Sprawozdanie z pracy Rzecznika Praw Obywatelskich w 2015 roku

5 lipca 2016

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich opublikowało sprawozdanie o pracy Rzecznika Praw Obywatelskich w roku 2015. Sprawozdanie dotyczy przede wszystkim działań prof. Ireny Lipowicz, która obowiązki Rzecznika Praw Obywatelskich pełniła do 9 września 2015 r. Od 9 września 2015 r. to stanowisko zajmuje Adam Bodnar.

Rzecznik Praw Obywatelskich ma obowiązek raz w roku przedstawiać Sejmowi i Senatowi sprawozdanie ze swoich logo-rpodziałań. Tak naprawdę przedstawia trzy sprawozdania: o działalności RPO w sprawach wolności i praw obywatelskich oraz realizacji dodatkowych zadań, które powierzył Rzecznikowi Parlament – związanch z realizacją zasady równego traktowania w Rzeczypospolitej oraz o sprawozdanie z przeciwdziałania torturom i okrutnemu traktowaniu w miejscach pozbawienia wolności.

W 2015 r. Rzecznik Praw Obywatelskich zajął się sprawami 30 tysięcy osób, prawie 40 tysiącom obywateli udzielił informacji , a sprawy dotyczące większych grup zgłosił w prawie 300 wystąpieniach do różnych ministerstw i instytucji, 500 wystąpieniach z urzędu oraz w 21 wnioskach do Trybunału Konstytucyjnego.

Pełne treści sprawozdań są dostępne na stronie Rzecznika Praw Obywatelskich.

Informacja o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich w roku 2015 oraz o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela
Sprawy kierowane do Rzecznika dotyczyły, przede wszystkim, prawa karnego (22,2% spraw), prawa karnego wykonawczego (20,9% spraw), prawa cywilnego (19,1% spraw), prawa administracyjnego i gospodarczego (15% spraw) oraz prawa pracy i zabezpieczenia społecznego (11,6% spraw).

Obywatele napisali do Rzecznika 57 627 razy, a pracownicy Biura Rzecznika przyjęli 5 656 osób. W ramach bezpłatnej infolinii porad i wyjaśnień udzielili 38 074 osobom. Rzecznik podjął też 506 spraw z własnej inicjatywy (m.in. po publikacjach medialnych), skierował 286 wystąpień problemowych do innych instytucji oraz złożył 21 wniosków do Trybunału Konstytucyjnego.

Informacja o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich w obszarze równego traktowania w roku 2015 oraz o przestrzeganiu zasady równego traktowania w Rzeczypospolitej Polskiej
Raport zawiera m.in. wnioski i rekomendacje dotyczące działań, które należy podjąć w celu zapewnienia przestrzegania zasady równego traktowania oraz ochrony praw osób z niepełnosprawnościami.

Raport Rzecznika Praw Obywatelskich z działalności w Polsce Krajowego Mechanizmu Prewencji w roku 2015

Kraje, które ratyfikowały Protokół fakultatywny do Konwencji w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania (w skrócie: OPCAT), zobowiązały się do ustanowienia Krajowego Mechanizmu Prewencji [Tortur], czyli niezależnego organu, który regularnie wizytuje miejsca pozbawienia wolności. W Polsce kilkunastu członków KMP w Biurze RPO ma w swej pieczy 1800 miejsc pozbawienia wolności – więzienia, areszty, domy pomocy społecznej, szpitale psychiatryczne, izby wytrzeźwień, poprawczaki…

W raporcie opisane zostały miejsca wizytowane w 2015 r., znalezione tam nieprawidłowości, ale także dobre praktyki.

 

Rzecznik Praw Obywatelskich jest honorowym patronem programu Karta Różnorodności.