Czekamy na najlepsze inicjatywy z obszaru DEI

24 stycznia 2024

Nagroda Karty Różnorodności to wyróżnienie przyznawane za inicjatywy pracodawców związane z różnorodnością, równością i włączeniem (DEI). Swoje działania wpisujące się w ten obszar mogą zgłaszać firmy, organizacje, uczelnie, instytucje publiczne i samorządy. Udział w drugiej edycji nie wiąże się z opłatami, a zgłoszenia są przyjmowane do 23 lutego 2024 r.

Przejdź do strony Nagrody KR >>

Organizatorem konkursu jest Karta Różnorodności – międzynarodowa inicjatywa pod patronatem Komisji Europejskiej, realizowana w 26 krajach Unii Europejskiej. W ramach programu pracodawcy zobowiązują się do wprowadzenia zakazu dyskryminacji w miejscu pracy i działania na rzecz tworzenia i promocji różnorodności. W Polsce Kartę Różnorodności koordynuje Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Obecnie inicjatywa skupia 328 pracodawców, oferując zrzeszonym podmiotom wsparcie merytoryczne pod postacią warsztatów, webinarów, grup roboczych, publikacji czy badania określającego stopień zaawansowania w zarządzaniu różnorodnością.

Nagrody Karty Różnorodności zostaną przyznane w trzech kategoriach:

  1. DEI w biznesie,
  2. DEI w sektorze pozabiznesowym
  3. DEI w samorządach.

W kategorii DEI w biznesie zostaną wyłonieni laureaci_tki w obszarach:

  • Partnerstwo – nagroda za współpracę międzysektorową przy realizacji działań na rzecz zarządzania różnorodnością.
  • Aktywizm korporacyjny – nagroda za zabranie głosu w sprawie ważnej społecznie
  • Prawa dziecka w biznesie – nagroda za respektowania praw dzieci w kontekście oddziaływania podmiotu.
  • Wolontariat pracowniczy – nagroda za projekt wolontariacki związany z zarządzaniem różnorodnością.
  • Nowatorskie podejście – nagroda za nowatorskie działanie na rzecz zarządzania różnorodnością.

Swoje inicjatywy z obszarów różnorodności, równości i włączania mogą zgłaszać firmy o dowolnej wielkości, samorządy, organizacje pozarządowe (fundacje i stowarzyszenia), uczelnie wyższe (zarówno prywatne, jak i państwowe), instytucje kultury oraz instytucje publiczne.

Do działań obejmujących zakresem założenia konkursu należą m.in. inicjatywy  na rzecz grup zagrożonych dyskryminacją (np. osoby starsze, osoby z niepełnosprawnościami, osoby LGBTQ+, kobiety, cudzoziemcy), cykle szkoleniowe i edukacyjne, współpraca międzysektorowa w obszarze różnorodności, ale też dokumenty wspierające zarządzanie różnorodnością w miejscu pracy, takie jak plan równości płci czy polityka antydyskryminacyjna.

Jak zgłosić inicjatywę do udziału w konkursie?

Wybraną akcję można zgłosić  poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie https://odpowiedzialnybiznes.pl/karta-roznorodnosci/nagroda/. Zgłoszenia są przyjmowane do 23 lutego 2024 r. Udział w konkursie nie wiąże się z opłatami.

Inicjatywy z obszaru DEI w miejscu pracy będą oceniane przez specjalnie powołane jury, w którego skład wchodzą eksperci_tki ze świata biznesu i organizacji pozarządowych.

Ogłoszenie wyników i przyznanie Nagród Karty Różnorodności nastąpi wiosną 2024 r. podczas inauguracji Miesiąca Różnorodności w Polsce.

Więcej informacji i regulamin tutaj >>