Startuje kampania PFRON przeciw wykluczeniu

21 czerwca 2017

W Wielkopolsce wystartowała kampania informacyjna: „Osoby niepełnosprawne – szansą dla pracodawców publicznych i prywatnych”.  Organizatorem kampanii jest Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Kampania ma na celu promocję nowych pilotażowych programów PFRON służących zwiększeniu zatrudnienia osób niepełnosprawnych oraz zmianę postaw społecznych w zakresie zatrudniania osób niepełnosprawnych. Nowe programy służyć mają uzupełnieniu dotychczasowego wsparcia.

Założeniem Funduszu jest wsparcie zatrudnienia 5 tys. osób niepełnosprawnych. Beneficjenci  programu „Stabilne Zatrudnienie – administracja publiczna”, samorząd gminny, powiatowy i wojewódzki a także państwowe i samorządowe instytucje kultury, mogą liczyć na wsparcie do kwoty 18 tys. zł na jednego zatrudnionego pracownika z niepełnosprawnością. W ramach tego uzyskają wyposażenie stanowiska pracy, adaptację pomieszczeń, zakup oprogramowania, szkolenia, czy dowóz osoby niepełnosprawnej do miejsca pracy. Elementem dotykowym jest również dodatek motywacyjny na ewentualne koszty związane z dojazdem, zakwaterowaniem oraz opieką nad osoba zależną w wysokości do 400 zł.

Drugi z programów pilotażowych – „Absolwent” – służyć ma przygotowaniu wykwalifikowanych pracowników, którzy będą mogli ubiegać się o zatrudnienie m.in. w administracji publicznej. Skierowany jest do absolwentów szkół wyższych i osób kończących naukę. Program zakłada stworzenie indywidualnej ścieżki kariery zawodowej, podnoszenie kwalifikacji zawodowych w postaci kursów i szkoleń oraz staży, a także wsparcie zatrudnienia.

Zadaniem PFRON jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i zawodowemu osób niepełnosprawnych. Programy są odpowiedzią na konieczność zwiększenia kompetencji zawodowych osób niepełnosprawnych oraz stworzenie warunków, dzięki którym osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności będą mogły podjąć pracę – mówi Anna Skupień dyrektor oddziału wielkopolskiego PFRON.

Narzędzia stworzone przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zostały zaprezentowane podczas konferencji, która odbyła się w Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu. Patronat nad wydarzeniem objął Wojewoda Wielkopolski Pan Zbigniew Hoffmann.

– ZUS podpisał właśnie porozumienie o współpracy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W ramach tego porozumienia będziemy przede wszystkim promować rehabilitację wśród osób zagrożonych wykluczeniem zawodowym w związku z ich niepełnosprawnością – informuje Dobrochna Bubnowska, dyrektor I Oddziału ZUS w Poznaniu – Ważne, aby pokazać, że niepełnosprawność nie musi oznaczać niezdolności do pracy. Stąd między innymi nasz udział w tej konferencji.

Promocja trzeciego programu „Praca-Integracja” skierowanego do przedsiębiorców działających na otwartym rynku pracy będzie przedmiotem kolejnych spotkań w ramach kampanii PFRON.

źródło: materiały prasowe organizacji