Różnorodność i równe szanse w British Council

14 sierpnia 2013

British Council buduje zaufanie pomiędzy Brytyjczykami i osobami z innych krajów. Praca w tej organizacji wymaga nawiązywania relacji z ludźmi z różnych środowisk i kultur. Dlatego też efektywne zarządzanie różnorodnością i promowanie równych szans zostały uznane przez British Council za bardzo istotny aspekt.

Koncepcja zarządzania różnorodnością w British Council oparta jest na 2 pojęciach – równych szansach i różnorodności.

Równe szanse

Równe szanse w British Council rozumiane są jako skupienie uwagi na grupach traktowanych niesprawiedliwie oraz rozumieniu i przestrzeganiu związanych z tym regulacji prawnych. We wszystkim co organizacja robi, stara się traktować ludzi sprawiedliwie i usuwać występujące na tej drodze przeszkody oraz zapewniać grupom nieuprzywilejowanym możliwość pełnego uczestniczenia w pracy i społeczeństwie.

Różnorodność

Organizacja rozumie, że ludzie różnią się na wiele widocznych i niewidocznych sposobów i wierzy, że doceniając te różnice i podobieństwa, może zarządzać nimi efektywnie dla pożytku organizacji i szeroko rozumianego społeczeństwa.

Koncepcja różnorodności oparta jest na pojęciu równych szans. Różnorodność nie dotyczy wyłącznie specyficznych wykluczanych grup i obejmuje także szeroką gamę różnic jednostkowych. Zasady sprawiedliwości i włączania ludzi niezależnie od ich statusu, pozostają wspólne dla pojęcia równych szans i różnorodności. Pojęcia różnorodność i równość szans są ściśle ze sobą powiązane i często, także w British Council, słowo „różnorodność” jest używane jako skrót dla „równych szans i różnorodności”.

W British Council wyróżnia się siedem sfer różnorodności:

  • płeć
  • wiek
  • niepełnosprawność
  • równowaga między życie prywatnym a zawodowym
  • pochodzenie etniczne
  • religia / przekonania
  • orientacja seksualna.

Stworzonych zostało szereg procedur w celu promowania równych szans i różnorodności i używanych jest wiele narzędzi do monitorowania i ewaluacji postępów we włączaniu tych kwestii w główny nurt działań. Wg. British Council najlepszym sposobem zarządzania różnorodnością jest włączanie kwestii równych szans i różnorodności we wszystkie procesy zachodzące w organizacji, w podejmowanie decyzji odnośnie procedur oraz w proces planowania programów.

Strategia różnorodności British Council składa się z 3 elementów: 

  • Sprzyjanie inkluzji – dbanie o wszystkich pracowników i pracowniczki, aby mogli cieszyć się szacunkiem i przebywać w miejscu pracy będąc sobą, bez obawy o możliwość dyskryminacji.
  • Rozwijanie przywództwa i umiejętności w zakresie zarządzania różnorodnością – wspieranie pracowników i pracowniczek w lepszym rozumieniu równych szans i różnorodności.
  • Pomiar osiągnięć – poprzez specjalne narzędzie do pomiaru efektów pracy w obszarze równych szans i różnorodności.

Ponadto, British Council posiada globalną strategię różnorodności oraz politykę równych szans.

British Council na rzecz równych szans i różnorodności w Polsce

Poza wdrażaniem formalnych procedur, British Council stara się, aby równe szanse i różnorodność były brane pod uwagę przy wszystkich działaniach. W 2012 r. przeprowadzono sesje egzaminacyjne Cambridge English dla 158 niewidomych i słabowidzących kandydatów z całej Polski. Była to największa tego typu grupa zarejestrowana na test językowy w historii Cambridge English, jak również British Council. Za tę inicjatywę organizacja otrzymała tytuł Ambasadora Roku od Cambridge English.

Więcej informacji o zarządzaniu różnorodnością w British Council można znaleźć tutaj.

źródło: informacja prasowa