Bartosz Kaczmarczyk

bartosz-kaczmarczykCEO Grupy Kapitałowej Loyd

2013 – obecnie: CEO Grupy Kapitałowej Loyd

2013 – obecnie: Prezes Zarządu Loyd S.A., spółki inwestycyjnej notowanej na rynku alternatywnym GPW New Connect.

2010 – obecnie: Prezes Zarządu Polski HR S.A., (dawniej Polski Holding Rekrutacyjny),

1999 – 2010: Prezes Zarządu Grupy ITC,

Jako członek zarządu i dyrektor zarządzający kieruje spółkami, wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Loyd, zajmującymi się:

– outsourcingiem procesów biznesowych

– pracą tymczasową

– pośrednictwem pracy i doradztwem personalnym

– działalnością inwestycyjną

 


Działania w instytucji zatrudniającej, prowadzące do tego, aby zarządzanie nią było bardziej odpowiedzialne (zrealizowane w 2014 roku)

Proszę opisać działania/ projekty wdrożone w firmie/ instytucji, w których kandydat/ka miał/a znaczący udział. Na czym ten udział polegał?

Zagadnienie społecznej odpowiedzialności jest bardzo istotną stroną prowadzenia działalności biznesowej. Pan Bartosz Kaczmarczyk, twórca Grupy Kapitałowej Loyd, dzięki szerokiemu wachlarzowi możliwości aktywnie wspiera model CSR. Jedynym z projektów, do którego przykłada dużą wagę jest sieć Centrów Usług Biznesowych (CUB). Grupa Kapitałowa Loyd zatrudnia w nich osoby wykluczone społecznie oraz niepełnosprawne i tym samym aktywizuje rynek pracy w (dotąd pomijanych) mniejszych miejscowościach. Głównym celem działalności prospołecznej Pana Bartosza jest: aktywizacja zawodowa, poprawienie standardu życia, tworzenie pozytywnego wizerunku osoby niepełnosprawnej jako pracownika, promocja zatrudnienia osób niepełnosprawnych i wykluczonych wśród pracodawców, a także kształtowanie odpowiednich postaw obywatelskich. Aktywizacja bezrobotnych to indywidualny, złożony i kompleksowy proces. Niezbędne jest indywidualne podejście, umiejętność wykorzystania potencjału i wiedzy bezrobotnego. Jednak w wielu wypadkach skala problemu aktywizacji wykracza poza możliwości jednego przedsiębiorstwa. W tym celu została opracowana strategia długofalowej aktywizacji osób wykluczonych. W ramach Grupy Kapitałowej Loyd, strategię tę realizują podmioty należące do holdingu Polski HR. Działalność zakłada współpracę z lokalnymi samorządami, ośrodkami pomocy społecznej (MOPS, CIS, DPS), fundacjami, stowarzyszeniami i sektorem biznesu. Do tej pory udało się zrealizować plan w Krakowie, Bytomiu, Krośnie, Zawierciu, Przemyślu, Myszkowie. Warto dodać, że projekt Pana Bartosza Kaczmarczyka zakłada otwartość na pozostałe miasta Polski. Nasze działania to nie metoda prób i błędów, ale oparty na wiedzy, doświadczeniu i synergii profesjonalny system działań.

Proszę opisać, jakie są efekty powyżej opisanych działań. Jakie zmiany nastąpiły w firmie/ instytucji? Jakie wskaźniki osiągnięto?

Na dzień 20.07.2015 Grupa Kapitałowa Loyd zapewnia 578 miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych. Przy wsparciu urzędów pracy zatrudniono niepełnosprawnych w liczbie: 87 osób w Krakowie, 39 w Bytomiu, 45 w Krośnie, 33 w Zawierciu, 40 w Myszkowie i 36 w Przemyślu.

Czy działania były podejmowane we współpracy z interesariuszami instytucji? Na czym polegała ta współpraca?

Przyjęta strategia aktywizacji zakłada długofalowe partnerstwa z lokalnymi samorządami, ośrodkami pomocy społecznej (MOPS, CIS, DPS), fundacjami i stowarzyszeniami. Społeczna działalność Grupy Kapitałowej Loyd jest motorem dla dobroczynnych działań wewnątrz przedsiębiorstwa. Wynika z tego m.in. wspieranie Fundacji: Sustinae, Sine Metu, Semper Veritas, Solis Radium czy Podaruj Samodzielność. Fundacja Sustinae realizuje obecnie z sukcesem 2 projekty aktywizacyjne, skierowane do długotrwale bezrobotnych oraz Polonii drohobyckiej. Charytatywnie wspieramy także działalność krakowskiego schroniska dla zwierząt. W zakresie działania Grupy leży również współpraca z innymi interesariuszami, m.in.: Spółdzielniami Socjalnymi – Icelandia i Giełda Pracy. Zimą 2014 roku Polski HR, współpracując wspólnie z oddziałem Caritas w Przemyślu, zorganizował wśród pracowników świąteczną zbiórkę żywności, odzieży oraz środków czystości dla osób najbardziej potrzebujących.

Podsumowanie sylwetki kandydata/ki: proszę opisać jaki jest wkład kandydata/ki w zmiany zachodzące w firmie/ instytucji prowadzące do zarządzania nią w sposób odpowiedzialny, zgodny z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Bartosz Kaczmarczyk, CEO Grupy Kapitałowej Loyd skutecznie działa na rzecz społecznej i zawodowej aktywizacji osób wykluczonych z rynku pracy, długotrwale bezrobotnych oraz niepełnosprawnych. Dzięki ścisłej współpracy z lokalnymi samorządami, specjaliści Grupy Kapitałowej Loyd są w stanie optymalnie dopasować rozwiązania do potrzeb mieszkańców danego regionu, co przekłada się na realną efektywność ich działań. Bartosz Kaczmarczyk to wizjoner i innowator polskiego rynku pracy, który udowadnia, że możliwe jest kreowanie krajowej branży HR przez polskie przedsiębiorstwa. Spółki wchodzące w skład Grupy dynamicznie się rozwijają, osiągają coraz lepsze wyniki finansowe oraz realnie wpływają na zmianę całej branży, zdominowanej przez  międzynarodowe korporacje.

Działania poza instytucją zatrudniającą, przyczyniające się do promocji idei społecznej odpowiedzialności biznesu w Polsce

Proszę opisać działania, które podjął/ęła kandydat/ka, których celem była promocja CSR jako standardu zarządzania przedsiębiorstwami w Polsce. Do jakich grup te działania były skierowane?

Działalność Grupy Kapitałowej łączy cele biznesowe ze społeczną odpowiedzialnością, co pozwala przekazywać dobre praktyki dalej. Przykładem jest współpraca z globalnym koncernem motoryzacyjnym Valeo. Polskie oddziały koncernu planują zwiększać zatrudnienie osób niepełnosprawnych w zakładach: w Czechowicach-Dziedzicach, Skawinie i Chrzanowie, a to wszystko dzięki współpracy ze spółką A-trybut Polski HR, która odpowiada za rekrutację niepełnosprawnych.   Ponadto, Pan Bartosz Kaczmarczyk jest aktywny medialnie. W licznych wywiadach i opiniach eksperckich otwarcie propaguje i wspiera model CSR. Z inicjatywy Prezesa w roku 2014 Grupa Kapitałowa Loyd przeprowadziła kampanię reklamową w dzienniku Metro, która promowała rekrutację odpowiedzialną społecznie.

Proszę opisać, jakie są efekty tych działań. Jaką zmianę/ jakie wskaźniki dzięki nim osiągnięto?

Głównym założeniem współpracy z firmą Valeo było przekazanie dobrych praktyk biznesu. Udało się zaktywizować bezrobotnych niepełnosprawnych, powołać stanowisko dla koordynatora, który będzie czuwał nad obsługą administracyjną i pomagał w adaptacji nowo zatrudnionych. Natomiast dla kadry zarządzającej Valeo zostały przeprowadzone specjalistyczne szkolenia związane z zatrudnianiem niepełnosprawnych.

Czy działania były podejmowane we współpracy z innymi podmiotami? Na czym polegała ta współpraca?

Jesienią 2014 Polski HR S.A. wspólnie z grodzkimi i powiatowymi urzędami pracy, ochotniczymi hufcami pracy oraz urzędami miasta zorganizował cykl wydarzeń wspierających osoby o trudnej sytuacji na rynku pracy. Podczas szeregu giełd i targów pracy, osoby poszukujące zatrudnienia mogły skonsultować się z ekspertami w zakresie rekrutacji, uzyskać wsparcie w przygotowaniu swojego CV i pomoc w przejściu rozmowy kwalifikacyjnej. Na wsparcie mogły liczyć osoby bezrobotne i osoby niepełnosprawne, które nierzadko mają utrudniony dostęp do rynku pracy.