Ukazała się analiza o aspektach prawnych zw. z zarządzaniem różnorodnością!

16 kwietnia 2014

Z dyskryminacją w miejscu pracy nadal boryka się wiele przedsiębiorstw, do Państwowej Inspekcji Pracy w zeszłym roku zgłoszono ponad 450 skarg. Na ile problem nierównego traktowania wymaga nowych regulacji? Na ile związany jest on ze świadomością samych pracowników/pracownic czy też z postępowaniem pracodawców? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań, głos ekspertów i najświeższe wyniki badań znajdziecie w naszej najnowszej analizie tematycznej „Zarządzanie różnorodnością – prawo i praktyka”.

Nierówne traktowanie w zatrudnieniu może wynikać z dyskryminacji ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie czy orientację seksualną. Temat dyskryminacji można również dotrzec w kontekście charakteru zatrudnienia i nie dotyczy tylko zatrudnionych na umowę o pracę. Państwo otacza, choć słabszą, opieką także tych, którzy pracują na podstawie umów takich jak umowy o dzieło, umowy-zlecenie czy kontrakt menedżerski.

Ze statystyk Ministerstwa Sprawiedliwości czy Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego wynika jednak, że ofiary dyskryminacji w pracy rzadko decydują się dochodzić swoich praw. Dla przykładu w 2012 roku w polskich sądach powszechnych rozpatrzono w sumie 635 spraw, z czego: 528 dotyczyło odszkodowania z tytułu naruszenia zasad równego traktowania kobiet i mężczyzn, 14 – molestowania seksualnego, a 93 – ogólnego zakazu dyskryminacji w zatrudnieniu. Bierność w stosunku do łamania praw pracowniczych wynikać może z niskiej świadomości zatrudnionych lub też ze strachu przed konsekwencjami takich skarg, czytamy w analizie tematycznej FOB.

Pracodawcy stają przed wyzwaniem zarządzania różnorodnymi zespołami pracowników i pracowniczek, których faktycznie nie są w stanie do końca poznać ze względu na zakaz w polskim prawie gromadzenia danych wrażliwych, poufnych o osobach zatrudnionych. Z tego powodu analiza oprócz przeglądu tematu dyskryminacji pod kątem prawnym prezentuje również dobre praktyki firm, czyli sposoby, jak pracodawcy zarządzają różnorodnością – mówi Mirella Panek-Owsiańska, prezeska FOB.

Do dobrych praktyk firm w zakresie zarządzania różnorodnością należy na przykład posiadanie procedur antydyskryminacyjnych w firmie. Zalicza się do nich również transparentność i oparte na obiektywnych miernikach wynagrodzenia pracowników. Elastyczne formy zatrudnienia to z kolei odpowiedź na potrzeby różnych pracowników i pracownic, np. osób z niepełnosprawnościami czy opiekujących się dziećmi albo innymi członkami rodziny. Często pracodawcy decydują się na uruchomienie infolinii lub ustanownienie niezależnego rzecznika praw pracowników.

Firmy, których dobre praktyki zostały zaprezentowane w analizie FOB „Zarządzanie różnorodnością – prawo i praktyka”: ArcelorMittal Poland, Bank BPH, BAT Polska, CEMEX Polska, EDF Polska, Grupa Saint-Gobain, Kompania Piwowarska, KPMG, Orange Polska.

Zarządzanie różnorodnością – prawo i praktyka