Wedel sygnatariuszem Karty Różnorodności

4 lutego 2022

Różnorodność w Wedlu sięga czasów założycieli i ich pionierskich pomysłów m.in. zatrudniania kobiet w organizacji już w latach 20-tych, kiedy to cukiernictwo było typowo męskim zawodem i wytwarzaniem słodyczy zajmowali się prawie wyłącznie mężczyźni. Dziś firma robi kolejny, adekwatny dla współczesnych czasów, krok naprzód i ogłasza podpisanie Karty Różnorodności. Partycypacja w projekcie koordynowanym przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu to wyraz systemowego podejścia Wedla do równego traktowania i szacunku dla różnorodności – nieodłącznych elementów wspierających rozwój i innowacyjność organizacji.

 Nowy rozdział firmowej różnorodności

Karta Różnorodności to międzynarodowa inicjatywa pod patronatem Komisji Europejskiej, a w Polsce koordynowana jest przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Jej sygnatariusze pisemnie zobowiązują się do wprowadzenia zakazu dyskryminacji w miejscu pracy oraz tworzenia atmosfery i kultury organizacyjnej, która zapewnia szacunek dla różnorodności. W wymiarze operacyjnym oznacza to m.in. zarządzanie równością pod względem płci i wieku, realizację polityki równego traktowania oraz monitoringu antydyskryminacyjnego i antymobbingowego. Podpisanie Karty zobowiązuje także do prowadzenie dialogu z osobami zatrudnionymi i interesariuszami oraz do corocznego raportowanie działań w zakresie promowanie różnorodności.

Różnorodność jest wpisana w DNA Wedla. Jesteśmy firmą wielopokoleniowąpracują u nas osoby w różnym wieku, przedstawiciele 4 generacji, a ich średni staż pracy to aż 11 lat. Blisko połowę zatrudnionych, także wśród zajmowanych stanowisk kierowniczych stanowią kobiety. Ogromny potencjał dostrzegamy również w pracownikach z niepełnosprawnościami. Każdy z nas jest inny, ale wspólnie tworzymy unikalną całość. Współpracując, uczymy się od siebie, a duża liczba odmiennych punktów widzenia pozwala wypracowywać lepsze, bardziej efektywne i innowacyjne rozwiązania, z korzyścią dla organizacji – mówi Aleksandra Kusz vel Sobczuk, Kierowniczka Komunikacji Korporacyjnej w firmie Wedel.

Odmienność i zróżnicowane – w zależności od wieku, sytuacji rodzinnej i zdrowotnej czy poglądów – oczekiwania pracowników wymagają od organizacji świadomego zarządzania. Jego spektrum sięga od tworzenia programów i inicjatyw promujących działania inkluzywne, przez projektowanie benefitów, po zapewnianie pracownikom poczucia wpływu na procesy w firmie za sprawą tzw. podejścia partycypacyjnego. Wedel wspiera różnorodność w ramach organizacji, oferując wsparcie młodym rodzicom i kobietom spodziewającym się dziecka m.in. poprzez elastyczne podejście do formy pracy, dostęp do specjalistycznych badań prenatalnych i dedykowane miejsca parkingowe. Wielowymiarowe podejście firmy widoczne jest także w szerokiej puli benefitów, spośród których pracownicy mogą wybierać te, które najlepiej odpowiadają ich preferencjom. Wyrazem wrażliwości Wedla na potrzeby pracowników reprezentujących różne grupy społeczne jest również przeciwdziałanie wykluczeniu. Z myślą m.in. o nim w 2021 roku w firmie powstał poprzedzony rocznymi przygotowaniami, program „CzekoSprawni”, którego celem jest zwiększanie zatrudnienia w organizacji pracowników z niepełnosprawnościami i edukacja w tym obszarze. Z inicjatywy załogi powołano także Grupę ds. Różnorodności Mieszanka Wedlowska, która działa na rzecz promowania różnorodności, równości i przeciwdziałania dyskryminacji.

Deklaracja Różnorodności i Włączania LOTTE Wedel

Grupa ds. Różnorodności ma na koncie szereg działań z zakresu Diveristy&Inclusion. Zalicza się do nich uruchomienie cyklicznej komunikacji w newsletterze wewnętrznym, wprowadzenie feminatywów do ogłoszeń rekrutacyjnych oraz zachęcanie pracownic do ich stosowania w nazwach stanowisk w stopkach mailowych (kierowniczka, dyrektorka, specjalistka etc.). Przeprowadzono również anonimową ankietę dotyczącą zjawiska dyskryminacji w miejscu pracy oraz zorganizowano spotkania w formie grup dyskusyjnych na temat rozumienia różnorodności przez pracowników. Wszystkie te akcje oraz głosy osób z różnych części organizacji dały podstawę do powstania oddolnego opracowania – Deklaracji Różnorodności i Włączania LOTTE Wedel. W grudniu 2021 r. zostało ono przyjęte przez zarząd spółki jako dokument potwierdzający zasady i wartości firmy. Deklaracja stanowi jednocześnie zobowiązanie wszystkich pracowników do tego, aby na co dzień szanować i wspierać różnorodność oraz aby każda osoba tworząca firmę czuła się bezpiecznie – będąc sobą.

 Wspomniana inicjatywa nie byłaby możliwa, gdyby nie głęboko zakorzenione poczucie wpływu towarzyszące pracownikom Wedla w codziennej pracy. To dzięki niemu nasze koleżanki i koledzy wiedzą, że ich głos, w tym również działania na rzecz ulepszania miejsca pracy i przystosowania go do zmieniających się nieustannie warunków społecznych są wysłuchiwane i implementowane – dodaje Aleksandra Kusz vel Sobczuk.

Źródło: inf. pras.