Zatrudnienie osób niepełnosprawnych wyzwaniem dla polskiego biznesu

22 sierpnia 2013

Do 2030 roku polski rząd planuje zwiększyć poziom zatrudnienia osób niepełnosprawnych o 20-30 punktów procentowych – w szczególności na otwartym rynku pracy. To oznacza, że firmy już teraz powinny planować w swoich strategiach HR-owych narzędzia, dzięki którym będą mogły wykorzystać potencjał osób niepełnosprawnych. Główne czynniki przesądzające o zatrudnieniu tych osób, to przede wszystkim korzyści finansowe związane z nieopłaceniem składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) i uzyskaniem dofinansowania – to główne wioski z analizy tematycznej „Nieobecni na rynku pracy”, przygotowanej przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Osoby z niepełnosprawnościami to w Polsce nadal ułamek zatrudnionych na otwartym rynku pracy – obecnie to 465 tys. osób z 2,1mln populacji z niepełnosprawnościami w wieku produkcyjnym. Głównymi barierami związanymi z otwarciem się pracodawców na różnorodnych pracowników pozostają niewiedza i obawa przed nieznanym oraz niewielka popularność narzędzi umożliwiających ich zatrudnianie.

Wśród kluczowych wyzwań związanych z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych znajdują się między innymi audyt różnorodności, czyli analiza sytuacji firmy w kontekście zarządzania tym zagadnienie, wybór i forma współpracy z partnerem społecznym oraz zmiana mentalności dotychczasowych pracowników i walka ze stereotypami.

Mimo wielu wyzwań, pracodawcy widzą jednak szereg korzyści, głównie finansowych, które powodują, że osoby niepełnosprawne są brane pod uwagę jako potencjalni pracownicy. Zdaniem ekspertów Forum Odpowiedzialnego Biznesu polskie firmy mogą korzystać z kilku narzędzi, które umożliwiają takie zatrudnienie. Wśród nich znajdują się wyspecjalizowane i kompleksowe pośrednictwo pracy, programy równego traktowania oraz wypracowane systemy szkoleń prowadzone przez organizacje społeczne.

Jednym z głównych założeń, które wynikają z polityki równego traktowania, jest stworzenie miejsca pracy, w którym każdy pracownik ma równe szanse na zatrudnienie. Zarządzanie różnorodnością zaś opiera się na tworzeniu kultury organizacyjnej, otwartości oraz innowacyjności.

Polscy przedsiębiorcy pierwsze próby wprowadzenie tego typu systemów mają już za sobą. Widać także większe zainteresowanie ze strony państwa. Zgodnie z planami zwiększenia poziomu zatrudnienia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy, rok 2013 został ogłoszony Rokiem Osób Niepełnosprawnych. Poprzez to działanie Sejm RP apeluje o podejmowanie różnorodnych inicjatyw służących realizacji Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych, a w szczególności o tworzenie warunków równego dostępu osób niepełnosprawnych do dóbr publicznych oraz promowanie postaw aktywizujących i włączających te osoby w główne nurty życia – podkreśla Mirella Panek-Owsiańska, Prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Pełna treść analizy Nieobecni na rynku pracy znajduje się TUTAJ.

źródło: informacja własna