Trwa nabór do nagrody KE dla miast dbających o inkluzję i różnorodność

11 stycznia 2023

Ustanowiona przez KE nagroda jest wyrazem uznania dla miast podejmujących inicjatywy w zakresie różnorodności i włączenia społecznego, które dotyczą wszystkich form dyskryminacji (ze względu na płeć, pochodzenie rasowe lub etniczne, religia lub przekonania, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną) oraz intersekcjonalności. Zgłoszenia można przesyłać do 15 lutego.

Czym jest nagroda „Europejskie Stolice Inkluzywności i Różnorodności”?

Konkurs jest drugą edycją nagrody „Europejskie Stolice Inkluzywności i Różnorodności”, będącej częścią organizowanej przez Komisję Europejską inicjatywy „Europejski Miesiąc Różnorodności”. Zapoczątkowana w 2022 roku nagroda przyznawana jest władzom lokalnym w całej UE w uznaniu za ich aktywne promowanie inkluzywności i różnorodności oraz pomoc w budowaniu bardziej sprawiedliwej Europy. Konkurs jest okazją dla miast i regionów do zaprezentowania polityki i inicjatyw, które tworzą bardziej zróżnicowane i inkluzywne przestrzenie dla swoich obywateli. Inicjatywy te mogły już zostać wdrożone lub są w trakcie realizacji.

Dlaczego Komisja Europejska wyłania „Europejskie Stolice Inkluzywności i Różnorodności”?

Równość i niedyskryminacja są podstawowymi wartościami i prawami w UE, zapisanymi w traktatach i w Karcie praw podstawowych UE. Niemniej jednak dyskryminacja nie traci na sile – według ostatnich badań ponad połowa Europejczyków (59 %) uważa, że dyskryminacja ze względu na pochodzenie etniczne jest powszechnym zjawiskiem. Jedna trzecia osób o afrykańskich korzeniach twierdzi, że w ciągu ostatnich pięciu lat doświadczyła prześladowania na tle rasistowskim. Ponadto według badania ankietowego z 2019 roku przeprowadzonego przez Agencję Praw Podstawowych Unii Europejskiej w całej UE trwa dyskryminacja osób LGBTIQ, przy czym 43 % osób LGBTIQ zadeklarowało, że w 2019 r. czuło się dyskryminowanych. Pandemia COVID-19 pogłębiła również różnice w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn. Jak wskazuje badanie z 2022 r., przeprowadzone przez Europejską Fundację na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy, po pandemii kobiety w całej UE zarabiały średnio 16 % mniej niż mężczyźni, w porównaniu do średniej różnicy na poziomie 14 % w 2019 roku. Osoby niepełnosprawne napotykają również wiele przeszkód w dostępie do podstawowych usług, opieki zdrowotnej, edukacji, zatrudnienia i życia politycznego. Natomiast Romowie nadal spotykają się z dyskryminacją, rasizmem i wykluczeniem społecznym. Z opublikowanego w 2021 roku raportu Agencji Praw Podstawowych wynika, że ponad 25 % Romów czuje się dyskryminowanych w życiu codziennym (np. w zakresie możliwości zatrudnienia lub edukacji). Nagroda „Europejskie Stolice Inkluzywności i Różnorodności” jest częścią bieżących działań Komisji Europejskiej na rzecz promowania równości i walki z dyskryminacją. Nagroda jest wyrazem uznania dla wysiłków władz lokalnych na rzecz budowania społeczeństw bardziej sprzyjających włączeniu społecznemu, tak aby wszyscy obywatele UE mogli wykorzystać swój potencjał i nikt nie pozostał w tyle.

Kim byli laureaci nagrody w 2022 roku?

W ubiegłym roku złotą, srebrną i brązową nagrodę zdobyło kilka władz lokalnych z całej Unii Europejskiej.

  • Miasto Kolonia (Niemcy) zdobyło złotą nagrodę w kategorii władz lokalnych liczących ponad 50 000 mieszkańców,
  • Koprivnica (Chorwacja) zdobyła złotą nagrodę w kategorii władz lokalnych liczących poniżej 50 000 mieszkańców,
  • Andaluzja (Hiszpania) zdobyła złotą nagrodę specjalną za działania w zakresie integracji Romów.

Laureatów srebrnej i brązowej nagrody przedstawiono tutaj >>

Kto może przystąpić do konkursu?

O nagrodę mogą ubiegać się władze lokalne z 27 krajów członkowskich UE, które aktywnie realizują polityki w zakresie włączenia społecznego przeciwdziałające dyskryminacji ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, tożsamość LGBTIQ, religię oraz pochodzenie etniczne/rasowe. Organem zgłaszającym musi być jednostka administracyjna kierowana przez radę miejską lub demokratycznie wybrany organ rządowy; w konkursie mogą brać udział miasta i regiony w UE.

Na rok 2023 przewidziano dwie kategorie: władze lokalne poniżej 50 tys. mieszkańców i powyżej 50 tys. mieszkańców. W 2023 roku przewidziano też specjalną nagrodę za integrację osób LGBTQI.

Jakie rodzaje inicjatyw w zakresie różnorodności planują wyróżnić organizatorzy konkursu? Nagroda jest wyrazem uznania dla inicjatyw w zakresie różnorodności i włączenia społecznego, które dotyczą wszystkich form dyskryminacji (ze względu na płeć, pochodzenie rasowe lub etniczne, religia lub przekonania, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną) oraz intersekcjonalności.

Ceremonia ogłoszenia wyników odbędzie się 27 kwietnia 2023 r. w Brukseli. Gospodarzem tego wysokiej rangi wydarzenia będzie europejska komisarz ds. równości Helena Dalli. Na wydarzeniu pojawią się burmistrzowie, decydenci, urzędnicy miejscy i przedstawiciele zainteresowanych organizacji.

Jako koordynator Karty Różnorodności w Polsce już dziś zachęcamy do przesyłania zgłoszeń poprzez formularz online dostępny tutaj >>

Formularz otwarty będzie do 15 lutego 2023 r.