Sytuacja Polek na rynku pracy – wyniki badania Henkel Polska

11 czerwca 2014

Firma Henkel Polska była partnerem tegorocznego Kongresu Kobiet. Podczas wydarzenia nie tylko dzieliła się swoimi doświadczeniami w zakresie realizacji zasad zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności społecznej w biznesie, ale także wśród uczestniczek Kongresu przeprowadziła badanie opinii dotyczące sytuacji polskich kobiet na rynku pracy. Badanie Henkla „Polki na rynku pracy 2014” pokazało, że w 25. rocznicę transformacji ustrojowej w Polsce i w 10. rocznicę wstąpienia Polski do UE, sytuacja kobiet jest nadal niezadowalająca: aż 70% uczestniczek badania przyznało, że spotkało się z sytuacjami nierównego traktowania kobiet w miejscu pracy.

Uczestniczki Kongresu Kobiet i ankiety prawie jednomyślnie twierdzą, że sytuacja kobiet na rynku pracy, na przykład w kontekście wynagrodzeń i szans na awans, jest trudniejsza, niż sytuacja mężczyzn – powiedziało tak aż 91% ankietowanych. Respondentki wskazały główne przyczyny tego niekorzystnego stanu rzeczy. 60% z nich wskazało na panujące wśród pracodawców przekonanie, że „kobiety są – z różnych powodów – mniej wartościowymi pracownikami”. Co trzecia ankietowana uważa, że negatywny wpływ na szanse kobiet na rynku pracy wywiera konieczność łączenia ról domowych i zawodowych, w efekcie czego „kobiety nie mogą poświęcić się pracy w równym stopniu, co mężczyźni”.

Taki negatywny ogląd rynkowej rzeczywistości ma zapewne także ścisły związek z osobistymi doświadczenia respondentek. Aż 45,1% pań przyznało w ankiecie, że osobiście doświadczyło niesprawiedliwego traktowania w miejscu pracy, a kolejne 34,5% o sytuacji nierównego traktowania kobiet słyszało od rodziny bądź znajomych.

Równocześnie na podstawie wyników badania można wysnuć wniosek, że mężczyźni dysponują cechami w dużym stopniu ułatwiającymi im rywalizację. Ankietowane za główne cechy mężczyzn – pracowników uznały: ambicję (56%), potrzebę współzawodnictwa (50%) i zadaniowość (34%). Z kolei kobiety w pracy charakteryzuje według ankietowanych zgoła odmienny zestaw cech: sumienność (64,8%), profesjonalizm (37,4%) oraz umiejętność współpracy (30,3%).

Kobiety pozostają jednak optymistkami. Ponad połowa ankietowanych uważa, że w ciągu ostatnich 10 lat sytuacja kobiet na rynku pracy uległa poprawie, a aż 83% z nich liczy na zdecydowane lub choć umiarkowane polepszenie sytuacji w kolejnych 10-15 latach.

– Wyniki ankiety wskazują, że wiele jest jeszcze w Polsce do zrobienia w kwestii wyrównywania szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy. Musimy zmienić system, swoje podejście muszą zmieniać pracodawcy, ale także same kobiety powinny odważniej korzystać z szans i walczyć o swoje. Henkel Polska dokłada swoją cegiełkę do tego procesu, prowadząc wraz z Fundacją „Miejsce Kobiet” projekt aktywizacji zawodowej kobiet „W drodze do pracy”. W projekcie, który skierowany jest do kobiet pozostających co najmniej rok poza rynkiem pracy, kładziemy ogromny nacisk na odnajdywanie w sobie kompetencji i silnej motywacji do zmiany osobistych postaw. I jesteśmy dumni, że program przynosi efekty. Spośród 60 pań, które do tej pory wzięły udział w trzech kolejnych 2-miesięcznych edycjach szkolenia co trzeciej udało się już znaleźć pracę i tym samym zmienić swoją osobistą historię.– mówi Dorota Strosznajder, dyrektor działu komunikacji korporacyjnej i pełnomocnik zarządu ds. zaangażowania społecznego firmy Henkel Polska.

Badanie „Polka na rynku pracy” przeprowadzone podczas VI Kongresu Kobiet (9-10 maja br.) metodą ankietową na próbie 350 uczestniczek wydarzenia.

Źródło: informacja prasowa