Seminarium na temat narzędzia do monitorowania gender pay gap

29 stycznia 2013

24 stycznia 2013 roku odbyło się seminarium: „Sposoby monitorowania różnic w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn (gender pay gap) na przykładzie rozwiązań niemieckiego Federalnego Ministerstwa ds. Rodziny, Osób Starszych Kobiet i Młodzieży” zorganizowane przez Departament Analiz Ekonomicznych i Prognoz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Głównym celem spotkania była prezentacja niemieckiego modelu logitowego D przygotowanego na potrzeby niemieckiego Federalnego Ministerstwa ds. Rodziny, Seniorów, Kobiet i Młodzieży  (BMFSFJ) oraz dyskusja nad możliwością opracowania i dostosowania do realiów polskich zbliżonego modelu, który z jednej strony pozwalałby na monitorowanie wysokości wynagrodzeń, z drugiej zaś wskazywałby na różnice w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn wykonujących pracę o tej samej wartości.

W seminarium wzięli udział przedstawiciele administracji publicznej, instytucji zajmujących się monitoringiem różnic w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn, organizacji pozarządowych, związków zawodowych oraz akademicy. Wspólnie zastanawiano się jak model można byłoby wykorzystać w Polsce w celu monitoringu i eliminacji różnic w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn.

Według przedstawicieli projektu głównymi przyczynami nierówności w zarobkach kobiet i mężczyzn są:

  • segregacja pionowa – brak kobiet na najwyższych stanowiskach kierowniczych
  • przerywanie działalności zarobkowej przez kobiety spowodowane urlopami macierzyńskimi i rodzicielskimi
  • postawy podczas negocjacji dotyczącej płac
Wśród rozwiązań zaproponowano:
  • elastyczne kwoty
  • wprowadzenie strukturalnej opieki nad dziećmi
  • partnerstwo społeczne pomiędzy różnymi instytucjami rządowymi, związkami pracodawców, organizacjami kobiecymi a biznesem w celu wyeliminowania różnic.

Więcej o MODEL LOGITOWY – Logib D – Logib (Lohngleichheit im Betrieb Deutschland/równe płace w przedsiębiorstwie)