Szczyt Równości 2012 – podsumowanie

7 stycznia 2013

W dniach 22-23 listopada odbył się „Equality Summit 2012. Promoting Equality for Growth” w Nikozji na Cyprze.

Szczyt Równości 2012 udowodnił, że polityka równości i dostępności może pomóc we wsparciu wzrostu i rozwoju gospodarczego oraz dobrobytu. Podkresił również znaczenia polityki równości i prawa równościowego dla grup najbardziej narażonych na dyskryminację w obecnej trudnej sytuacji finansowej.

>Szczyt zgromadził w tym roku 250 ​​delegatów/tek na wysokim poziomie (reprezentantów/tki rządów, organizacji pozarządowych, partnerów społecznych, mediów, naukowców, przedsiębiorców i niezależnych ekspertów/ekspertek) z państw członkowskich Unii Europejskiej i państw przystępujących.  Polskę reprezentowała m.in. Magdalena Andrejczuk, koordynatorka Karty Różnorodności w Polsce.Jednym z głównych wniosków Szczytu było stwierdzenie, że aby przedsiębiorstwa mogły skorzystać z zarządzania różnorodnością, muszą jasnokomunikować swoje przywiązanie do tematu różnorodności zarówno wewnętrznie do wszystkich zatrudnionych, jak i zewnętrznie do interesariuszy. Zarządzanie różnorodnością również wymaga silnego przywództwa i zaangażowania, które muszą dotyczyć najwyższych poziomów firm. Karty Różnorodności są jednym z najbardziej skutecznych narzędzi do pokazania zaangażowania firmy na rzecz różnorodności i do zidentyfikowania swoich dobrych praktyk.Kluczowe wnioski ze Szczytu Równości 2012:

  • Obecny kryzys gospodarczy wywiera presję na finanse wszystkich członków Unii Europejskiej, co często prowadzi do działań oszczędnościowych i cięć w polityce społecznej, w tym polityce równości.
  • Ostatni Eurobarometr na temat postrzegania dyskryminacji potwierdza tę tendencję, a bezwzględna większość Europejczyków uważa, że ​​ze względu na kryzys gospodarczy, polityka na rzecz równości i różnorodności jest uważana za mniej ważną i otrzymuje mniej środków.
  • Jednak podczas Szczytu Równości wskazano, że polityka równości może wspierać wzrost, i wzrost nie może być osiągnięty w społeczeństwie, gdzie dyskryminacja i wykluczenie istnieje.
  • Szczególnie w okresie kryzysu, należy wziąć pod uwagę prawa człowieka i zasady niedyskryminacji przy projektowaniu i wdrażaniu polityki wzrostu. Inwestowanie w politykę równości przyczyni się do powstania bardziej dostaniego oraz integracyjnego społeczeństwa partycypacyjnego poprzez zapewnienie, że osoby niepełnosprawne, osoby starsze, mniejszości etniczne i religijne, kobiety, mniejszości seksualne i wszystkie grupy zagrożone dyskryminacją mogą odegrać pozytywną rolę w zakresie wzrostu i mają okazję do pokazania swoich talentów.
  • Wspólna odpowiedzialność spoczywa na państwach członkowskich, instytucjach europejskich, organach ds. równości, organizacjach pozarządowych, przedsiębiorstwach, związkach zawodowych i pracodawców. Wszyscy mają do odegrania ważną rolę w zwalczaniu dyskryminacji i odzwierciedleniu różnorodności siły roboczej, ale także we wszystkich sferach życia, upewniając się, że wzrost gospodarczy i równość idą w parze, jedno nie może być osiągnięte bez drugiego.
  • Komisja Europejska jest zobowiązana do przyznawania środków na zwalczanie dyskryminacji ze wszystkich środków, jakimi dysponuje, w granicach swoich kompetencji. KE ma nadal ściśle współpracować z Parlamentem Europejskim i Radą Europejską w celu przyjęcia dyrektywy w sprawie wprowadzenia w życie zasady równego traktowania osób bez względu na religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną. Wyniki sondażu Eurobarometru powinny służyć jako wskazówki dla przyszłych działań.
  • Wszystkie zainteresowane strony są także zaproszone do rozważenia wniosków ze Szczytu Równości i wyników Eurobarometru do zintensyfikowania wysiłków w kierunku stworzenia społeczeństwa bardziej tolerancyjnego, wolnego od dyskryminacji.

Źródło: ec.europa.eu