Siemens Healthineers sygnatariuszem Karty Różnorodności

10 maja 2022

Firma Siemens Healthineers dołączyła do grona sygnatariuszy Karty Różnorodności. Podpisanie deklaracji jest świadectwem realizacji polityki równego traktowania w przedsiębiorstwie, ale też zobowiązaniem do dalszego budowania kultury zrozumienia i otwartości w organizacji.

Podpisanie Karty Różnorodności ma dla nas symboliczny charakter – tak naprawdę jest zwieńczeniem działań realizowanych w naszej organizacji od wielu lat. Równość szans, znoszenie barier, możliwość swobodnego wyrażania swoich poglądów i tożsamości to wartości, z którymi się głęboko identyfikujemy. Wierzymy, że różnorodność jest urzeczywistnieniem zasady sprawiedliwości społecznej – mówi Joanna Miłachowska, Prezeska Zarządu Siemens Healthineers.  

Diversity & Inclusion w Siemens Healthineers

W Siemens Healthineers od wielu lat prowadzi się otwartą komunikację z pracownikami na wszystkie tematy związane z ewentualnymi wykluczeniami i przejawami dyskryminacji oraz zachęca się do swobodnego wyrażania swoich poglądów. Organizowane są webinary oraz warsztaty poświęcone zagadnieniu inkluzywności, budowaniu kultury włączającej czy otwartej komunikacji – czyli o tym, jak pisać i mówić, aby nie wykluczać. W marcu 2022 roku we współpracujemy z Fundacją Integralia w firmie zainaugurowano program „Sprawny Staż” umożliwiający osobom z niepełnosprawnościami poznanie charakterystyki pracy w dużej organizacji.

Zależy nam na likwidacji barier pomiędzy pracownikami z niepełnosprawnościami a tymi bez niepełnosprawności. Każdy ma takie samo prawo do samorealizacji, niezależnie od istniejących ograniczeń – mówi Monika Antepowicz, Dyrektorka HR w Siemens Healthineers.

Ponadto firma dba o to, aby każdy mógł w pełni realizować swój potencjał. Powoływane są różnorodne, międzynarodowe zespoły projektowe, zapewniające między innymi swobodną wymianę wiedzy i doświadczeń oraz modele pracy dostosowane do realnych potrzeb pracowników (np. pracę zdalną).

Strategia Zrównoważonego Rozwoju

W ramach przyjętej strategii zrównoważonego rozwoju realizowane są działania w 3 głównych obszarach (6 globalnych KPI w perspektywie 2025). Po pierwsze, firma działa na rzecz powszechnego dostępu do służby zdrowia i innowacji medycznych m.in. w krajach rozwijających się. Aż 35% globalnych przychodów firmy pochodzi z innowacyjnych rozwiązań i usług, w tym opartych o technologię AI, wprowadzonych na przestrzeni trzech ostatnich lat. Po drugie, organizacja dba o środowisko naturalne dążąc do redukcji emisji dwutlenku węgla docelowo do poziomu 130 kt net między innymi poprzez wdrożenie niskoemisyjnej floty. Po trzecie w końcu, firma aktywnie realizuje program „Diversity & Inclusion” wspierając między innymi obecność kobiet w kadrze menedżerskiej, która w polskiej spółce kształtuje się na poziomie 39%.

 

Źródło: inf. pras.