Zgłoś kandydata do konkursu Złote Wachlarze

8 listopada 2017

Do 26 listopada trwa nabór kandydatur do nagrody Złotych Wachlarzy, konkursu, którego celem jest wyróżnienie Osoby oraz Instytucji, które w szczególny sposób przyczyniają się do wspierania integracji migrantów w Polsce, stymulowania rozwoju społeczno-gospodarczego poprzez migracje lub budowania dobrych praktyk w zakresie zarządzania migracjami. Organizatorem konkursu jest Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji (IOM). Forum Odpowiedzialnego Biznesu jest partnerem konkursu w ramach działań projektu Karta Różnorodności.

Dlaczego powstał konkurs Złote Wachlarze?

Mobilność ludzka stała się jedną z charakterystycznych cech współczesnych społeczeństw – ponad 240 milionów mieszkańców globu to migranci. W obecnej sytuacji międzynarodowej, tematyka migracyjna oraz kwestia wspierania integracji migrantów nabiera szczególnego znaczenia. Migracje to wachlarz ludzkich doświadczeń – życiowych wyborów, zysków i strat związanych z migracją. To także wachlarz wyzwań, związanych chociażby z integracją imigrantów w krajach przeznaczenia, oraz wachlarz korzyści – ekonomicznych, społecznych czy kulturalnych. Liczba imigrantów w Polsce jest wciąż niewielka, jednak systematycznie wzrasta.

W polskich firmach przybywa cudzoziemskich pracowników, a na uczelniach zagranicznych studentów. Jak w pełni wykorzystać potencjał, jaki niosą ze sobą migranci i sprostać wyzwaniom związanym z integracją migrantów ze społeczeństwem polskim? Przede wszystkim poprzez podejmowanie szerokiego wachlarza działań służących odpowiedniemu przygotowaniu zarówno instytucji i społeczeństwa do przyjęcia migrantów, jak również wspieraniu samych migrantów w przystosowaniu się do życia w nowym kraju i nowej kulturze. Zainaugurowany w roku 2013 konkurs Złote Wachlarze powstał po to, aby uhonorować tych, którzy takie działania w Polsce już podejmują i tym samym przyczyniają się dobudowania dobrych praktyk w zakresie zarządzania migracjami.

Jaki jest cel konkursu Złote Wachlarze?

Konkurs Złote Wachlarze ma na celu wyróżnienie Osoby oraz Instytucji, które w szczególny sposób przyczyniają się do stymulowania rozwoju społeczno-gospodarczego poprzez migracje, wspierania integracji migrantów w Polsce, lub budowania dobrych praktyk w zakresie zarządzania migracjami. Statuetka Złotych Wachlarzy przyznawana jest w grudniu podczas uroczystej Gali Złotych Wachlarzy.

Kto jest organizatorem konkursu?

Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji (IOM) jest agendą ONZ i wiodącą światową organizacją działającą w dziedzinie migracji. W skład IOM wchodzi 166 krajów członkowskich, w tym Polska od 1992 roku. IOM wspiera kraje w sprostaniu wyzwaniom operacyjnym i społecznogospodarczym
związany m z migracjami, pomaga migrantom oraz chroni ich prawa. Konstytucja IOM wyraźnie podkreśla wzajemny związek między migracją a
rozwojem ekonomicznym, społecznym i kulturowym.

Kto może zgłaszać kandydatów w konkursie Złote Wachlarze?

Instytucje publiczne, organizacje pozarządowe, instytucje naukowe i badawcze oraz firmy zajmujące się bezpośrednio lub pośrednio tematyką
migracyjną na polu społecznym, gospodarczym, prawno-politycznym lub kulturalnym. Przykładowo zgłoszeń dokonać mogą organizacje pozarządowe, firmy, miasta i gminy, instytucje publiczne, media, etc. Zgłosić  można kandydaturę zarówno swojej organizacji (w kategorii Instytucja) lub
jej przedstawiciela (w kategorii Osoba) bądź dokonać zgłoszenia innej instytucji lub osoby trzeciej – takie zgłoszenie musi być jednak poprzedzone
uzyskaniem zgody zgłaszanej instytucji / osoby.

W jaki sposób można dokonać zgłoszenia kandydatów?

Aby zgłosić kandydatów w konkursie, należy:

  • wejść na stronę organizatora,
  • wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie, podając dane instytucji zgłaszającej, dane kandydata oraz uzasadnienie wyboru (do 6 000 znaków ze spacjami) przedstawiające działania podejmowane przez zgłoszoną osobę / instytucję oraz ich wpływ na integrację migrantów w Polsce, stymulowanie rozwoju społeczno-gospodarczego poprzez migracje lub budowania dobrych praktyk w zakresie zarządzania migracjami w Polsce
  • wysłać zgłoszenie oraz potwierdzić je klikając na link w otrzymanej wiadomości e-mail

Termin przyjmowania zgłoszeń: do 26 listopada 2017

Na podstawie zebranych zgłoszeń, Kapituła Konkursu wyłania Nominowanych do nagrody Złote Wachlarze 2017, a następnie w drodze głosowania, Laureatów konkursu w dwóch kategoriach.

źródło: materiały organizatorów