Różnorodność obowiązkowa w sprawozdaniach dużych firm

18 kwietnia 2013

Komisja wystąpiła z wnioskiem dotyczącym wprowadzenia zmian do obowiązujących przepisów dotyczących sprawozdawczości przedsiębiorstw. Zmiany mają zwiększyć przejrzystość informacji o społecznych i środowiskowych, w tych dotyczących różnorodności aspektach działalności niektórych dużych firm.

Firmy, których dotyczy propozycja, będą zobowiązane ujawniać informacje o swojej polityce w zakresie środowiska oraz związanych z tą kwestią zagrożeniach i wynikach, informacje związane ze sprawami społecznymi i pracowniczymi, z poszanowaniem praw człowieka, ze zwalczaniem korupcji i łapówkarstwa, jak również informacje dotyczące składu swojego zarządu.

Propozycja Komisji mówiąca o obowiązku raportowania danych pozafinansowych to dobry krok w kierunku wiekszej przejrzystości. Taka wiedza z pewnością pomogłaby w ocenie, jaki wpływ najwieksze firmy wywierają na środoowisko i jakie są społeczne skutki ich dzialań. Liderzy CSR publikując raporty społeczne robią to juz od dawna. Ważnym elementem jest też propozycja raportowania kwestii związanych z różnorodnością, firmy uczestniczące w programie edukacyjnym polskiej Karty Róznorodności maja do tego gotowe narzędzie. Mam nadzieję, ze polscy europarlamentarzysci poprą propozycję Komisji podczas głosowania w Parlamencie Europejskim – komentuje Mirella Panek-Owsiańska, prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu, przebywająca w tym czasie w Brukseli.

Komisarz ds. rynku wewnętrznego i usług Michel Barnier powiedział: – Propozycja, którą dzisiaj przedstawiamy, jest ważna z punktu widzenia przejrzystości działalności gospodarczej we wszystkich sektorach. Ma ona bowiem na celu udostępnienie firmom, inwestorom i ogółowi społeczeństwa istotnych informacji − czego zdecydowanie domaga się społeczność inwestorów. Przedsiębiorstwa, które już teraz publikują informacje o swoich wynikach finansowych i niefinansowych, w podejmowaniu decyzji dotyczących działalności prezentują bardziej dalekowzroczne podejście. Te firmy mają niższe koszty finansowania, są bardziej atrakcyjne dla pracowników o wysokich kwalifikacjach (i potrafią ich u siebie zatrzymać), a co za tym idzie − osiągają większe sukcesy. Dla konkurencyjności i tworzenia nowych miejsc pracy w Europie jest to bardzo ważna kwestia. Najlepsze rozwiązania powinny się upowszechnić i stać się normą. Nowe przepisy miałyby zastosowanie wyłącznie do dużych firm (zatrudniających ponad 500 pracowników), ponieważ w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) zastosowanie się do nowych wymogów mogłoby sprawić, że koszty będą większe niż korzyści.

Zgodnie z nowymi przepisami duże przedsiębiorstwa zatrudniające ponad 500 pracowników byłyby zobowiązane do podawania w swoich sprawozdaniach rocznych istotnych i rzeczowych informacji dotyczących kwestii społecznych i środowiskowych. Założono, że formalności administracyjne zostaną ograniczone do minimum. Chodzi o publikowanie zwięzłych informacji, które pozwolą wyrobić sobie pojęcie na temat rozwoju firmy, jej wyników lub pozycji na rynku, a nie kompleksowych i szczegółowych opisów działalności firmy pod kątem zrównoważonego rozwoju. Jeśli jakaś dziedzina sprawozdawczości danej firmy nie dotyczy, firma ta nie musi podawać związanych z nią informacji − wystarczy, że uzasadni dlaczego. Istnieje też możliwość publikacji grupowych, poszczególne spółki należące do jednej grupy nie będą musiały tego robić indywidualnie.

Zaproponowane rozwiązanie zostało opracowane z założeniem, że środki nie muszą mieć charakteru nakazowego, i pozostawia firmom duży margines swobody, jeśli chodzi o to, w jaki sposób najlepiej ujawniać istotne informacje. Przedsiębiorstwa mogą do tego celu korzystać z międzynarodowych lub krajowych wytycznych, które uznają za najbardziej odpowiednie (np. inicjatywy ONZ Global Compact, ISO 26000 czy niemieckiego kodeksu zasad zrównoważonego rozwoju).

Jeśli chodzi o przejrzystość informacji na temat składu zarządów firm, duże spółki notowane na giełdzie byłyby zobowiązane do podawania informacji na temat swojej polityki w zakresie zapewniania różnorodności w składzie zarządu, z uwzględnieniem informacji dotyczących wieku, płci, narodowości, wykształcenia i doświadczenia zawodowego członków. Publikowane informacje powinny wskazywać na cele tej polityki, sposób jej realizacji oraz osiągane wyniki. Firmy, w których nie realizuje się polityki różnorodności, musiałyby uzasadnić, z czego to wynika. Podejście to jest zgodne z ogólnymi unijnymi ramami ładu korporacyjnego.

Kontekst

Komisja zapowiedziała opisane wyżej propozycje w komunikacie w sprawie Aktu o jednolitym rynku z kwietnia 2011 r. (zobacz: IP/11/469), w komunikacie „Nowa strategia 2011–2014 na rzecz społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw” z października 2011 r. (zobacz: IP/11/1238) oraz w planie działań w sprawie prawa spółek i ładu korporacyjnego przyjętego w grudniu 2012 r. (zobacz: IP/12/1340).

W listopadzie 2010 r. Komisja rozpoczęła szeroko zakrojone konsultacje społeczne dotyczące zaproponowanych rozwiązań, a następnie konsultacje z krajami członkowskimi, firmami, inwestorami i innymi zainteresowanymi podmiotami. W 2012 r. zakończono ocenę skutków przedstawiającą różne warianty polityki, aby móc przyjąć wyważony wniosek, który sprawi, że stopień przydatności i przejrzystości sprawozdań składanych przez firmy wzrośnie, lecz nie pociągnie to za sobą niepotrzebnych formalności administracyjnych.

Aktualnie unijne przepisy, a zwłaszcza 4. dyrektywa w sprawie prawa spółek dotycząca rocznych sprawozdań finansowych, w odniesieniu do ujawniania informacji niefinansowych stanowi, że przedsiębiorstwa mogą podawać do wiadomości publicznej niektóre informacje na temat środowiskowych, społecznych i innych aspektów swojej działalności. Okazało się jednak, że wymogi zawarte w obowiązujących przepisach są niejasne i nieskuteczne, a przy tym w poszczególnych krajach stosowane są w różny sposób. Obecnie tego rodzaju informacje regularnie publikuje niecałe 10 proc. największych europejskich spółek. Z czasem niektóre kraje UE wprowadziły wymogi w zakresie ujawniania informacji wykraczające poza wymogi zawarte w 4. dyrektywie w sprawie prawa spółek. Na przykład w 2006 r. w Wielkiej Brytanii wprowadzono przepisy, które są w tej chwili aktualizowane, w 2007 r. wprowadzono tego rodzaju przepisy w Szwecji, a w 2011 r. w Hiszpanii. W tym samym roku w Danii wprowadzono zmiany do obowiązujących przepisów, a ostatnia aktualizacja przepisów francuskich miała miejsce w maju 2012 r.

Koszty związane z ujawnianiem wymaganych informacji przez duże spółki są proporcjonalne do wartości i użyteczności informacji, a także do rozmiarów i stopnia złożoności danej firmy.

6 lutego 2013 r. Parlament Europejski przyjął dwie rezolucje („Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw: rozliczalne, przejrzyste i odpowiedzialne zachowanie przedsiębiorstw a trwały wzrost” i „Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw: dbanie o interesy obywateli a droga do trwałego ożywienia gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu„), które świadczą o tym, jak duże znaczenie ma przejrzystość działalności gospodarczej w zakresie kwestii społecznych i środowiskowych.

Więcej informacji tutaj.

Źródło: europa.eu, wypowiedź własna