Solski Communications sygnatariuszem Karty Różnorodności

16 listopada 2017

Agencja Solski Communications dołączyła do grona sygnatariuszy Karty Różnorodności. Tym samym firma zobowiązała się do aktywnego promowania oraz wspierania równego traktowania pracowników w miejscu pracy i środowisku biznesowym.

Karta Różnorodności to międzynarodowa inicjatywa kierowana do organizacji, urzędów, instytucji i przedsiębiorstw. Sygnatariuszami zostają podmioty, które zgadzają się z jej zapisami dotyczącymi zakazu dyskryminacji w miejscu pracy, prowadzenia działań na rzecz tworzenia i promocji różnorodności oraz gotowości do zaangażowania wszystkich pracowników oraz partnerów biznesowych w te działania. W Polsce inicjatywę, która skupia już prawie 200 sygnatariuszy, koordynuje Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

– W dzisiejszych czasach firmy, bez względu na wielkość czy profil działalności, muszą uwzględniać w swoich działaniach takie kwestie jak zrównoważony rozwój, odpowiedzialność społeczna, czy szacunek dla różnorodności. Od prawie 10 lat staramy się właśnie w ten sposób rozwijać naszą działalność, zatem dołączenie do grona sygnatariuszy Karty jest dla nas logicznym krokiem. Potwierdza on zobowiązanie do prowadzenia uczciwej i otwartej komunikacji wewnętrznej i pełnego poszanowania różnorodności w naszym zespole – mówi Ryszard Solski, prezes Solski Communications.

 

– Witamy Solski Communications w gronie sygnatariuszy polskiej Karty Różnorodności. To naszym zdaniem bardzo dobry sygnał, że organizacje zajmujące się promocją i komunikacją zaczynają dostrzegać potrzebę otwarcia się na różnorodność, nie tylko w ramach realizowanych projektów, ale w ramach polityki pracy. Dopiero różnorodne, włączające i pozwalające na wyrażanie swoich pomysłów i poglądów środowisko pracy może tworzyć produkty/usługi skierowane do zróżnicowanego i szerokiego grona odbiorców, a przy okazji upowszechniać różnorodność w przekazach promocyjnych organizacji i co za tym idzie w powszechnej świadomości powiedziała Marzena Strzelczak, dyrektorka generalna i członkini zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Różnorodność w Solski Communications

Szacunek dla różnorodności jest jedną z kluczowych wartości Solski Communications. Od samego początku istnienia w firmie pracują przedstawiciele różnych pokoleń, kobiety i mężczyźni, osoby o różnym pochodzeniu, statusie rodzinnym, wyznaniowym, zainteresowaniach i stylu życia. Szanując te różnice, agencja czerpie z bogactwa różnego sposobu myślenia i kreatywności wszystkich członków zespołu, by rozwijać firmę, twórczo wspierać klientów, a równocześnie przyczyniać się do rozwoju zawodowego i osobistego wszystkich pracowników.

Pielęgnowaniu różnorodności w Solski Communications służą takie rozwiązania organizacyjne jak elastyczne form zatrudnienia czy home office – możliwość pracy z domu, jeśli wymaga tego sytuacja osobista. Studentom firma oferuje programy stażowe umożliwiające im zdobycie niezbędnych doświadczeń, a po zakończeniu studiów – stałe zatrudnienie. Procedury rekrutacyjne są włączające i przyjazne dla wszystkich grup społecznych. Firma nie toleruje postaw dyskryminacyjnych. Zachęca pracowników do otwartej komunikacji, zgłaszania wszelkich uwag i pytań drogą służbową lub anonimowo, za pośrednictwem dostępnej dla wszystkich skrzynki kontaktowej czyli tzw. Idea Box. Odpowiedzi na złożone tam wnioski i pytania są udzielane na kwartalnych zebraniach całego zespołu.

Zasada różnorodności jest nie tylko stosowana wewnątrz firmy, ale także przejawia się w jej działaniach zewnętrznych – od lat wspiera pro bono, także w postaci wolontariatu, Stowarzyszenie Bardziej Kochani skupiające rodziny dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie. Solski Communications promuje także i wspiera działania prospołeczne swoich klientów, takie jak Kongres Różnorodności.

źródło: materiały prasowe firmy