Kobiety są nadal niedostatecznie reprezentowane w dziedzinie badań naukowych i innowacji

25 listopada 2021

Liczba kobiet studiujących i absolwentek na poziomie licencjackim, magisterskim i doktoranckim stale rosła w ostatnich latach. Kobiety są jednak nadal niedostatecznie reprezentowane w dziedzinie badań naukowych i innowacji. To niektóre z najważniejszych ustaleń zawartych w sprawozdaniu Komisji Europejskiej She Figures 2021, w którym od 2003 r. monitoruje się postępy na drodze do równouprawnienia płci w dziedzinie badań naukowych i innowacji w Unii Europejskiej i poza UE.

Marija Gabriel, komisarz do spraw innowacji, badań naukowych, kultury, edukacji i młodzieży, z zadowoleniem przyjęła tegoroczne sprawozdanie.

– Najnowsze sprawozdanie She Figures pokazuje, że europejska gospodarka, laboratoria i środowisko akademickie już teraz zależą od kobiet. Pokazuje ono jednak również, że nadal musimy zrobić więcej na rzecz promowania równouprawnienia płci, w szczególności aby zainspirować dziewczęta do wyboru kariery zawodowej w dziedzinach nauk ścisłych, technologii, inżynierii i matematyki. Nie ulega wątpliwości, że Europa potrzebuje kreatywności i potencjału przedsiębiorczości kobiet, aby kształtować bardziej zrównoważoną, ekologiczną i cyfrową przyszłość – mówi Marija Gabriel.

W publikacji She Figures 2021 podkreślono, że średnio na poziomie licencjackim i magisterskim liczba kobiet przewyższa liczbę mężczyzn wśród studentów (54 proc.) i absolwentów (59 proc.), a na poziomie doktoranckim istnieje niemalże równowaga płci (48 proc.). Utrzymują się jednak różnice między kierunkami studiów. Na przykład kobiety nadal stanowią mniej niż jedną czwartą absolwentów studiów doktoranckich w dziedzinie ICT (22 proc.). Natomiast w dziedzinie zdrowia i opieki społecznej oraz edukacji kobiety są reprezentowane na poziomie przynajmniej 60 proc. (odpowiednio 60 proc. i 67 proc.).

Ponadto kobiety stanowią zaledwie około jednej trzeciej badaczy (33 proc.). Na najwyższym szczeblu akademickim kobiety są nadal niedostatecznie reprezentowane i zajmują około jednej czwartej stanowisk profesorskich (26 proc.). Kobiety są również rzadziej zatrudniane jako naukowcy i inżynierowie (41 proc.) i są niedostatecznie reprezentowane wśród specjalistów pracujących na własny rachunek w zawodach związanych z nauką, inżynierią i ICT (25 proc.).

Źródło: KE