Veolia Energia Polska sygnatariuszem Karty Różnorodności

1 maja 2017

Holding grupy Veolia w Polsce, podpisał Kartę Różnorodności – dokument, będący zobowiązaniem do walki z dyskryminacją w miejscu pracy oraz do działania na rzecz tworzenia i promocji różnorodności w miejscu pracy. 24 maja, w imieniu grupy Veolia w Polsce, Kartę podpisała dyrektor HR grupy Veolia w Polsce, członek zarządu – Magdalena Bezulska.

Uroczystość podpisania Karty Różnorodności odbyła się w ramach organizowanego przez FOB IV Ogólnopolskiego Dnia Różnorodności pod hasłem” Miejsce pracy –spotkanie pokoleń”.

Podpisując Kartę Różnorodności sygnatariusze zobowiązują się podejmować działania mające na celu wprowadzenie zakazu dyskryminacji oraz działania na rzecz tworzenia i promocji różnorodności w miejscu pracy. Dodatkowo firma – sygnatariusz wyraża gotowość do angażowania wszystkich pracowników oraz partnerów biznesowych i społecznych w promocję tych działań. Celem Karty Różnorodności jest rozpowszechniane równości społecznej oraz wspieranie różnorodność w miejscu pracy.
Kluczową wartością dla współczesnego społeczeństwa jest różnorodność. Aby osiągnąć wymierne korzyści i pozytywnie wpłynąć na rozwój oraz innowacyjność biznesu, konieczne jest zarządzanie różnorodnością oraz wdrożenie polityki równego traktowania wszystkich pracowników. Takimi zasadami kieruje się Grupa Veolia. Cieszymy się, że nasze starania na rzecz wprowadzenia instytucjonalnych i wewnątrzzakładowych rozwiązań dla tworzenia pozytywnej atmosfery i kultury pracy zostały zauważone – powiedziała Magdalena Bezulska, dyrektor HR grupy Veolia w Polsce – Podpisanie Karty Różnorodności to dla nas – po przystąpieniu w marcu do Programu Partnerstwa Forum Odpowiedzialnego Biznesu – kolejny krok. To także wielka odpowiedzialność. Veolia nie tylko zobowiązuje się do dalszego pielęgnowania tych zasad, ale także do upowszechniania oraz promowania wśród wszystkich interesariuszy organizacji zasad zarządzania różnorodnością i polityki równego traktowania – dodała.

Podpisanie Karty Różnorodności przez Veolia Energia Polska jest następstwem przystąpienia Fundacji Veolia Polska do Programu Partnerstwa Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Firmom i organizacjom należącym do Programu Partnerstwa przyświeca wspólny cel, którym jest społeczna odpowiedzialność biznesu. Firmy, które chcą należeć do Programu Partnerstwa i Karty Różnorodności muszą pokazać, że nie tylko rozumieją ideę CSR, ale także wiedzą jak skutecznie wprowadzać je w życie. W tym roku, oprócz Fundacji Veolia Polska, do tego grona dołączyły między innymi: Carrefour Polska, Enea, oraz LafargeHolcim.

-Zawsze z dużą satysfakcją witamy nowe organizacje w wśród sygnatariuszy Karty Różnorodności, tym bardziej nas cieszy kiedy nasi partnerzy strategiczni dołączają do tego grona, aby wspólnie z nami upowszechniać ideę różnorodności i przeciwdziałać dyskryminacji. Gratulujemy firmie VEOLIA i liczymy na owocną współpracę na rzecz tworzenia otwartych i włączających miejsc pracy – powiedziała Marzena Strzelczak Dyrektor Generalna Członkini Zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

źródło: materiały prasowe firmy