Co zyskuje pracodawca zatrudniając osobę niepełnosprawną? – MRPiPS odpowiada

11 maja 2017

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na swojej stronie internetowej, przy okazji Dnia Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych, opublikowało odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania na temat zatrudniania osób z niepełnosprawnością i prowadzenia działalności przez niepełnosprawnych przedsiębiorców.

O czym powinien pamiętać pracodawca, aby ułatwić pracę takiemu pracownikowi?

Powinien m.in.:

 • przystosować stanowisko pracy stosownie do potrzeb wynikających z jego niepełnoprawności – mając na uwadze potrzeby, możliwości i ograniczenia konkretnego pracownika;
 • zapewnić niezbędne racjonalne usprawnienia, które polegają na przeprowadzeniu koniecznych w  konkretnej sytuacji zmian lub dostosowań do szczególnych, zgłoszonych pracodawcy potrzeb wynikających z niepełnosprawności danej osoby. Racjonalne usprawnienia mogą polegać na przystosowaniu pomieszczenia (likwidacja barier architektonicznych), odpowiednim wyposażeniu (np. sprzęt biurowy sterowany głosem – ułatwienie dla osób niewidomych), jak również ustaleniu czasu pracy, podziału zadań lub oferty kształceniowej lub integracyjnej w zależności od rodzaju niepełnosprawności i zgłoszonych potrzeb. Czasem wystarczające jest przeniesienie stanowiska pracy, zmiana miejsca wykonywania pracy albo szkolenia np. z piętra na parter, aby obowiązek racjonalnych usprawnień został spełniony lub zatrudnienie w formie telepracy;
 • zapewnić pomoc pracownikom niepełnosprawnym w zakresie czynności ułatwiających  komunikowanie się z otoczeniem, a także czynności niemożliwych lub trudnych do samodzielnego wykonania przez tych  pracowników na stanowisku pracy.

Pracodawca może otrzymać wsparcie na zatrudnienie osoby niepełnosprawnej.

Są to m.in. takie instrumenty, jak:

 • miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego;
 • zwrot kosztów związanych z przystosowaniem stanowisk pracy i pomieszczeń zakładu pracy do potrzeb niepełnosprawnego pracownika;
 • zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej;
 • zwrot kosztów szkolenia pracownika niepełnosprawnego;
 • zwrot miesięcznych kosztów zatrudnienia pracowników pomagających pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy w zakresie czynności ułatwiających komunikowanie się z otoczeniem, a także czynności niemożliwych lub trudnych do samodzielnego wykonania przez pracownika niepełnosprawnego na  stanowisku pracy;
 • zwrot kosztów szkolenia pracowników pomagających pracownikowi niepełnosprawnemu;
  zwolnienie z wpłat na PFRON.

 

Więcej informacji znajduje się na stronie niepelnosprawni.gov.pl/