Zarządzanie różnorodnością jako wyraz troski o rozwój firmy i zatrudnionych

28 czerwca 2022

Różnorodność i inkluzja powoli przestają być terminami rozpoznawalnymi wyłącznie przez garstkę osób śledzących najnowsze trendy CSR i HR. Świadczą o tym coraz liczniej pojawiające się publikacje, debaty i spotkania poświęcone tej tematyce. Rośnie także grono pracodawców, którzy dołączyli do Karty Różnorodności – międzynarodowej inicjatywy koordynowanej w Polsce przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Firmy coraz częściej zdają sobie także sprawę z oczekiwań społecznych.

Artykuł Patrycji Kamionek i Miłosza Marchlewicza pt. „Zarządzanie różnorodnością jako wyraz troski o rozwój firmy i zatrudnionych” ukazał się w w magazynie „Personel Plus” – nr 5(174)/2022 (maj 2022 r.).

O postrzeganiu przedsiębiorstwa jako wiarygodnego aktora społecznego decyduje w dużej mierze spójność pomiędzy własnym kodeksem wartości a realnymi działaniami. Istotne jest także to, czy firma wsłuchuje się w potrzeby i sygnały płynące od osób zatrudnionych. To właśnie interesariusze wewnętrzni są tą grupą, do której biznes powinien w pierwszej kolejności adresować swoje działania i komunikować podejście do kluczowych kwestii związanych z CSR-em. Wśród obszarów odpowiedzialności biznesu kluczowych zwłaszcza dla firm zaangażowanych w kwestie społeczne istotne miejsce zajmuje zarządzanie różnorodnością, rozumiane jako holistyczne podejście, którego celem jest przeciwdziałanie wykluczeniu poprzez walkę z nierównościami oraz dążenie do inkluzji, czyli włączenia i wykorzystania w jak największym stopniu potencjału drzemiącego w różnorodnych zespołach i spójności społecznej.

Czego dowiesz się z artykułu?

  • Czego pracownicy i pracowniczki oczekują od pracodawców w obszarze wartości?
  • Jaki wpływ na finanse firmy ma jakość zarządzania różnorodnością?
  • Jak budować włączające miejsca pracy?

Czytaj całość »