Uniwersytet Łódzki przyjął „Plan na rzecz równych szans”

17 sierpnia 2022

Celem „Planu na rzecz równych szans” (GEP – Gender Equality Plan) – obejmującego lata 2022-2024 – jest monitorowanie i wspieranie równości na Uniwersytecie Łódzkim, który jest sygnatariuszem Karty Różnorodności od 2018 r. Zgodnie z założeniami projektu Uniwersytet Łódzki dąży do zmniejszenia nierówności we wspólnocie akademickiej, w sposób jednoznaczny i kategoryczny ustosunkowując się do problemu dyskryminacji i wykluczenia we wszelkich jego aspektach.

POBIERZ „PLAN NA RZECZ RÓWNYCH SZANS” »

Przypomnijmy, że Gender Equality Plan (GEP) jest jest formalnym wymogiem Komisji Europejskiej dla instytucji publicznych, jednostek badawczych i szkół wyższych z krajów Unii Europejskiej i krajów stowarzyszonych, które ubiegają się o środki na badania naukowe z Unii Europejskiej w ramach wszystkich konkursów programu Horyzont Europa (Horizon Europe).

We wstępie do „Planu na rzecz równych szans” Uniwersytetu Łódzkiego czytamy:

GEP uwzględnia potrzeby i doświadczenia wszystkich osób zatrudnionych w uczelni, dzięki czemu przyczynia się do lepszego zrozumienia sensu równości oraz wypracowania zasad, które powinny obowiązywać we wspólnocie szanującej swą różnorodność. Poszanowanie równości i różnorodności wpływa korzystnie na jakość badań, edukacji i pracy.

Rada ds. Równego Traktowania

Rada rozpoczęła swoją działalność 23 lutego 2021 r. i będzie pracować do 31 grudnia 2024 r. Jej celem jest promowanie i monitorowanie równości w środowisku akademickim. Utworzono ją w związku z przystąpieniem Uniwersytetu Łódzkiego do projektu RESET – Redesigning Equality and Scientific Excellence Together. Rada ds. Równego Traktowania ma ułatwiać wprowadzanie właściwych procedur i zmian w Uniwersytecie Łódzkim, wspomagając zarazem definiowanie działań na rzecz równości prowadzących do zinstytucjonalizowania uniwersyteckiej polityki antydyskryminacyjnej, której zastosowanie wykraczać będzie poza czasowe ramy trwania projektu. Przewodniczącą Rady jest prof. Eleonora Bielawska-Batorowicz z Wydziału Nauk o Wychowaniu, Pełnomocniczka Rektor ds. Programów Wymiany Międzynarodowej.

Główne cele i założenia

Zadaniem Planu na rzecz równych szans (GEP) jest promowanie, monitorowanie i ocena równości oraz różnorodności w obrębie wspólnoty akademickiej, a także włączenie tych kwestii do podstawowych zasad funkcjonowania Uniwersytetu Łódzkiego.

Główne cele GEP obejmują:

  • Wskazanie tych obszarów, w których Uniwersytet Łódzki podjął już starania mające wspierać równość i różnorodność (na podstawie raportu GE przygotowanego na potrzeby RESET), a które można dalej rozwijać jako integralną część realizowanego obecnie projektu.
  • Wytypowanie najważniejszych wyzwań dotyczących równości i i różnorodności w Uniwersytecie Łódzkim.
  • Nakreślenie planu pokonywania tych wyzwań.
  • Zaproponowanie rozwiązań i działań, które umożliwią rozpoznanie, ocenę i monitorowanie tych zagadnień oraz przeciwdziałanie im.
  • Zaangażowanie kluczowych interesariuszy z całej wspólnoty akademickiej — w tym: kierownictwa wyższego i średniego szczebla, osób zatrudnionych na stanowiskach naukowych, dydaktycznych, administracyjnych i technicznych, oraz studiujących w uczelni, a także reprezentujących związki zawodowe oraz różne organy i jednostki Uniwersytetu Łódzkiego (np. Kanclerz UŁ, Dział Kadr, Dział Audytu Wewnętrznego i Analiz, Centrum Promocji, iHub, Biuro Współpracy z Zagranicą) — w realizację GEP.
  • Wprowadzanie odpowiednich zasad postępowania i praktyk, które będą sprzyjać równości
    i różnorodności oraz przyczynią się do poprawy równego traktowania wszystkich osób pracujących i studiujących w uczelni (np. procedura antydyskryminacyjna).
  • Podejmowanie działań prowadzących do równości w rozmaitych obszarach życia społecznego poprzez opracowanie mechanizmów zapobiegających dyskryminacji ze względu na płeć, wiek, tożsamość seksualną, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, wyznanie religijne, niepełnosprawność, status ekonomiczny itp.
  • Podnoszenie wśród wspólnoty akademickiej wiedzy na temat znaczenia równości i różnorodności poprzez organizowanie kampanii informacyjnych i edukacyjnych oraz rozmaitych szkoleń, a także poprzez rozwijanie zakresu dotychczasowych działań poświęconych tej problematyce.