SGH dołącza do grona Sygnatariuszy Karty Różnorodności

9 marca 2020

6 marca 2020 r. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie dołączyła do grona Sygnatariuszy Karty Różnorodności. To międzynarodowa inicjatywa mająca na celu promowanie różnorodności i równych szans w zatrudnieniu, bez względu na płeć, rasę, orientację seksualną, pochodzenie etniczne, wiek, niepełnosprawność czy wyznanie religijne.

Jedną z kluczowych wartości znajdujących się w Kodeksie Etyki Pracowników SGH jest szacunek rozumiany jako życzliwe, godne i równe traktowanie oraz zachowywanie poufności. Przystępując do grona ponad 270 sygnatariuszy Karty SGH potwierdza, że dostrzega wartość płynącą dla organizacji z różnorodności i chce współtworzyć społeczność organizacji zaangażowanych na rzecz większej społecznej zmiany.

– Podpisując 2017 roku Deklarację Społecznej Odpowiedzialności Uczelni, zobowiązaliśmy się m.in. upowszechniać ideę równości, różnorodności, tolerancji oraz respektować i chronić prawa człowieka w odniesieniu do całej społeczności akademickiej i jej otoczenia. Przystąpienie do grona sygnatariuszy jest kolejnym krokiem uczelni w tym obszarze – mówi rektor SGH, prof. Marek Rocki.

6 marca 2020 r. w imieniu władz uczelni Kartę Różnorodności podpisał prof. Piotr Wachowiak, prorektor ds. nauki i zarządzania. To ważne wydarzenie miało wymiar symboliczny, który podkreśla, że SGH jest organizacją, która zwraca szczególną uwagę na wartości związane z poszanowaniem dla różnorodnego i wielokulturowego społeczeństwa. Nasza uczelnia dba o najwyższe standardy polityki równego traktowania i upowszechniania tych zasad wśród wszystkich interesariuszy.

– SGH podejmuje szereg inicjatyw w zakresie różnorodności, równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji nie tylko jako pracodawca, ale również w ramach swojej działalności dydaktyczno-badawczej – wyjaśnia prof. Piotr Wachowiak.

Pracownicy i pracowniczki uczelni zaangażowani byli m.in. w pionerski w Polsce projekt Gender Index, podejmują również kwestie równego traktowania kobiet i mężczyzn w licznych artykułach naukowych. W ofercie dydaktycznej dla studentów dostępne są wyboru przedmioty związane z tematyką różnorodności.

Dodatkowo uczelnia była współorganizatorem Konferencji z okazji 40-lecia przyjęcia Konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet (CEDAW) z grudnia 2019 r. czy międzynarodowej konferencji Kobiety wobec wyzwań dekady2020-2030 w marcu 2020 r.

 Źródło: Gazeta SGH