru laureatów nagrody jest ostateczna i nie podlega zaskarżeniu.

7. Nagrody

1. Nagroda zostanie przyznana:

  • Maksymalnie trzem osobom w kategorii „Biznes”
  • Maksymalnie trzem osobom w kategorii „Sektor pozabiznesowy”
  • Maksymalnie trzem osobom w kategorii „Nagroda jubileuszowa z okazji 15 lat Forum Odpowiedzialnego Biznesu”
  • Jednej osobie w kategorii „Człowiek, który zmienia biznes wg widzów TVPinfo”

2. Nagrodami w Konkursie są statuetki.

3. Wyniki Konkursu zostaną podane do wiadomości Uczestników. Ponadto informacja o wynikach Konkursu zostanie przesłana do mediów oraz zostanie umieszczona na stronie internetowej Organizatora www.odpowiedzialnybiznes.pl.

4. Uroczyste wręczenie nagród nastąpi 20 października 2015 r. podczas uroczystej Gali „Ludzie, którzy zmieniają biznes”, organizowanej przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

8. Dane osobowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania danych zawartych w formularzach zgłoszeniowych (z wyłączeniem: adresu e-mail, telefonu, informacji o poprzednim doświadczeniu zawodowym oraz danych osoby przełożonej).

2. Każde zgłoszenie zawierać musi oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu dla potrzeb związanych z przyznawaniem nagrody „Ludzie, którzy zmieniają biznes” (punkt ten zawarty jest w formularzu).

9. Regulamin Konkursu

1. Regulamin Konkursu jest dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora przy ul. Szpitalna 5/5 w Warszawie oraz na stronie internetowej Organizatora www.odpowiedzialnybiznes.pl.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie. Wszystkie informacje o zmianach zostaną niezwłocznie opublikowane na stronie konkursu www.odpowiedzialnybiznes.pl.

3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem znajdują zastosowanie odpowiednie postanowienia Kodeksu Cywilnego.

Pobierz regulamin w formacie PDF (245 KB)