#WhatIReallyReallyWant – ruszyła nowa kampania The Global Goals

6 lipca 2016

Ruszyła nowa kampania w ramach promocji Celów Zrównoważonego Rozwoju ustanowionych w 2015 roku przez Organizację Narodów Zjednoczonych. Kampania pod hasłem #WhatIReallyReallyWant” polegająca m.in. na publikacji nowej wersji teledysku do piosenki, popularnego w latach ’90 zespołu Spice Girls, skupia się na celu numer 5, czyli równości płci.

Piosenka „Wannabe” – ponad 20 lat po premierze przyczynia się do przekazania poważnego przesłania o potrzebie poprawy sytuacji kobiet z całego świata – oprócz tańców i śpiewów w klipie pojawiają się najważniejsze założenia Celu Zrównoważonego Rozwoju nr 5:
„koniec przemocy wobec dziewcząt”
„dostęp do wysokiej jakości edukacji  dla dziewcząt”
'koniec małżeństw dzieci”
„równa płaca za równą pracę”.

Pod koniec filmu autorzy zachęcają kobiety do włączenia się w akcję wspierania poprawy sytuacji dziewcząt i kobiet na świecie poprzez dodawanie na portalach społecznościowych zdjęć z odpowiedzią na pytanie „What I really want” /Czego naprawdę chcę.

W ten sposób organizacja The Global Goals chce zebrać głosy poparcia dla wzmocnienia działań na rzecz równości płci i przekazać wyniki kampanii – przesłania osób, które się zaangażują w akcję – przywódcom krajów podczas spotkania ONZ we Wrześniu.

SDG_logo_with_UN_emblem

17 Celów Zrównoważonego Rozwoju zostało zapisane w  przyjętej podczas Szczytu Zrównoważonego Rozwoju w dniach 25-27 września 2015 r., w siedzibie ONZ w Nowym Jorku, Agendzie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030. 

Agenda na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030 (inaczej Agenda Post-2015) jest planem rozwoju dla świata, zakładającym w perspektywie do 2030 r. eliminację ubóstwa, godne życie dla wszystkich ludzi oraz zapewnienie pokoju. Agenda Rozwoju zastępuje Milenijne Cele Rozwoju (Millenium Development Goals), których ostateczny termin realizacji został wyznaczony na rok 2015.

Wypracowanie założeń Agendy odbywało się w drodze międzynarodowych negocjacji koordynowanych w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych przez Panel Wysokiego Szczebla w Sprawie Agendy Rozwoju Po Roku 2015 (High Level Panel on the Post-2015 Development Agenda – HLP). HLP ogłosił rekomendacje dla kolejnego globalnego planu rozwoju, wzywając wybitne osobistości z całego świata do stworzenia nowego globalnego partnerstwa na rzecz wyeliminowania ubóstwa i transformacji gospodarek zgodnie ze zrównoważonym rozwojem. Rekomendacje znalazły odzwierciedlenie w raporcie z 30 maja 2013 r. pt. Nowe Globalne Partnerstwo: Wyeliminowanie ubóstwa i transformacja gospodarek zgodnie ze zrównoważonym rozwojem (A New Global Partnership: Eradicate poverty and transform economies through sustainable development). Raport dał podwaliny do sformułowania założeń Agendy, która została uzgodniona przez wszystkie 193 państwa członkowskie ONZ.