Różnorodność motorem napędowym NEPI Rockcastle

9 listopada 2020

Z początkiem listopada NEPI Rockcastle dołączyło do grona sygnatariuszy Karty Różnorodności. To dokument zobowiązujący do prowadzenia w miejscu pracy działań na rzecz spójności i równości społecznej, a także promowania dobrych praktyk wśród swoich partnerów biznesowych.

Działając w 9 krajach Europy, NEPI Rockcastle rozumie siłę różnorodności w organizacji. Suma doświadczeń i umiejętności jej pracowników, a także ich zróżnicowane pochodzenie i poglądy stanowią oczekiwaną wartość dodaną, która przekłada się na rozwój i innowacyjność biznesu. Dbałość o pluralizm w zespole to czynnik uwzględniany na każdym poziomie zatrudnienia, zarówno wśród członków zarządu, jak i na poziomie operacyjnym. Polityka równego traktowania jest elementem jednego z filarów zrównoważonego rozwoju spółki – people and business integrity.

Karta Różnorodności to międzynarodowa inicjatywa wspierana przez Komisję Europejską, zrzeszająca organizacje które decydują się na wprowadzenie zakazu dyskryminacji w miejscu pracy i działania na rzecz tworzenia i promocji różnorodnego środowiska pracowników. Podpisanie dokumentu wyraża gotowość firmy do zaangażowania w te działania wszystkich osób zatrudnionych, a także partnerów biznesowych.

Dołączając do grona sygnatariuszy Karty Różnorodności pracodawca wyraża swoje poparcie dla idei równego traktowania w miejscu pracy. Zobowiązuje się do tworzenia atmosfery i kultury organizacyjnej, która zapewnia szacunek bez względu na płeć, wiek, stan zdrowia, narodowość, pochodzenie etniczne, wyznanie, przekonania polityczne, przynależność związkową, orientację psychoseksualną, tożsamość płciową, status rodzinny, styl życia, formę i zakres zatrudnienia, a także innych przesłanek narażonych na zachowania dyskryminacyjne. Wśród zadań sygnatariuszy znajdują się: wdrożenie polityki równego traktowania i zarządzania różnorodnością w miejscu pracy, wprowadzenie monitoringu antydyskryminacyjnego i antymobbingowego oraz cykliczna edukacja na temat przeciwdziałania dyskryminacji. Organizacje podpisujące Kartę stają się także jej ambasadorami poprzez informowanie partnerów biznesowych, akcjonariuszy i podwykonawców o wdrożonych działaniach oraz rezultatach takiego podejścia.

–W NEPI Rockcastle cenimy i szanujemy swoją odmienność, wiemy, że przynosi ona wymierne korzyści. Wierzymy, że suma kompetencji zespołu pozwala dojrzeć każdy aspekt działalności z różnych perspektyw, dlatego na co dzień dbamy o dywersyfikację naszej społeczności – począwszy od najprostszych atrybutów, jak płeć czy wiek, ale najważniejszy jest dla nas pluralizm poglądów i doświadczeń – mówi Marek Noetzel, Retail Director, Członek Zarządu NEPI Rockcastle.

– Powszechny szacunek do współpracowników jako wartościowych jednostek jest wpisany w DNA NEPI Rockcastle. Dyskryminacja, z jakiegokolwiek powodu, podważa wizerunek organizacji jako odpowiedzialnej społecznie, dlatego operacyjnie wdrażamy założenia Karty Różnorodności od lat. Jej podpisanie jest dla nas narzędziem promocji tych wartości w branży handlowej, wśród naszych partnerów biznesowych. Razem możemy wpływać na lokalne społeczności i przekazywać im ideę tolerancji i równości społecznej – dodaje Dominik Piwek, Head of Marketing & PR NEPI Rockcastle Poland.

Kartę Różnorodności podpisuje się raz i jest ona ważna bezterminowo. W Polsce organem dbającym o realizację idei równego traktowania w miejscu pracy jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu, pod patronatem Platformy Europejskich Kart Różnorodności Komisji Europejskiej (EC Diversity Charters Platform).

NEPI Rockcastle plc jest wiodącym inwestorem oraz deweloperem nieruchomości komercyjnych w Europie Środkowo-Wschodniej, którego akcje notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Johannesburgu oraz Amsterdamie. Znajduje się również w pierwszej dziesiątce firm z branży nieruchomości komercyjnych w kontynentalnej Europie pod względem wartości rynkowej. Firma posiada jeden z największych portfeli nieruchomości w Rumunii, Polsce oraz na Słowacji, a także wyraźnie zaznacza swoją obecność w Chorwacji, Czechach oraz Serbii.

Źródło: inf. pras.