Rzecznik Praw Obywatelskich zbiera tematy badań antydyskryminacyjnych

28 stycznia 2014


Rzecznik Praw Obywatelskich, jako organ ds. równego traktowania, zaprasza
przedstawicieli organizacji pozarządowych, związków jednostek samorządu terytorialnego, instytucji państwowych oraz uczelni wyższych i ośrodków naukowo-badawczych do zgłaszania propozycji tematów badań antydyskryminacyjnych na lata 2014 i 2015.

Propozycje można zgłaszać za pośrednictwem formularza do 15 lutego 2014 r.

W Polsce od 1 stycznia 2011 r. funkcję niezależnego organu ds. równego traktowania pełni Rzecznik Praw Obywatelskich i w związku z tym, zgodnie z art. 17b pkt 2 ustawy z 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich, jest on zobowiązany do prowadzenia niezależnych badań dotyczących dyskryminacji.

 W ramach tego mechanizmu Rzecznik prowadzi badania dotyczące dyskryminacji  ze względu na:

  • płeć,
  • pochodzenie rasowe lub etniczne, narodowość,
  • religię lub przekonania,
  •  niepełnosprawność,
  • wiek
  • orientację seksualną.

Badania te mają na celu dostarczenie wiedzy na temat zjawisk społecznych i sytuacji osób narażonych na dyskryminację. Na podstawie uzyskanych informacji, Rzecznik formułuje zalecenia dla organów władzy publicznej. Odnoszą się one zarówno do koniecznych zmian w prawie, jak i do sposobu stosowania obowiązujących przepisów.

Szczegóły pod adresem www.rpo.gov.pl/badania-antydyskryminacyjne

źródło: http://www.rpo.gov.pl/badania-antydyskryminacyjne