banner nagrody

Regulamin konkursu Nagroda Karty Różnorodności

Pobierz regulamin w postaci pliku PDF »

 

§1 Organizatorzy

 1. Konkurs „Nagroda Karty Różnorodności” [„Nagroda”] organizowany jest przez Stowarzyszenie Forum Odpowiedzialnego Biznesu [„Organizator”], z siedzibą w Warszawie, 00-031 Warszawa, ul. Szpitalna 5/20, koordynujące Kartę Różnorodności w Polsce.

§2 Cele

 1. Nagroda przyznawana jest firmom, organizacjom i samorządom aktywnym w zakresie upowszechniania wartości DEI (Diversity, Equity and Inclusion Różnorodność, równość i włączanie) w Polsce, w tym w szczególności w obszarze promocji i zarządzania różnorodnością w miejscu pracy. Intencją Organizatora jest nagrodzenie Pracodawców, którzy szczególnie wyróżnili się działaniami na rzecz budowania spójności i równości społecznej w naszym kraju.

§3 Zgłoszenia do nagrody

 1. Zgłoszenia kandydatur do Nagrody przyjmowane są od 28 listopada 2023 r. do 23 lutego 2024 r. do godziny 23:59.
 2. Zgłoszenia kandydatur należy składać wyłącznie za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego on-line udostępnionego na stronie: https://odpowiedzialnybiznes.pl/karta-roznorodnosci/nagroda/zgloszenia/
 3. Kandydatury do Nagrody zgłaszać mogą:
  1. osoby fizyczne, w tym członkowie Jury Konkursu i pracownicy_ce Organizatora,
  2. osoby fizyczne w imieniu osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej / przedsiębiorstw z siedzibą w Polsce oraz organizacji pozabiznesowych z siedzibą w Polsce, np.: organizacji pozarządowych, jednostek sektora finansów publicznych, wyższych uczelni, samorządów.
 4. W przypadku gdy Kandydatura_y do Nagrody zgłoszona jest przez Osobę reprezentującą organizację zaangażowaną finansowo w projekty aktualnie prowadzone w Karcie Różnorodności, wówczas Osoba ta jest wyłączona z głosowania dotyczącego zgłoszonej Kandydatury_r.
 5. Jedna osoba może zgłosić dowolną liczbę osobnych inicjatyw realizowanych przez dowolną liczbę podmiotów (m.in. firmę, organizację, samorząd), przy czym zgłoszenia każdej inicjatywy należy dokonać poprzez osobne wypełnienie formularza zgłoszeniowego.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji formalnej i merytorycznej (zgodności podejmowanych przez kandydatów działań z koncepcją społecznej odpowiedzialności biznesu) zgłoszonych kandydatur.
 7. Udział w konkursie jest bezpłatny.

§4 Przebieg konkursu

 1. Konkurs ma charakter otwarty i dwuetapowy:
  1. I etap nabór i kwalifikacja:zbierane są zgłoszenia kandydatur do Nagrody. Zgłoszenia można dokonać poprzez jego wysłanie do Organizatora wyłącznie przez formularz on-line. Sekretariat Konkursu przeprowadza weryfikację formalną i merytoryczną wszystkich kandydatur, a następnie przekazuje listę nominowanych firm i organizacji – maksymalnie do 10 w każdej kategorii – do Członków_iń Jury oraz pod głosowanie internautów_ek; ten etap realizowany jest w okresie: 28.11-8.03.
  2. II etap głosowanie internatów_ek oraz Jury: Ten etap realizowany jest równolegle w okresie 9.03-10.04:
   i) Głosowanie internautów_ek odbywa się online w kategoriach wyszczególnionych w §6.;
   ii) Głosowanie Jury. Jury Konkursu dokonuje wyboru laureatów spośród zgłoszonych nominacji na podstawie wymienionych w §5 kryteriów konkursowych w kategoriach wyszczególnionych w §6.
  3. III etap – ogłoszenie wyników 23.04.2024 roku.

§5 Kryteria przyznawania Nagrody

 1. Przy przyznawaniu Nagrody Karty Różnorodności w 2024 roku brane będą pod uwagę dokonania, inicjatywy i projekty, które zrealizowane zostały w 2023 roku.
 2. Kryteria oceny inicjatyw wspierających różnorodność w miejscu pracy:
  • efekty podjętych działań, doprowadzenie do faktycznej zmiany – konkretne wyniki, osiągnięte wskaźniki.
  • partycypacyjność i otwartość na współpracę na różnych etapach projektu/działania – podejmowanie współpracy z różnymi podmiotami/grupami społecznymi; włączanie do realizowanych działań szerokiego grona interesariuszy.
  • wpływ inicjatywy oraz jej zasięg w tym czas trwania_cykliczność inicjatywy – zorientowanie na długotrwałe rezultaty i/lub zmianę społeczną,
  • okres realizacji zgłoszonych działań – czas trwania i cykliczność inicjatywy.
  • ocena własna, ekspercka Członka_ini Jury.

§6 Kategorie przyznawanych nagród

 1. Firmy i organizacje mogą zostać nagrodzone w następujących kategoriach:
 2. DEI w biznesie – przyznaje równolegle Jury Konkursu oraz Internauci_tki w głosowaniu online w pięciu kategoriach specjalnych:
  • nowatorskie podejście,
  • partnerstwo,
  • aktywizm korporacyjny,
  • wolontariat pracowniczy,
  • prawa dziecka w biznesie.
 3. DEI w sektorze pozabiznesowym – przyznaje Jury Konkursu oraz Internauci_tki w głosowaniu online.
 4. DEI w samorządach – przyznaje Jury Konkursu oraz Internauci_tki w głosowaniu online.
 5. Nagroda specjalna za upowszechnianie idei Karty Różnorodności w Polsce – przyznaje Organizator

§7 Jury Konkursu

 1. Jury dokonuje wyboru Laureatów Nagrody.
 2. Skład Jury ustala Organizator.
 3. Przewodniczący_Przewodnicząca Jury jest przedstawiciel_ka Organizatora
 4. Jury ocenia kandydatury i wyłania laureatów w kategoriach określonych w §6, w punktach 1-4 w dwóch etapach:
  1. indywidualna ocena Kandydatur przez Członka_Członkinię Jury poprzez formularz udostępniony przez Organizatora,
  2. wybór Laureatów i przyznanie Nagród podczas obrad.
 5. Na etapie właściwej oceny prac każdy z członków Jury ocenia wszystkie udostępnione kandydatury według następujących zasad:
  1. Prace podlegają ocenie zgodnie z kryteriami określonymi w §5 Regulaminu Konkursu.
  2. W każdym z kryteriów należy przyznać od 0 do 2 punktów. Każdemu Członkowi i każdej Członkini Jury przysługuje maksymalnie 10 pkt. na każdą zgłoszoną kandydaturę.
  3. Członkini lub Członek Jury wstrzymuje się od głosu przy ocenie inicjatyw, w które był_a bezpośrednio zaangażowany_a lub w które był zaangażowany podmiot przez niego_nią reprezentowany.
  4. Sekretariat Konkursu przygotowuje zestawienie wszystkich ocen, odrębnie dla każdej z trzech kategorii.
 6. Etap przyznania nagród odbywa się podczas obrad Jury, według następujących zasad:
  1. Podstawowym kryterium ustalenia kolejności nagród w poszczególnych kategoriach są średnie oceny końcowe w tych kategoriach, co jednak nie ogranicza swobody Jury w dokonywaniu pewnych zmian w tej kolejności.
  2. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego_Przewodniczącej Jury.
  3. Jury przekazuje decyzję o przyznanych nagrodach do Sekretariatu Konkursu.
 7. Jury ma prawo nie przyznać w danej kategorii żadnej nagrody.
 8. Jury ma prawo przyznać danemu podmiotowi nagrodę w innej kategorii niż wskazana w formularzu zgłoszeniowym.
 9. Przewodniczący_Przewodnicząca Jury wyznacza osobę, która sporządzi protokół z obrad Jury. Może to być osoba spoza grona Jury.
 10. Decyzja Jury co do wyboru laureatów nagrody jest ostateczna i nie podlega zaskarżeniu.

§8 Nagrody

 1. Nagroda zostanie przyznana:
  1. maksymalnie dziesięciu organizacjom w kategorii DEI w biznesie; po jednej przyznanej przez Jury i po jednej przyznanej przez Internautów_ki w każdej kategorii specjalnej, tj. nowatorskie podejście, partnerstwo, aktywizm korporacyjny, wolontariat pracowniczy, prawa dziecka w biznesie,
  2. maksymalnie dwóm organizacjom – po jednej przyznanej przez Jury i po jednej przyznanej przez Internautów_ki w kategorii DEI w sektorze pozabiznesowym,
  3. maksymalnie dwóm organizacji – po jednej przyznanej przez Jury i po jednej przyznanej przez Internautów_ki w kategorii DEI w samorządach,
 2. Nagrodami w konkursie są statuetki.
 3. Wyniki Konkursu zostaną podane do wiadomości Uczestników i Uczestniczek w dniu 23 kwietnia 2024 roku. Informacja o wynikach Konkursu zostanie przesłana do mediów oraz umieszczona na stronie internetowej Organizatora www.odpowiedzialnybiznes.pl.
 4. Nagroda będzie przyznawana cyklicznie, co dwa lata.

§9 Dane osobowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania danych zawartych w formularzach zgłoszeniowych (z wyłączeniem: adresu e-mail, telefonu).
 2. Każde zgłoszenie zawierać musi oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu dla potrzeb związanych z przyznawaniem Nagrody Karty Różnorodności (punkt ten zawarty jest w formularzu).
 3. Dane osobowe uczestników konkursu Nagrody Karty Różnorodności są przetwarzane na podstawie klauzuli zawartej w Polityce prywatności Forum Odpowiedzialnego Biznesu dostępnej na portalu odpowiedzialnybiznes.pl

§10 Regulamin Konkursu

 1. Regulamin konkursu jest dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora przy ul. Szpitalnej 5/20 w Warszawie oraz na stronie internetowej Organizatora www.odpowiedzialnybiznes.pl.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie w czasie trwania Konkursu. Wszystkie informacje o zmianach zostaną niezwłocznie opublikowane na stronie konkursu odpowiedzialnybiznes.pl/karta-roznorodnosci/.
 3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem znajdują zastosowanie odpowiednie postanowienia Kodeksu Cywilnego.


Na pytania odpowie