Urząd Marszałkowski Dolnego Śląska z Kartą Różnorodności

30 czerwca 2017

28 czerwca w zabytkowej sali Oratorium Marianum Uniwersytetu Wrocławskiego Marszałek Województwa Dolnego Śląska Cezary Przybylski podpisał Kartę Różnorodności. Tym samym Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego jako pierwszy spośród samorządów szczebla wojewódzkiego przyjął zobowiązanie równego traktowania i tworzenia włączającego otwartego na różnorodność miejsca pracy.

Poprzez podpisanie Karty Różnorodności urząd marszałkowski zobowiązuje się do przestrzegania całkowitego zakazu dyskryminacji na terenie swojego zakładu pracy, a także do działań służących tworzeniu i promocji różnorodności. Jednocześnie wyraża swoją gotowość do zaangażowania wszystkich osób zatrudnionych oraz partnerów biznesowych i społecznych w  działania antydyskryminacyjne i prorównościowe. Organizacje decydujące się na wdrożenie Karty Różnorodności działają na rzecz spójności i równości społecznej. Urząd Marszałkowski Dolnego Śląska, jako kolejna jednostka administracji publicznej podejmuje to wyzwanie.

̶  Urząd Marszałkowski to także zakład pracy. Kwestie równego traktowania od lat są dla nas bardzo ważne – zaznacza marszałek Cezary Przybylski. – Cieszę się, że dużą część zobowiązań, które Karta nakłada na swoich sygnatariuszy, już wypełniamy. Wewnętrzne przepisy urzędu uwzględniają m.in. przestrzeganie zasad równości szans płci w miejscu pracy, warunków pracy i form zatrudnienia pracowników, a także godzenia życia zawodowego z rodzinnym i równego traktowania osób z niepełnosprawnościami. Mamy również świadomość, że to tematyka, która wymaga nieustającej pracy – dodaje.

 

Forum Odpowiedzialnego Biznesu, jako koordynator projektu w Polsce, wita Dolny Śląsk w gronie sygnatariuszy i życzy powodzenia w realizacji deklaracji i promowaniu różnorodności w miejscu pracy.