Równość w biznesie – to się opłaca!

1 września 2015

W jaki sposób poprawić sytuację kobiet w dostępie do pełnienia funkcji decyzyjnych w polskich firmach i instytucjach? Co zrobić, by raz na zawsze zlikwidować niewidzialne bariery, które utrudniają kobietom udział w procesie podejmowania decyzji ekonomicznych? Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej rozpoczyna kampanię promocyjną projektu „Równość w biznesie”. Forum Odpowiedzialnego Biznesu jest jej częścią, poprzez dołączenie do grona Ambasadorów Równości w Biznesie.

Kampania promocyjna zostanie zainagurowana podczas briefingu prasowego z udziałem Ministra Pracy i Polityki Społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza oraz Pełnomocniczki Rządu ds. Równego Traktowania prof. Małgorzaty Fuszary, 2 września 2015 r., w holu głównym Giełdy Papierów Wartościowych, przy ul. Książęcej 4 w Warszawie. Podczas spotkania poruszone zostaną kwestie związane z wyzwaniami we wdrażaniu polityki równościowej w Polsce, barierami stojącymi na ścieżkach kobiecych karier do gremiów decyzyjnych w biznesie oraz korzyściami płynącymi z wykorzystania potencjału różnorodności.

W trakcie spotkania po raz pierwszy zostanie zaprezentowana koalicja Ambasadorów Równości w Biznesie. Wychodząc naprzeciw potrzebie synchronizacji działań oraz upowszechniania dobrych praktyk we wspieraniu równości kobiet i mężczyzn w dostępie do awansów, Minister Pracy i Polityki Społecznej zaprosił do grona Ambasadorów Równości w Biznesie osoby, instytucje, firmy i organizacje, które są promotorami działań w tym zakresie. Głównym założeniem, które przyświecało zainicjowaniu grona Ambasadorów Równości w Biznesie, jest potrzeba upowszechniania nowych standardów zarządzania oraz wymiana informacji i doświadczeń dotyczących działań związanych z promowaniem równości płci w polskich firmach i instytucjach. Tytuł Ambasadorki Równości w Biznesie z ramienia Forum Odpowiedzialnego Biznesu został przyznany Mirelli Panek-Owsiańskiej.

Pełna lista Ambasadorów Równości w Biznesie oraz więcej informacji na temat projektu i kampanii Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej do znalezienia na stronie www.rownoscwbiznesie.mpips.gov.pl oraz na profilu www.facebook.com/rownoscwbiznesie.

rownosc-w-biznesie-banner-700

Celem projektu „Równość kobiet i mężczyzn w procesach podejmowania decyzji ekonomicznych – narzędziem zmiany społecznej” jest promocja równości kobiet i mężczyzn na rynku pracy, a w szczególności udziału kobiet w procesach podejmowania decyzji ekonomicznych, tj. zwiększenie ich obecności w zarządach i radach nadzorczych firm – gremiach, w których zapadają najważniejsze decyzje dla tych organizacji. Projekt jest realizowany przez Departament Analiz Ekonomicznych i Prognoz w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Partnerem merytorycznym projektu jest Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania. Realizacja projektu jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Wspólnotowego PROGRESS.