Regulamin

Regulamin konkursu dziennikarzy i ekspertów

– „Pióro odpowiedzialności” 2022

 

Pobierz PDF regulaminu tutaj.

 § 1

 Organizatorzy

Organizatorem Konkursu Dziennikarskiego „Pióro odpowiedzialności” [„Konkurs”] jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu [„Organizator”] z siedzibą w Warszawie, 00-031 Warszawa, ul. Szpitalna 5/20. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dla podmiotów wymienionych w § 4.

§ 2

Tematyka

Tematem prac konkursowych jest społeczna odpowiedzialność biznesu (ang. Corporate Social Responsibility, CSR).

 

§ 3

Cele

1. Podstawowym celem konkursu jest propagowanie w mediach idei społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) poprzez:

 • podnoszenie świadomości społecznej odnośnie samej idei CSR;
 • przedstawianie pozytywnych przykładów działań z zakresu CSR realizowanych przez firmy i instytucje;
 • zachęcanie do wdrażania działań z zakresu CSR przez polskie firmy i instytucje.

2. Dodatkowym celem jest zwiększenie zainteresowania dziennikarzy tematyką społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) oraz podnoszenie ich wiedzy i kompetencji w tym zakresie.

 

§ 4

Uczestnicy

1. Uczestnikami Konkursu w kategorii „Artykuł prasowy – media elektroniczne i drukowane” mogą być profesjonalni dziennikarze prasowi [„Uczestnicy”], a w kategorii „Artykuł ekspercki – media elektroniczne i drukowane” osoby, które nie są dziennikarzami, ale w codziennej pracy zajmują się CSR-em [„Eksperci”]. Kategoria „Artykuł tematyczny »zmiany klimatu« – media elektroniczne i drukowane” skierowana jest do dziennikarzy i ekspertów.

2. W świetle art. 7 ust. 5 Ustawy o Prawie Prasowym z dnia 26 stycznia 1984 roku dziennikarzem jest osoba zajmująca się redagowaniem, tworzeniem lub przygotowywaniem materiałów prasowych, pozostająca w stosunku pracy z redakcją, albo zajmująca się taką działalnością na rzecz i z upoważnienia redakcji.

3. Przystępując do Konkursu każdy z Uczestników i Ekspertów oświadcza, że przyjmuje do stosowania postanowienia niniejszego Regulaminu.

4. Przystępując do Konkursu każdy z Uczestników deklaruje, że jest profesjonalnym dziennikarzem, zgodnie z zapisem pkt. 2 par. 4, a każdy z Ekspertów deklaruje, że w codziennej pracy zajmuje się CSR-em. Organizator może dokonać weryfikacji tych deklaracji.

5. Uczestnikami Konkursu nie mogą być osoby zatrudnione lub współpracujące na podstawie umów cywilno-prawnych z Organizatorem oraz członkowie ich najbliższej rodziny.

 

§ 5

Kategorie konkursowe

1. W trakcie Konkursu wyłonione zostaną najlepsze artykuły prasowe opublikowane w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. w kategoriach:

 • Artykuł prasowy – media elektroniczne i drukowane;
 • Artykuł ekspercki – media elektroniczne i drukowane;
 • Artykuł tematyczny „zmiany klimatu” – media elektroniczne i drukowane.

2. W przypadku kategorii tematycznej „Artykuł tematyczny »zmiany klimatu« – media elektroniczne i drukowane” będą brane pod uwagę artykuły, które dotyczą społecznej odpowiedzialności biznesu/zrównoważonego rozwoju i jednocześnie nawiązują do tematu „zmiany klimatu”.

3. Artykuł może być zgłoszony do jednej kategorii.

4. Organizator może dokonać zmian w kategorii, w której został zgłoszony artykuł.

 

§ 6

Ogłoszenie konkursu

Rozpoczęcie konkursu zostanie ogłoszone przez rozesłanie informacji prasowej do redakcji oraz informację na stronie internetowej Organizatora www.odpowiedzialnybiznes.pl.

 

§ 7

Zasady zgłaszania prac konkursowych

1. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest zgłoszenie (maksymalnie 5 tekstów od jednego podmiotu) artykułów tematyką związanych ze społeczną odpowiedzialnością biznesu [„Prace Konkursowe”] opublikowanych w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

2. Termin nadsyłania prac trwa od 20 stycznia do 28 lutego 2022 r.

3. Prace konkursowe mogą być zgłaszane przez samego autora tekstu, osoby prywatne, zespoły redakcyjne, organizacje pozarządowe lub firmy.

4. Udział w Konkursie pracy konkursowej zgłoszonej przez osoby inne niż sam autor pracy wymaga zgody autora, którą uzyskują podmioty zgłaszające pracę w imieniu autora.

5. Prawidłowe zgłoszenie obejmuje:

 • Formularz zgłoszeniowy uczestnictwa w Konkursie, który jest dostępny w formie elektronicznej na stronie internetowej https://odpowiedzialnybiznes.pl/pioro/
 • Prace konkursowe w formie skanu artykułu prasowego (PDF) lub internetowego (printscreen i PDF), wraz z podaniem daty publikacji oraz podania numeru pisma (jeśli posiada), w którym został opublikowany artykuł.

6. Prace konkursowe mogą być zgłaszane jedynie w języku polskim.

7. Organizator nie jest zobowiązany do zwrotu nadesłanych materiałów.

 

 § 8

Jury konkursu

 1. Wyboru laureatów Konkursu dokonuje Jury Konkursu [Jury].

2. Wyboru składu Jury dokonuje Organizator Konkursu.

3. Członkowie Jury wybierają spośród siebie Przewodniczącego Jury.

4. Spośród prac biorących udział w Konkursie i spełniających kryteria określone w § 9 Jury Konkursu wyłania w drodze głosowania tajnego najlepsze prace w kategoriach określonych w § 5.

5. Każdemu członkowi Jury przysługuje jeden głos. Głosowanie Jury może być poprzedzone dyskusją. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Jury.

6. Przewodniczący Jury wyznacza osobę, która sporządzi protokół z obrad Jury. Może to być osoba spoza grona Jury.

 

§ 9

Kryteria oceny prac konkursowych

Nadesłane prace oceniane będą na podstawie:

 • Zgodności pracy z celem i tematyką konkursu;
 • Walorów merytorycznych;
 • Kompletności i rzetelność informacji;
 • Stylu;
 • Kreatywności;
 • Innowacyjności (np. odwaga podjęcia nowego/trudnego tematu).

 

§ 10

Nagrody

1. W konkursie nagrodzonych zostanie trzech laureatów:

 • Jeden laureat w kategorii Artykuł prasowy – media elektroniczne i drukowane
 • Jeden laureat w kategorii Artykuł ekspercki – media elektroniczne i drukowane
 • Jeden laureat w kategorii Artykuł poświęcony tematowi „zmiany klimatu” – media elektroniczne i drukowane

2. Nagrodami w Konkursie są dyplomy oraz statuetka konkursu.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania wyróżnień w konkursie i nagród specjalnych.

4. Wyniki Konkursu zostaną podane do wiadomości Uczestników. Ponadto informacja o wynikach Konkursu zostanie przesłana do mediów oraz zostanie umieszczona na stronie internetowej Organizatora.

5. Uroczyste wręczenie nagród nastąpi 25 maja 2022 roku podczas 9. Targów CSR, organizowanych w Centrum EXPO XXI w Warszawie.

6. Decyzja Jury, co do wyboru nagrodzonych prac jest ostateczna i nie podlega zaskarżeniu.

7. W przypadku otrzymania informacji lub stwierdzenia, iż nadesłana praca stanowi plagiat, a przepisy prawa powszechnie obowiązującego oraz postanowienia niniejszego Regulaminu zostały w jakikolwiek sposób naruszone, Organizatorowi lub – na mocy jego decyzji – Jury, przysługuje prawo do:

 • wstrzymania się z przekazaniem lub realizacją nagrody do czasu wyjaśnienia wątpliwości;
 • odmowy przekazania lub realizacji nagrody przez danego uczestnika konkursu i przekazania jej na rzecz innego uczestnika;
 • podjęcia decyzji o nieprzyznawaniu nagrody w Konkursie;
 • w przypadku nagród już przyznanych – domagania się zwrotu przyznanej nagrody lub jej równowartości pieniężnej.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystywania cytatów (z podaniem źródła), tytułów i wszelkich innych form treści nagrodzonych prac niezbędnych w działaniach promocyjnych Konkursu.

9. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania nagrodzonych prac na różnych łamach.

10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw własności intelektualnej, w tym za nieprzestrzeganie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późniejszymi zmianami).

 

§ 11

Dane osobowe

Każdy uczestnik Konkursu zobowiązany jest do dołączenia do zgłaszanego do Konkursu artykułu prasowego oświadczenia zawierającego zgodę na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści: Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu z siedzibą w Warszawie, 00-031 Warszawa, ul. Szpitalna 5/20 przekazanych przeze mnie moich danych osobowych oraz ich umieszczenie w informatycznej bazie danych Forum Odpowiedzialnego Biznesu, a także ich przetwarzanie w przyszłości. Przyjmuję do wiadomości, iż moje dane osobowe przetwarzane są przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu z siedzibą w Warszawie, 00-031 Warszawa, ul. Szpitalna 5/20 dla potrzeb Konkursu [„Pióro odpowiedzialności”] i mogą być udostępnione tylko i wyłącznie podmiotom współpracującym z Forum Odpowiedzialnego Biznesu w tym zakresie, a także, iż jestem uprawniony do wglądu do swoich danych i ich poprawiania, a dane osobowe podaję dobrowolnie.

 

§ 12

Regulamin Konkursu

1. Regulamin Konkursu jest dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora przy ul. Szpitalna 5/20 w Warszawie oraz na stronie internetowej Organizatora odpowiedzialnybiznes.pl.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie. Wszystkie informacje o zmianach zostaną niezwłocznie opublikowane na stronie konkursu odpowiedzialnybiznes.pl.

3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem znajdują zastosowanie odpowiednie postanowienia Kodeksu Cywilnego.