Ukazała się publikacja „Różni, ale równi. Prawo a równe traktowanie cudzoziemców w Polsce”

20 stycznia 2014

Publikacja „Różni, ale równi. Prawo a równe traktowanie cudzoziemców w Polsce” powstała w ramach wspólnego projektu badawczego Stowarzyszenia Interwencji Prawnej i Instytutu Spraw Publicznych, współfinansowanego ze środków europejskich.

W publikacji znalazły się artykuły m.in. takich ekspertów jak: Katarzyna Sękowska-Kozłowska, Monika Szulecka, Karolina Kędziora, Monika Wieczorek, Katarzyna Wencel, Witold Klaus czy Wojciech Burek.

Spis treści:

– Prawo jako instrument mający zapewnić równość w społeczeństwie

– Międzynarodowe prawo antydyskryminacyjne – między tworzeniem standardów a skuteczną ochroną ofiar

– Najważniejsze przyczyny problemów ze stosowaniem przepisów antydyskryminacyjnych w Polsce

– (Nie)funkcjonowanie prawa antydyskryminacyjnego w odniesieniu do cudzoziemców w praktyce

– Sędziowie wobec dyskryminacji

– Komentarz do przepisów antydyskryminacyjnych na podstawie praktyki stosowania wybranych regulacji prawa krajowego

– Polska dla Polaków? Prawo antydyskryminacyjne wobec migrantów w praktyce Stowarzyszenia Interwencji Prawnej

– Godne życie dla wszystkich – wykluczenie społeczne migrantów jako skutek złych warunków mieszkaniowych

– Dyskryminacja cudzoziemców w dostępie do usług mieszkaniowych w Polsce. Między teorią a praktyką

– Dowodzenie w sprawach o dyskryminację. Możliwości i ograniczenia udowodnienia nierównego traktowania.

Pełną publikację można pobrać tutaj.

Źródło: www.interwencjaprawna.pl